Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 660/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2016-04-12

Sygn. akt II K 660/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Kamilla Gajewska

Protokolant: Dorota Bocian

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu Piotra Botulińskiego

po rozpoznaniu dnia 12 kwietnia 2016r.

sprawy:

A. K.,

s. M. i E. z d. (...),

ur. (...) w B.,

- skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 06.06.2014r. sygn. akt IIK 116/14 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony od 9 do 13.11.2013r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym, którą to karę postanowieniem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 07.07.2015r. sygn. akt IIKo 561/15 zamieniono na 90 dni zastępczej kary pozbawienia wolności,

2. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.03.2015r. sygn. akt IIK 114/15 za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 14.03.2015r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

3. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 20.01.2015r. sygn. akt IIK 574/14 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony
w dniu 07.10.2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

4. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.06.2015r. sygn. akt IIK 125/15 za czyn z art. 178a§4 k.k. w popełniony w dniu 13.03.2015r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

5. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 12.11.2015r. sygn. akt IIK 615/13 za czyn:
I z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 13.06.2013r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, II – z art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 13.06.2013r. na karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za które to czyny na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

I - na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 i 4 k.k. i 87 § 1 k.k. kary orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 1 i 5 – Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 06.06.2014r. sygn. akt IIK 116/14 i Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 12.11.2015r. sygn. akt
IIK 615/13 łączy i w to miejsce orzeka wobec skazanego A. K. karę łączną
9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II - na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k. kary orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt 2,3 4 – Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.03.2015r. sygn. akt IIK 114/15, Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 20.01.2015r. sygn. akt IIK 574/14, Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.06.2015r. sygn. akt IIK 125/15 łączy i w to miejsce orzeka wobec skazanego A. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

III - na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w sprawie IIK 615/14 dnia 13.06.2013r., a na poczet orzeczonej w pkt II kary łącznej zalicza skazanemu okres zatrzymania: w sprawie: IIK 114/15 od dnia 14.03.2015r. do dnia 16.03.2015r., IIK 574/14 od dnia 07.10.2014r. do 08.10.2014r., IIK 125/15 dnia 13.03.2015r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności oraz okres odbytej kary w sprawie IIK 114/15 od dnia 21.06.2015r. do dnia 12.04.2016r.

IV - w pozostałej części wyżej wymienione wyroki pozostawia ich odrębnemu wykonaniu,

V - kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IIK 660/15

UZASADNIENIE

A. K. wnioskiem z dnia 04.12.2015r. zainicjował postępowanie karne w przedmiocie wydania wobec niego wyroku łącznego, sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IIK 660/15. Skazany wniósł o wydanie wyroku łącznego co do wyroków: IIK 615/13, IIK 116/14, IIK 574/14, IIK 117/15, IIK 125/15 – wszystkich wydanych przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu i wniósł o zastosowanie „trybu mieszanego”.

Analiza karty karnej skazanego prowadzi do wniosku, iż A. K. został skazany 8 (ośmioma) wyrokami przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu:

1 - wyrokiem z dnia 08.02.2010r. sygn. akt IIK 1047/09 na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat – za czyny: z art. 158§1 k.k., art. 278§1 k.k., art. 279§1 k.k. zarządzoną do wykonania postanowieniem z dnia 29.11.2011r.,

2 – wyrokiem z dnia 28.03.2011r. sygn. akt IIK 52/11 na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, za czyny z art. 289§1 k.k., z art. 178a§1 k.k., z art. 278§1 k.k.,

3 – wyrokiem z dnia 30.05.2011r. sygn. akt IIK 208/11 na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres próby 3 lat, za czyn z art. 158§1 k.k.

4 – wyrokiem z dnia 06.06.2014r. sygn. akt IIK 116/14, na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze po 30 godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 278§1 k.k. w zw. z art.12 k.k., za którą to karę Sąd orzekł zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 90 dni,

5 – wyrokiem z dnia 16.03.2015r. sygn. akt IIK 114/15, na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 178a§4 k.k.,

6 – wyrokiem z dnia 20.01.2015r. sygn. akt IIK 574/14, na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zb. z art. 11§2 k.k.,

7 – wyrokiem z dnia 16.06.2015r. sygn. akt IIK 125/15, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 178a§4 k.k.,

8 – wyrokiem z dnia 12.11.2015r. sygn. akt IIK 615/13 na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyny: I - z art. 158§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k., II - z art. 226§1 k.k. w zb. z art. 190§1 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k.,

Wyrokiem zaś z dnia 26.02.2013r. w sprawie o sygn. akt IIK 871/12 Sąd Rejonowy w Świnoujściu orzekł wobec A. K. karę łączną co do wyroków IIK 52/11 i IIK 208/11 – tj. karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat.

Dowód:

- wniosek z dnia 04.12.2015r. k. 1 akt,

- opinia o skazanym k. 7-8 akt,

- informacja o pobytach i orzeczeniach k. 9 – 12 akt,

- karta karna k. 13-15 akt,

- odpisy wyroków, postanowienia o zarządzeniu i obliczenia kar k. 16-33 akt

Analiza karty karnej (k. 14-15 akt) oraz informacji o pobytach skazanego w Zakładzie Karnym wskazuje, że wyrok IIK 1047/09 został wykonany. Zaś co do kary orzeczonej w wyroku łącznym IIK 871/12 – 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z dniem 06.03.2016r. minął okres próby.

Wyrok o sygn. akt IIK 615/13 skazujący A. K. został wydany po 30.06.2015r. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015r.
o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.396 j.t.) rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1 (czyli Kodeksu karnego), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W sprawie więc A. K. koniecznym było zastosować przepisy o wyroku łączny w nowym brzmieniu tj. od 01.07.2015r.

Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, zaś zgodnie z § 2 tego przepisu podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Nadto § 3 art. 85 k.k. stanowi - podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Bezspornym jest, że wszystkie orzeczone wobec A. K. kary – to kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem orzeczonej kary ograniczenia wolności wyrokiem II K 116/14. Biorąc więc pod uwagę rodzaje orzeczonych kar – z tego względu przeszkód do wydania wyroku łącznego nie było. Kary pozbawienia wolności łączą się z innymi karami pozbawienia wolności i z karą ograniczenia wolności.

Aktualnie Sąd mógł objąć wyrokiem łączny jedynie kary podlegające wykonaniu, zgodnie z nowym brzmieniem art. 85 k.k. Kara orzeczona wyrokiem IIK 1047/09 została wykonana. Także za wykonane należało uznać kary orzeczone wyrokami IIK 52/11 i IIK208/11 – objęte wyrokiem łącznym IIK 871/12 – jako, że minął już okres próby wskazany w tym wyroku – z dniem 06.03.2016r., zaś zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26.03.2009r. IVKK 69/09 opub. Lex nr 491364 fakt upływu okresu próby, nawet w sytuacji gdy nie minął 6 miesięczny termin z art. 75§ 4 k.k., uniemożliwia objęcie wyrokiem łącznym - w sytuacji orzekania kary bezwzględnej pozbawienia wolności, kary warunkowo zawieszonej, albowiem byłoby to faktyczne zarządzenie kary.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził ograniczenie co do możliwości orzeczenia kary łącznej wskazując, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa.

Wyrok IIK 116/14 został wydany w dniu 06.06.2014r., a kara została skierowana do wykonania w dniu 19.08.2014r. jednie czyn z wyroku IIK 615/13 został popełniony przed wydaniem tego wyroku, a to w dniu 13.06.2013r. Stąd Sąd mógł orzec o połączeniu tychże wyroków.

Wyrok w sprawie IIK 114/15 został wydany w dniu 16.03.2015r. Orzeczoną tym wyrokiem karę skazany odbywa od dnia 21.06.2015r. Skoro czyn, którego dotyczył wyrok IIK 574/14 został popełniony w dniu 07.10.2014r., a czyn którego dotyczył wyrok IIK 125/15 został popełniony w dniu 13.03.2015r, Sad mógł te kary połączyć – nie zachodził bowiem wyjątek z § 3 art. 85 k.k. stanowiący - podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czyn. Kara z wyroku IIK 574/14 i z wyroku IIK 125/15 zostały dopiero wprowadzone do wykonania, a skazany ma je odbywać odpowiednio od dnia – 12.02.2017r. i od dnia 18.06.2016r.

Przechodząc zaś do wymiaru orzeczonej kary łącznej wskazać należy co następuje.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zgodnie zaś z art. 85§ 2 k.k. - podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Wyrokiem IIK116/14 Sąd orzekł wobec skazanego karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zaś wyrokiem IIK 615/13 karę za czyn I – 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn II – 3 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd więc mógł orzec karę pozbawienia wolności od 8 miesięcy do 11 miesięcy pozbawienia wolności. W pkt I na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. Sąd orzekł karę łączną 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem IIK114/15 orzeczona został wobec skazanego kara 1 roku pozbawienia wolności, wyrokiem IIK 574/14 kara 1 roku pozbawienia wolności, a wyrokiem IIK 125/15 kara 8 miesięcy pozbawienia wolności. W pkt II wyroku Sąd orzekł wobec skazanego karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Najniższą więc możliwą do orzeczenia karą w tej sytuacji była kara 1 roku pozbawienia wolności, zaś suma kar to 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zaś w niniejszym wyroku orzekł wobec skazanego karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Kary tak Sąd ukształtował a to z uwagi na wielokrotną – bo 8 krotną karalność skazanego, notoryczne popełnianie przestępstw, bo wszystkie zostały popełnione na przestrzeni 5 lat. Opinia z Zakładu Karnego ocenia zachowanie skazanego jako średnią. Do czasu osadzenia skazany bowiem nie respektował wyroków, nie kontaktował się z kuratorem. Nadużywał alkoholu. Mimo, ze był już osadzono, ponownie swoim zachowaniem doprowadził do tego, ze odbywa karę pozbawienia wolności. Jednakże w izolacji prezentuje prawidłowa postawę, jest spokojny, bezkonfliktowy, nawiązuje poprawne relacje interpersonalne, pracuje na sprzątając teren wokół jednostki. Nie uczestniczy w podkulturze przestępczej.

Zdaniem więc Sądu pełna absorbcja nie mogła być w sytuacji skazanego zastosowana, ale też kumulacja kar byłaby niewspółmierna. Sąd ocenił, że orzeczenie w wyroku kar łącznych w sposób łagodzący wyroki jednostkowe było w tej sytuacji zasadne. Skoro izolacja – jak wynika z opinii wpływa na skazanego, w ten sposób, że odczuwa on jej skutki, że zauważa nieuchronność kary, już możliwym było podjęcie decyzji o faktycznym zmniejszeniu wymiaru kar.

Nadto Sąd w pkt III wyroku na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności skazanemu okres zatrzymania w sprawie IIK 615/14 dnia 13.06.2013r., a na poczet orzeczonej w pkt II kary łącznej zaliczył skazanemu okres zatrzymania: w sprawie: IIK 114/15 od dnia 14.03.2015r. do dnia 16.03.2015r., IIK 574/14 od dnia 07.10.2014r. do 08.10.2014r., IIK 125/15 dnia 13.03.2015r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności oraz okres odbytej kary w sprawie IIK 114/15 od dnia 21.06.2015r. do dnia 12.04.2016r. – tj. do dnia wydania wyroku.

Zaś z uwagi na to, że w wyrokach podlegających łączeniu orzekane były nadto środki karne, Sąd orzekł, że w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego Sąd obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Furman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamilla Gajewska
Data wytworzenia informacji: