Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 364/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2017-03-15

Sygnatura akt VI K 364/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Anna Wołosecka - Berk

Protokolant : Emilia Kosztowniak

w obecności Prokuratora Jerzego Szlachty

po rozpoznaniu dnia 19 października 2016 roku, dnia 23 listopada 2016 roku, dnia 13 grudnia 2016 roku, dnia 25 stycznia 2017 roku i dnia 15 marca 2017 roku sprawy karnej

U. W. (1) (poprzednio S.)

córki Z. i E. z domu S.

ur. (...) w G.

oskarżonej o to, że:

I.  w marcu 2016 roku w N., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzieliła K. P. (1) substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 0,5 grama netto za 15 złotych

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  w dniu 13 kwietnia 2016 roku w N., woj. (...), wbrew przepisom ustawy posiadała substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 6,44 grama netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii

I.  oskarżoną U. W. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku po przyjęciu, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza jej 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżoną U. W. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza jej 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85§1kk i 86§1kk za zbiegające się przestępstwa wymierza oskarżonej karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonej okres zatrzymania w dniu 13 kwietnia 2016 roku;

V.  na podstawie art. 45§1 kk orzeka wobec oskarżonej przepadek korzyści majątkowej w kwocie 15 złotych;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek i zarządza zniszczenie dowodów rzeczowych opisanych na k. 84 akt sprawy;

VII.  zwalnia oskarżoną od uiszczenia kosztów sądowych, a wydatki poniesione w sprawie zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VIK 364/16

UZASADNIENIE

Na podstawie wyników przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

W marcu 2016 roku oskarżona U. W. (1) (poprzednio S.) nabyła od nieznanego jej mężczyzny w N. środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Nieustalonego dnia w tym samym miesiącu udzieliła około 0,5 grama tego środka K. P. (1) za kwotę 15 złotych, transakcja przeprowadzona została za pośrednictwem innej osoby.

Dnia 13 kwietnia 2016 roku w mieszkaniu oskarżonej U. W. (1) przeprowadzono przeszukanie w wyniku którego ujawniono amfetaminę w ilości 6,44 grama.

/ dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonej U. W. k.16-17

zeznania świadka K. P.;

protokół przeszukania k.3-6;

protokół użycia wagi k 9;

protokół użycia testera narkotykowego k 10

opinia biegłego z zakresu fizykochemii k 53-54/

Powołani w sprawie biegli psychiatrzy wskazali, że oskarżona U. W. (1) nie cierpi na chorobę psychiczną w znaczeniu psychozy, niedorozwój umysłowy ani inne krótkotrwałe zaburzenia czynności psychicznych, biegli stwierdzają osobowość nieprawidłową chwiejną emocjonalnie. Nadto biegli stwierdzili, że U. W. (1) miała zdolność do rozpoznania znaczenia czynów i do pokierowania swoimi postępowaniem , nie zachodzą warunki do zastosowania art. 31§1i 2 kk.

/ dowód : opinia biegłych psychiatrów k.44-47/

U. W. (1) była uprzednio karana za przestępstwa z ustawy z dnai 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

/ dowód: dane o karalności k. 97;

kopia wyroku VIK 802/14 k 60-62 /

Oskarżona U. W. (1) stojąca pod zarzutem popełnienia czynów z art. 62 ust 1 oraz 59 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii przyznała się do winy , jednak w złożonych na rozprawie wyjaśnieniach podała że udzieliła substancji psychotropowej nieodpłatnie.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje :

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina oskarżonej odnośnie zarzuconych mu czynów nie budzi wątpliwości.

Odnośnie czynu z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oskarżona nie kwestionowała faktu posiadania środków psychotropowych , zostały one ujawnione w jej mieszkaniu, w wyjaśnieniach oskarżona podała w jakich okolicznościach weszła w ich posiadanie.

Odnośnie czynu z art. 59 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oskarżona jedynie w pierwszych wyjaśnieniach składanych w toku postępowania przygotowawczego potwierdziła, iż udzieliła innej osobie środka odurzającego za kwotę 15 złotych, w dalszych wyjaśnieniach w toku śledztwa oraz na rozprawie oskarżona wskazywała , iż narkotyki zostały udzielone nieodpłatnie. Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonej złożone w dniu 13.04.2016 roku albowiem przesłuchanie to odbyło się bezpośrednio po czynności przeszukania, okoliczności dotyczące udzielania narkotyku innej osobie oskarżona podała w swobodnej wypowiedzi opisując przebieg zdarzenia, przy czym na tym etapie postępowania oskarżonej postawiono jedynie zarzut z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wyjaśnienia te stały się następnie podstawą postawienia kolejnego zarzutu w zakresie czynu z art. 59 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zostały one potwierdzone zeznaniami świadka K. P. (1), który swoje twierdzenia podtrzymał również w czasie konfrontacji.

W zakresie zeznań świadka J. J. wskazać należy, iż świadek składał zeznania po znacznym upływie czasu od przedmiotowych zdarzeń, z okoliczności wynika iż kontakt świadka z narkotykami nie był incydentalny, tym samym świadek nie był w stanie odnieść się szczegółowo do przedmiotowego zdarzenia, podawał okoliczności dotyczące innych zdarzeń, jednak jego zeznania nie podważają poczynionych wyżej ustaleń faktycznych.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżoną za winną popełnienia:

-

zarzucanego jej czynu opisanego w pkt I cześć wstępnej wyroku po przyjęciu , iż stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 59 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( niewielka ilość środka psychotropowego, niewielka kwota osiągniętej korzyści majątkowej) i za to na podstawie tego przepisu wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

-

zarzucanego jej czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku to jest występku z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie tego przepisu wymierzył 3 miesiące pozbawienia wolności

na podstawie art. 85§1 kk i 86§1 kk za zbiegające się występki Sąd wymierzył karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił uprzednią karalność oskarżonej, a także stopień społecznej szkodliwości czynów.

Należy zwrócić uwagę, iż oskarżona uprzednio była karana za tego typu czyny na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania , kara ta nie spełniła jednak funkcji prewencyjnej, gdyż oskarżona ponownie popełniła występek penalizowany przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Takie zachowanie oskarżonej wskazuje na całkowite lekceważenie porządku prawnego, brak krytycznego stosunku do poprzednio popełnionych przestępstw a także jednoznacznie przemawia za przyjęciem, że oskarżona nie ma zamiaru respektować orzeczeń Sądu.

Zdaniem Sądu orzeczone kary są współmierne do stopnia zawinienia i spełnią swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze.

Na podstawie art. 45§1 kk Sąd orzekł przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, a także na podstawie art. 70 ust.1 i 2 dowodów rzeczowych zabezpieczonych w sprawie.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Gołębiewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołosecka-Berk
Data wytworzenia informacji: