Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 347/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-02-01

Sygn. akt I Ns 347/11

POSTANOWIENIE

Dnia 01 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Joanna Nierzewska-Sosa

Protokolant: Ewelina Bober

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z wniosku K. O.

z udziałem E. O. (1)

o podział majątku wspólnego

p o s t a n a w i a:

I.  ustalić, że udziały w majątku wspólnym K. O. i E. O. (1) są równe;

II.  ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni K. O. i uczestnika postępowania E. O. (1) wchodzą następujące składniki:

1.

1.  prawo najmu lokalu mieszkalnego numer (...), położonego w C. przy Placu (...)-go M. numer 4, o powierzchni użytkowej 56,83 m2 – o wartości 31.028,00 złotych;

2.  telewizor Samsung 42’ (...) o wartości 1.700,00 złotych;

3.  telewizor kineskopowy – o wartości 120,00 złotych;

4.  wieża stereo – o wartości 160,00 złotych;

5.  piec gazowy dwufunkcyjny – o wartości 860,00 złotych;

6.  pralka automatyczna – o wartości 470,00 złotych;

7.  kuchenka z płytą grzewczą – o wartości 650,00 złotych;

8.  mikrofalówka – o wartości 140,00 złotych;

9.  lodówko-zamrażarka – o wartości 810,00 złotych;

to jest majątek o łącznej wartości 35.938,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych);

III.  dokonać podziału majątku opisanego w punkcie II postanowienia, w ten sposób, że:

1.  wnioskodawczyni K. O. przyznać prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w C. przy Placu (...)-go M. numer 4/3 oraz ruchomości opisane w podpunktach 3 i 6 do 9 – to jest majątek o łącznej wartości 33.218,00 złotych;

2.

2.  uczestnikowi postępowania E. O. (1) przyznać ruchomości opisane w podpunktach 2, 4 i 5 – to jest majątek o łącznej wartości 2.720,00 złotych;

IV.  ustalić, że wnioskodawczyni K. O. poniosła nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny w łącznej kwocie 4.253,52 złotych;

V.  ustalić, że uczestnik postępowania E. O. (1) poniósł nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny w łącznej kwocie 487,35 złotych;

VI.  zasądzić od wnioskodawczyni K. O. na rzecz uczestnika postępowania E. O. (1) kwotę 13.365,92 zł (trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności, tytułem spłaty udziału w majątku wspólnym i rozliczenia nakładów;

VII.  nakazać uczestnikowi postępowania, aby wydał wnioskodawczyni ruchomości przyznane na jej rzecz w podziale majątku;

VIII.  nakazać uczestnikowi postępowania E. O. (1), aby opuścił i opróżnił lokal mieszkalny numer (...) położony w C. przy ulicy (...)-go M. numer 4 i wydał go wnioskodawczyni K. O.;

IX.  ustalić, że uczestnikowi postępowania E. O. (1) służy prawo do lokalu socjalnego;

X.  wstrzymać wykonanie opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez Gminę Miejską C. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

XI.  nakazać uczestnikom postępowania, aby uiścili na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w Złotoryi tytułem brakujących kosztów wynagrodzenia biegłych sądowych:

- wnioskodawczyni K. O. kwotę 178,07 złotych;

- uczestnikowi postępowania E. O. (1) kwotę 1.178,07 złotych;

XII.  ustalić, że pozostałe koszty postępowania ponosi każdy z uczestników postępowania w związku ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni K. O. wniosła o podział majątku dorobkowego nabytego przez nią i uczestnika postępowania E. O. (1) w trakcie trwania małżeństwa, w postaci prawa najmu lokalu mieszkalnego, położonego w C. przy Placu (...)-go M. numer 4/3, telewizora plazmowego, telewizora kineskopowego, wieży stereo, pieca gazowego dwufunkcyjnego, pralki automatycznej, lodówko-zamrażarki, kuchenki z płytą i mikrofalówki. Wniosła o ustalenie równych udziałów oraz przyznania jej w wyniku podziału prawa najmu oraz wszystkich ruchomości, za obowiązkiem spłaty na rzecz uczestnika postępowania. Ponadto domagała się nakazania uczestnikowi postępowania opuszczenia lokalu mieszkalnego. W toku postępowania wnioskodawczyni zgłosiła również żądanie rozliczenia nakładów poniesionych z majątku odrębnego na majątek wspólny.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że uczestnicy wspólnie zajmują lokal mieszkalny położony w C. przy Placu (...)-go M. numer 4/3, przy czym ciężar jego utrzymania spoczywa na wnioskodawczyni. Ponadto wskazała, że uczestnik przez swoją agresywną postawę uniemożliwia spokojne zamieszkiwanie wnioskodawczyni we wspólnym lokalu.

E. O. (1) w odpowiedzi na wniosek wniósł o jego oddalenie, zaprzeczył okolicznościom podanym przez wnioskodawczynię oraz zarzucił, że wartości ruchomości zostały zawyżone. Uczestnik wniósł o rozliczenie nakładów, które poczynił z majątku odrębnego na majątek wspólny, w postaci kosztów utrzymania mieszkania, a w toku postępowania złożył wniosek o przyznanie prawa najmu na jego rzecz.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 30 listopada 2010r. rozwiązał przez rozwód małżeństwo K. O. i E. O. (1) zawarte w dniu 02 kwietnia 1983r., bez orzekania o winie stron.

Dowód: - wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie o

sygn. akt I RC 814/10;

W dniu 10 marca 1987r. K. O. otrzymała przydział lokalu mieszkalnego położonego w C. przy ulicy (...) (obecnie Plac (...)-go M.).

Dowód: - decyzja z 10.03.1987r. – akta lokalowe;

Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania wspólnie zajmują lokal mieszkalny położony w C. przy Placu (...)-go M. numer 4/3. Od września 2010 roku wnioskodawczyni przebywa w mieszkaniu tylko pod nieobecność uczestnika. Wnioskodawczyni pracuje w Niemczech w systemie dwa miesiące pracy na dwa miesiące wolnego. Podczas pobytu w Niemczech mieszka w mieszkaniu swoich pracodawców, a gdy przebywa w kraju mieszka u swoich rodziców. Mieszkanie rodziców wnioskodawczyni jest czteropokojowe i przebywa w nim łącznie z wnioskodawczynią 8 osób, w tym dwie niepełnosprawne oraz jedno małoletnie dziecko i dorosły syn uczestników, który niedawno opuścił zakład karny.

Wnioskodawczyni obawia się uczestnika postępowania. W domu dochodziło do częstych awantur wszczynanych przez uczestnika, były dwukrotne interwencje policji.

Uczestnik postępowania w dniu 08 grudnia 2012r. ponownie się ożenił. Jego druga żona mieszka u swoich rodziców w domku jednorodzinnym wraz z siostrą i jej mężem. Posiada też dom jednorodzinny, nabyty w trakcie trwania poprzedniego związku małżeńskiego.

Dowód: - pismo z 28.04.2011r. – w aktach lokalowych,

- informacja KP w C. z 14.10.2011r. – k.66,

- zeznania świadków;

* B. K. – k.184v.-185,

* D. M. – k.185-185v.,

* E. O. (2) – k.185v.-186,

* M. O. – k.186-187,

* J. O. – k.187-187v.,

- wyjaśnienia wnioskodawczyni – k.218-219,

- wyjaśnienia uczestnika postępowania – k.219-219v.;

W trakcie łączącej uczestników małżeńskiej wspólności majątkowej K. i E. O. (1) nabyli prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w C. przy Placu (...) o wartości 31.028 zł oraz telewizor Samsung 42’ (...) o wartości 1.700 zł, telewizor kineskopowy o wartości 120 zł, wieżę stereo o wartości 160 zł, piec gazowy dwufunkcyjny o wartości 860 zł, pralkę automatyczną o wartości 470 zł kuchenkę z płytą grzewczą o wartości 650 zł, mikrofalówkę o wartości 140 zł i lodówko-zamrażarkę o wartości 810 zł.

Wnioskodawczyni poniosła nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny w łącznej kwocie 4.253,52 zł, w tym z tytułu należności czynszowych kwotę 1.253,52 zł.

Uczestnik postępowania poniósł nakłady z majątku odrębnego na majątek wspólny z tytułu należności czynszowych w łącznej kwocie 487,35 zł.

Wnioskodawczyni zarabia 1.500 euro miesięcznie. Posiada 20.000 zł oszczędności.

Uczestnik postępowania osiąga dochody w wysokości 3.200 zł miesięcznie. Posiada 10.000 zł oszczędności.

Dowód: - opinia biegłego F. Ś. z 19.10.2011r. – k.69-88,

- opinia biegłego J. P. z 25.01.2012r. –

k.107-111,

- zeznania świadków:

* E. O. (2) – k.185v.-186,

* M. O. – k.186-187,

- faktura VAT nr (...),

- faktura VAT nr (...) – k.183,

- kopie dowodów wpłat za okres od I-VIII 2011r.,

- kopie dowodów wpłat z 05 i 23.04.2012r. – k.143,

- częściowe wyjaśnienia wnioskodawczyni – k.218-219,

- częściowe wyjaśnienia uczestnika postępowania –

k.219-219v.;

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 31 krio z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 krio). Wspólność ustawowa ustaje z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód. Wskazać przy tym należy, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 krio). Z tego względu, do spraw o podział majątku dorobkowego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 680 i nast. kpc) i dalej przepisy o zniesieniu współwłasności (art. 617 i nast. kpc).

W przedmiotowej sprawie Sąd był zobligowany ustalić skład i wartość majątku wspólnego uczestników oraz sposób jego podziału, a także rozliczyć nakłady na majątek wspólny stosownie do treści art. 567 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 684 kpc.

Wnioskodawczyni K. O. inicjując postępowanie, zgłosiła do podziału prawo najmu oraz ruchomości, wskazując ich wartość oraz proponowany sposób podziału. Uczestnik w odpowiedzi na wniosek, zakwestionował w wartość składników majątkowych zgłoszonych do podziału oraz nie wyraził zgody na proponowany sposób podziału. Ponadto zgłosił do podziału jeszcze dodatkowe składniki ruchome tj. m.in. komputer laptop i komputer stacjonarny. Oboje uczestnicy zgłosili żądanie rozliczenia poniesionych przez nich nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny z tytułu należności czynszowych, a wnioskodawczyni dodatkowo domagała się rozliczenia kwoty 3.000 zł tytułem spłaconego długu.

Głównym składnikiem majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania jest prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w C. przy Placu (...)-go M. 4/3. Sąd ustalił, opierając się na opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego F. Ś. (2), że wartość rynkowa tego prawa wynosi 31.082 zł. Opinia biegłego ostatecznie nie została w tym zakresie zakwestionowana przez uczestników postępowania.

Wartość składników majątkowych w postaci telewizora plazmowego, telewizora kineskopowego, wieży stereo, pieca gazowego dwufunkcyjnego, pralki automatycznej, lodówko-zamrażarki, kuchenki z płytą grzewczą i mikrofalówki określona została w oparciu o opinię biegłego sądowego J. P. (2), która nie została przez uczestników podważona.

Sąd ustalił, że majątek wspólny uczestników postępowania – byłych małżonków K. O. i E. O. (1) przedstawia łączną wartość 35.938,00 złotych.

Odnośnie sprzętu komputerowego, wskazać należy, że zgodnie z art. 232 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, na uczestniku postępowania ciążył ciężar dowodu, że ruchomości te wchodziły w skład majątku dorobkowego oraz przedstawiły wartość przezeń określoną. Wskazać należało, że uczestnik nie przedstawił w tym zakresie miarodajnych dowodów, wręcz przeciwnie, przedstawiona przez niego faktura z dnia 5.07.2011r. dowodzi, że sprzęt komputerowy został nabyty po ustaniu wspólności majątkowej, a zatem nie wszedł do majątku dorobkowego uczestników.

Dokonując całościowego podziału majątku Sąd uznał, wobec braku odmiennych wniosków w tym zakresie, że wnioskodawczyni K. O. i uczestnik postępowania E. O. (1) mają równe udziały w majątku wspólnym i ustalił, że wynoszą one po 17.969 złotych.

Sąd dokonał podziału majątku dorobkowego w ten sposób, że przyznał uczestnikowi postępowania na własność ruchomości w postaci telewizora Samsung, wieży stereo i pieca gazowego dwufunkcyjnego o łącznej wartości 2.720 zł. Na rzecz wnioskodawczyni Sąd przyznał prawo najmu oraz pozostałe składniki majątkowe. Podejmując decyzje w zakresie prawa najmu Sąd wziął pod uwagę, że zarówno wnioskodawczyni jak i syn uczestników – warunkowo zwolniony z zakładu karnego - nie mają zapewnionych potrzeb mieszkaniowych zaś uczestnik postępowania ponownie się ożenił i będzie od nowa układał swoje życie rodzinne. Z uwagi jednak na fakt, że dotychczasowy lokal stanowił centrum życiowe uczestnika i służył zaspokajaniu jego potrzeb mieszkaniowych Sąd orzekając o eksmisji uczestnika ustalił jednocześnie, że służy mu prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 45 § 1 krio, każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Odnosząc się do nakładów wskazanych przez wnioskodawczynię w postaci środków pieniężnych przeznaczonych na zakup sprzętów gospodarstwa domowego, postępowanie dowodowe wykazało, że pieniądze na ten cel w łącznej kwocie 3.000 złotych, wnioskodawczyni uzyskała z pożyczki udzielonej jej przez córki, a spłaconej w toku postępowania o podział majątku. Wobec powyższego należało uznać, że kwota ta stanowiła nakład z majątku odrębnego wnioskodawczyni. Za trafnością takiego rozstrzygnięcia przemawia treść spójnych i przekonujących zeznań świadków E. O. (2) i M. O., znajdujących potwierdzenie w wyjaśnieniach wnioskodawczyni.

Sąd ustalił również, że wnioskodawczyni poniosła nakład na majątek wspólny w kwocie 1.253,52 zł, w postaci poniesionych kosztów opłat czynszowych, co wykazała potwierdzeniami wpłat dokonanych w kwietniu 2012 roku.

Na żądanie uczestnika postępowania Sąd rozliczył również nakłady poczynione przez niego z majątku osobistego na majątek wspólny, wyliczone za okres od uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód. Nakłady te obejmują poniesione przez uczestnika udokumentowane wydatki związane z opłatami z tytułu należności czynszowych i wynoszą łącznie kwotę 487,35 zł. Odnośnie żądania uczestnika rozliczenia kwot z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu i wody Sąd uznał, że nie mogą one obciążać wnioskodawczyni, skoro nie korzystała ona z tych mediów. Stanowisko to jest uzasadnione wyjaśnieniami uczestników postępowania oraz znajduje potwierdzenie w piśmie z dnia 11.01.2011r., z którego wynika, że uczestnik w dniu 3.12.2010r. złożył przed administratorem budynku oświadczenie, że w lokalu zamieszkuje osobiści, a pozostali lokatorzy wyjechali.

Wnioskodawczyni otrzymała z majątku wspólnego o łącznej wartości 35.938 zł prawo najmu oraz ruchomości o wartości 33.218 zł, uczestnik zaś ruchomości o wartości 2.720 zł, dlatego na jego rzecz przypada w ramach dopłaty kwota 15.249 zł (art. 46 krio w zw. z art. 1035 kc w zw. z art. 212 § 1 kc). Mając na uwadze okoliczność, że nakłady uczestnika postępowania z majątku osobistego na majątek wspólny wyniosły kwotę 487,35 zł, a nakłady wnioskodawczyni kwotę 4.253,52 zł, to zgodnie z art. 45 § 1 krio, należało dokonać ich rozliczenia co Sąd zrobił przez wzajemne potrącenie. Działania te ostatecznie dały kwotę należną uczestnikowi postępowania w wysokości 13.365,92 zł.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że posiada oszczędności w wysokości 20.000 zł, a ponadto osiąga stałe dochody. Stąd, stosownie do art. 46 krio w zw. z art. 1035 kc w zw. z art. 212 § 3 kc, oznaczył miesięczny termin do uiszczenia przez nią dopłaty.

Okoliczność, że interesy uczestników były sprzeczne, uzasadniała stosunkowe rozdzielenie obowiązku zwrotu kosztów i obciążenie uczestników kosztami niniejszego postępowania w częściach równych, stosownie do treści art. 520 § 2 kpc. Uczestnik wnioskując o przyznanie na jego wyłączną własność głównych składników majątkowych, winien partycypować w ustawowym obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, nie tylko wpisu sądowego ale i kosztów opinii biegłych, które były niezbędne do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Opinie te były niezbędne dla wyceny wartości prawa najmu oraz ruchomości uczestników postępowania i sporządzone zostały przez biegłych za uzasadnionym wynagrodzeniem. Zdaniem Sądu, skoro łącznie koszty postępowania wyniosły kwotę 2.356,14 złotych, a wnioskodawczyni tytułem wpisu od wniosku uiściła kwotę 1.000 złotych, należało nakazać wnioskodawczyni oraz uczestnikowi wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Złotoryi odpowiednio kwoty 178,07 zł i 1.178,07 zł tytułem brakujących kosztów wynagrodzenia biegłych sądowych.

Co do kosztów zastępstwa adwokackiego, Sąd zniósł je wzajemnie w oparciu o art. 100 kpc w zw. w zw. z art. 13 § 2 kpc.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Nierzewska-Sosa
Data wytworzenia informacji: