Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 575/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-04-12

Sygn. akt: I C 575/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie sprawy

z powództwa (...).á.r.l. w Luxembourg

przeciwko B. M.

o zapłatę

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...).á.r.l. w Luxembourg domagała się od pozwanego B. M. zapłaty kwoty 359,40 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 marca 2009 r. do dnia zapłaty z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie żądania podała, że na podstawie umowy cesji z dnia 23 listopada 2011 r. przejęła od (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu składki ubezpieczeniowej. Wywodziła, że pozwany nie uregulował względem wierzyciela zadłużenia z polisy OC pojazdu wystawionej dnia 26 marca 2009 r. za numerem (...) w kwocie 359,40 zł.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazem zapłaty z dnia 15 października 2012 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pod sygn. akt VI Nc-e 1492142/12 uwzględnił żądanie pozwu w całości i nakazał pozwanemu B. M., aby zapłacił stronie powodowej (...).á.r.l. w Luxembourg kwotę 359,40 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 marca 2009 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu w wysokości 90 zł.

Pozwany B. M. w terminie ustawowym zaskarżył powyższy nakaz zapłaty sprzeciwem w całości. Z uzasadnienia sprzeciwu wynikało, że kwestionował istnienie powyższej polisy i zasadność jej wystawienia, w związku z czym wnosił na rozprawie o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany B. M. związany był z zakładem ubezpieczeń (...) Towarzystwem (...) Spółką Akcyjną w W. umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem samochodu osobowego.

/okoliczność niesporna/

W dniu 23 grudnia 2011 r. (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności oświadczył, że przenosi na rzecz strony powodowej (...).á.r.l. w Luxembourg wierzytelność wobec pozwanego o zapłatę kwoty 359,40 zł z polisy numer (...) z dnia 26 marca 2009 r. z terminem płatności na dzień 26 marca 2009 r.

W tym samym dniu strona powodowa sporządziła zawiadomienie pozwanego o przelewie wierzytelności.

Dowód: odpis umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 23.12.2011 r. z częściowym wykazem wierzytelności /k.23 odwr.-24,30/, odpis zawiadomienia pozwanego o cesji wierzytelności z dnia 23.12.2011 r. /k.29 odwr./.

W oparciu o ustalony stan faktyczny Sąd zważył co następuje:

Żądanie strony powodowej podlegało oddaleniu.

W świetle art. 509 k.c. wskutek cesji na nabywcę przechodzi wierzytelność, o tyle, o ile przysługiwała ona zbywcy.

W procesie cywilnym opartym o zasadę kontradyktoryjności ciężar udowodnienia faktu, że zbywcy przysługiwała względem dłużnika wymagalna wierzytelność spoczywa na nabywcy, który domaga się wykonania zobowiązania w sporze przeciwko dłużnikowi (art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c.). Okoliczności faktyczne, które wynikały z dokumentów złożonych z pozwem były natomiast w tej mierze dalece niewystarczające. Trudno bowiem, by dowodem na okoliczność wymagalności i wysokości wierzytelności pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej była umowa sprzedaży wierzytelności wraz z wykazem wierzytelności. Podobnie pismo z zawiadomieniem pozwanego o cesji nie dowodziło, że w takim zakresie, jak tam opisano istniało ważne i wymagalne zobowiązanie pozwanego. Żadnych innych dowodów strona powodowa natomiast nie zaoferowała i roszczenie jej należało uznać za nieudowodnione, co czyniło wniesione powództwo nieuzasadnionym.

Stąd rozstrzygnięcie, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Krawczuk
Data wytworzenia informacji: