Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 498/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-12-20

Sygn. akt: I C 498/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku w Złotoryi

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko Z. R.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Z. R. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 5224,63 zł (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, które na dzień 13 czerwca 2013 roku wynosiły 17% w stosunku rocznym, liczonymi od kwoty 2575,97 zł za okres od dnia 13 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty i odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 2448,08 zł od dnia 13 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala dalej idące powództwo;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1259,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nadaje wyrokowi w punkcie I i III rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w pozwie skierowanym przeciwko Z. R. domagała się zapłaty kwoty 5353,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od kwoty 2575,97 zł i odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 2777,39 zł za okres od dnia 13 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu według złożonego spisu kosztów, ostatecznie w wysokości 1285,21 zł. Na uzasadnienie żądania podała, że dochodzi wierzytelności wynikającej z braku zapłaty przez pozwanego należności z umowy kredytu numer (...) zawartej przez pozwanego z (...) Bankiem Spółką Akcyjną we W.. Strona powodowa nabyła powyższą wierzytelność na podstawie umowy o przelew wierzytelności z dnia 24 sierpnia 2011 r. wraz z prawem do naliczana odsetek, o czym zawiadomiła pozwanego listem poleconym z wezwaniem do zapłaty, na które to pismo strona powodowa nie otrzymała odpowiedzi. Na wartość przedmiotu sporu składała się kwota 2575,97 zł niespłaconego kapitału, odsetki karne naliczone przez Bank od zaległego kapitału za okres do dnia 09 czerwca 2011 r. w kwocie 1088,88 zł, odsetki umowne w kwocie 141,74 zł, opłaty windykacyjne w kwocie 140,00 zł, opłaty egzekucyjne w kwocie 200,58 zł i odsetki karne w kwocie 1206,19 zł w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego naliczone od zaległego kapitału za okres od dnia 10 czerwca 2011 r. do dnia 12 czerwca 2013 r., poprzedzającego dzień złożenia pozwu.

Pozwany Z. R. na stawił się na rozprawie, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności i nie złożył żadnych wyjaśnień.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 września 2008 r. (...) Bank Spółka Akcyjna we W. (działająca obecnie pod (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W.) na podstawie umowy numer (...) udzieliła pozwanemu Z. R. kredytu konsumpcyjnego w kwocie 3647,03 zł na okres od dnia 02 września 2008 r. do dnia 22 września 2009 r. z prawem do naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie raty lub jej części według stopy równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i prawem do obciążenia pozwanego kosztami windykacji zadłużenia.

Dowód: odpis umowy kredytu numer (...) z dnia 02.09.2008 r. z odpisami tabeli opłat i prowizji /k.44-48/.

Pozwany nie spłacił wszystkich rat udzielonego kredytu i Bank wypowiedział mu umowę, a następnie w dniu 01 lipca 2010 r. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do wysokości zadłużenia w kwocie 3152,55 zł, które obejmowało należność główną w kwocie 2575,97 zł, odsetki za okres do dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w kwocie 436,58 zł oraz koszty, opłaty i prowizje w kwocie 140,00 zł, wraz z dalszymi odsetkami od dnia następnego po dniu wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego liczonymi od należności głównej w kwocie 2575,97 zł według zmiennej stopy procentowej odsetek maksymalnych, to jest w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Postanowieniem z dnia 10 marca 2010 r. wydanym pod sygn. akt I Co 362/10 Sąd Rejonowy w Złotoryi nadał wystawionemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności i zasądził od pozwanego na rzecz Banku kwotę 71,88 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na podstawie wydanego tytułu wykonawczego Bank wszczął przeciwko pozwanemu egzekucję przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy M. G.. Egzekucja okazała się bezskuteczna i została umorzona w dniu 07 maja 2011 r., a Bank został obciążony przez komornika kosztami egzekucyjnymi w wysokości 128,70 zł.

Dowód: odpis bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 27.11.2009 r. /k.49,50/, odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 10.03.2010 r. sygn. akt I Co 362/10 /k.49 odwr./, odpis postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy M. G. z dnia 07.05.2011 r. sygn. akt Km 4648a/10 /k.51/

W dniu 24 sierpnia 2011 r. (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W. przeniósł wierzytelność przeciwko pozwanemu o zapłatę długu z umowy kredytu numer (...) z dnia 02 września 2008 r. na rzecz strony powodowej (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.. Na dzień sprzedaży wierzytelności zadłużenie całkowite wynosiło sumę 4147,17 zł i obejmowało kapitał w kwocie 2575,97 zł i odsetki w kwocie 1230,62 zł wraz z opłatami i kosztami w kwocie 340,58 zł.

Dowód: odpis umowy przelewu wierzytelności z dnia 24.08.2011 r. z załącznikiem /k.27-33/.

W tym samym dniu strona powodowa sporządziła zawiadomienie o przelewie wierzytelności, a w dniu 06 października 2011 r. wezwanie do zapłaty, które wysłała pozwanemu listem poleconym.

Dowód: odpis zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności z dnia 24.08.2011 r. i wezwania do zapłaty z dnia 06.10.2011 r. z potwierdzeniem nadania listem poleconym /k.41-43/.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Powództwu w zasadniczej części nie można było odmówić racji.

Strona powodowa dochodziła od pozwanego zapłaty kwoty 5353,36 zł, która według żądania pozwu stanowiła sumę kapitału kredytu w kwocie 2575,97 zł, zalegających odsetek umownych naliczonych przez zbywcę do dnia 09 czerwca 2011 r. w kwocie 1230,62 zł, dalej odsetek naliczonych przez stronę powodową za okres opóźnienia od dnia 10 czerwca 2011 r. do dnia 12 czerwca 2013 r. w kwocie 1206,19 zł oraz opłat windykacyjnych w kwocie 140,00 zł i opłat egzekucyjnych w kwocie 200,58 zł, wraz z dalszymi odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od należności głównej w kwocie 2575,97 zł i odsetkami ustawowymi od pozostałej sumy zadłużenia w kwocie 2777,39 zł za okres od dnia 13 czerwca 2013 r., w którym wniosła pozew do Sądu.

Pozwany prawidłowo wezwany nie stawił na rozprawie i nie złożył w sprawie żadnych wyjaśnień, a roszczenie strony powodowej w świetle dowodów złożonych przed rozprawą, a zwłaszcza odpisu wystawionego przez zbywcę bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 27 listopada 2009 r. opatrzonego klauzulą wykonalności, co do zasady nie budziło wątpliwości Sądu.

Zastrzeżenia odnieść należało do roszczenia strony powodowej o zapłatę odsetek maksymalnych od zaległego kapitału w kwocie 2575,97 zł. Z załącznika do umowy przelewu wierzytelności z dnia 24 sierpnia 2011 r. wynikało, że zadłużenie z tytułu odsetek naliczonych przez zbywcę zamykało się w kwocie 1230,62 zł, a za okres opóźnienia od dnia 24 sierpnia 2011 r., do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu, czyli do dnia 12 czerwca 2013 r. mogło być podwyższone najwyżej o kwotę 1077,46 zł. Opisana należność odsetkowa wynosiła zatem w sumie 2308,08 zł i była niższa o wartość 128,73 zł od rozliczenia odsetek przedstawionego w zestawieniu strony powodowej, które wynosiło kwotę 2436,81 zł (1088,88 zł + 141,74 zł + 1206,19 zł = 2436,81 zł).

Następna sprawa, która nie znalazła zrozumienia ze strony Sądu, to żądanie zapłaty odsetek od sumy opłat egzekucyjnych w kwocie 200,58 zł, na które składały się w istocie koszty nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w wysokości 71,88 zł (k.49 odwr.) z kosztami wszczętej przez zbywcę w oparciu o tak wydany tytuł wykonawczy egzekucji w wysokości 128,70 zł (k.51). W tym względzie Sąd w niniejszym składzie nie pierwszy raz podzielił dominujący w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd o braku podstaw do obłożenia kosztów procesu, a odpowiednio do tego również kosztów egzekucji, odsetkami za opóźnienie na podstawie przepisów prawa materialnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1996 r. I CKU 40/96, OSNC 1997/5 poz. 52, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r. III CZP 16/2011, OSNC 2012/1 poz. 3). Zdaniem Sądu zbywca nie był więc uprawniony do naliczania odsetek od zasądzonych kosztów postępowania klauzulowego, podobnie jak od ustalonych przez organ egzekucyjny kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji, a jeśli tak, nie mógł takiego prawa również przenieść wraz z przelaną wierzytelnością na stronę powodową (art. 509 § 2 k.c.).

W rezultacie tego Sąd na podstawie art. 339 § 2 k.p.c. uwzględnił żądanie pozwu o tyle, że zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 5224,63 zł w miejsce kwoty 5353,36 zł (5353,36 zł – 128,73 zł) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od kwoty 2575,97 zł za okres od dnia 13 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty i odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 2448,08 zł, a nie od kwoty 2777,39 zł (2777,39 zł – 128,73 zł – 200,58 zł), liczonymi za okres od dnia 13 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty, zaś dalej idące powództwo – jako nieuzasadnione - oddalił.

Dlatego rozstrzygnięto jak w pkt I i II wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania znajdowało oparcie w art. 100 k.p.c. Sąd uznał, że strona powodowa wygrała sprawę w około 98 %, a poniosła koszty procesu w wysokości 1285,21 zł i mogła domagać się od pozwanego ich zwrotu do wysokości 1259,50 zł (pkt III).

O rygorze natychmiastowej wykonalności w części uwzględniającej powództwo Sąd postanowił z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. (pkt IV).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Krawczuk
Data wytworzenia informacji: