Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI RC 378/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-03-15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko A. B.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

1.  z dniem 1 marca 2015 roku ustanawia rozdzielność majątkową małżonków P. B.i A. B.z domu N., którzy zawarli związek małżeński (...)roku w P.,

2.  pozostawia strony przy poniesionych kosztach postępowania.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 9 września 2015 r. powód P. B. wniósł do tutejszego Sądu pozew przeciwko swojej żonie A. B. o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami od dnia 1 marca 2015 r. Swoje stanowisko uzasadnił pozostawaniem małżonków w faktycznej separacji- od 1 marca 2015 r. Zamieszkują oni osobno, całkowicie ustała więź gospodarcza między stronami. Strony nie zawarły umowy majątkowej małżeńskiej, gdyż pozwana nie wyraziła na to zgody. Powód podniósł, że utrzymanie wspólności majątkowej stron godzi w jego bezpieczeństwo a faktyczna separacja małżonków uniemożliwia im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Powód określił wartość przedmiotu sporu w oparciu o wartość majątku wspólnego małżonków na kwotę 455 000, na którą składają się samochód osobowy S. (...), samochód M. (...), 50 % udziału w kombajnie zbożowym, mieszkanie przy ul. (...) w W., dom położony w miejscowości Z., maszyny rolnicze, oraz działki rolne.

Pozwana A. B. zgodziła się na ustanowienie rozdzielności majątkowej uznając powództwo. Pozwana wskazała, że koszty związane z regulowaniem zaciągniętych przez strony zobowiązań nie są jedynymi kosztami jakie należało ponosić zaś ona również brała udział w finansowaniu potrzeb rodziny.

Prokurator wnosił o oddalenie powództwa w zakresie ustanowienia rozdzielności z datą 1 marca 2015 r.

Pełnomocnik powoda popierał powództwo wnosząc o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 1 marca 2015, wskazując, że pozwana uznała powództwo, strony zgodnie oświadczyły, że od 1 marca 2015 r. nie zamieszkują razem. Od tamtego czasu również nie porozumiewają się w kwestiach finansowych, ani w kwestiach spłacania zobowiązań zaciągniętych na zakup działek rolnych. Małżonkowie jedynie wspólnie spłacają kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania. Natomiast wszelkie kwestie związane z majątkiem stron, z jego pomnażaniem, ze spłatą pozostałych istniejących długów spadły na powoda, co powinno zostać rozliczone także w ramach planowanego podziału majątku wspólnego.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

P. B.i A. B.zawarli związek małżeński w dniu(...)r. (k. 4). Z tego związku posiadają dwoje małoletnich dzieci. Strony nie zamieszkują wspólnie od 1 marca 2015 r., nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Obecnie nie toczy się sprawa o rozwód między małżonkami. Małżonkowie począwszy od 2014 r. nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym wspólnie. Strony posiadają nieruchomości : mieszkanie przy ul. (...)w W., dom w miejscowości Z.oraz działki rolne. Ponadto są właścicielami dwóch samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych. Część majątku małżonków obciążona jest zobowiązaniami kredytowymi, z których jeden kredyt dotyczy mieszkania przy ul. (...)zaś cztery zaciągnięte zostały na zakup ziemi. Zobowiązania stron są regularnie spłacane.

P. B. ma 40 lat, z wykształcenia informatyk, żonaty, zatrudniony jako starszy specjalista w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 8311,56 zł (k. 40). Nie zamieszkuje z żoną od 1 marca 2015 r., od kiedy wyprowadził się ze wspólnego mieszkania przy ul. (...) w W.. Stara się utrzymywać codzienny kontakt z dziećmi, zaś z małżonką kontaktuje się tylko w sprawach dotyczących dzieci i kredytu mieszkaniowego, który wspólnie, po połowie, spłacają. Powód nie posiada zaległości w Urzędzie Skarbowym (k.41), ani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (k.49). Wszystkie kredyty poza mieszkaniowym, który spłaca wspólnie z małżonką, powód spłaca sam. W ciągu ostatniego roku spłacił jak twierdzi około 100 000 zł kredytów. Nie zaciągał innych kredytów. Od maja 2015 r. płaci żonie tytułem alimentów kwotę 1000 zł miesięcznie. Obecnie płaci po 800 zł z uwagi na to, że dzieci spędzają dużo czasu z ojcem i wówczas on ponosi koszty ich utrzymania.

A. B. ma 42 lata, wykształcenie wyższe- księgowa, zatrudniona w (...) sp. z o. o. na stanowisku Młodszego Kierownika ds. finansowych z miesięcznym wynagrodzeniem netto w wysokości 8796,86 zł (k. 50). Potwierdziła, że w marcu 2015 r. powód wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron, od tamtego czasu małżonkowie zamieszkują osobno. A. B. nie posiada żadnych zadłużeń w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (k. 55-56). Pozwana zgodziła się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

W niniejszej sprawie Sąd uwzględnił powództwo w całości, mając na uwadze, iż nastąpiło uznanie powództwa. Strony zgodnie przyznały, że żyją w rozłączeniu od czasu, kiedy powód się wyprowadził tj. od dnia 1 marca 2015 r. Pozwana A. B. uznała powództwo, zaś Sąd uznał, że uznanie to nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, albowiem powołany wyżej przepis określa, że z ważnych powodów może nastąpić ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. P. B. podał ważny powód, dla którego wniósł o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną, a mianowicie fakt, iż powód sam spłacał zaciągnięte przez strony zobowiązania, co powinno zostać uwzględnione w planowanym podziale majątku stron.

Sąd uznał ten argument za słuszny przemawiający za uwzględnieniem powództwa, bowiem nie stoi to w sprzeczności z interesem pozwanej, ani z interesem społecznym. Strony nie są zadłużone w Urzędzie Skarbowym, ani Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, regularnie spłacane są przez powoda ich zobowiązania.

Zgodnie z treścią art. 213 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W niniejszej sprawie strony żyją w rozłączeniu i do małżeństwa powrócić nie chcą. Strony nie zarządzają wspólnie majątkiem, zachodzą wiec – zdaniem Sądu - ważne powody z art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Uznanie powództwa w tej sytuacji przez stronę pozwaną jest zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Z uwagi na wynik postępowania jaki i sytuację majątkową stron, a także uznanie powództwa przez stronę pozwaną sąd pozostawił strony przy poniesionych kosztach postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Rębecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Ciwińska
Data wytworzenia informacji: