Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 191/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2019-08-01

Sygn. akt IV U 191/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 sierpnia 2019 r.

Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie Wydział IV

w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Gurgacz

Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Wulw-Kondej

po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. w Krośnie

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...)

o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

na skutek odwołania J. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...)

z dnia 5 marca 2019 roku znak: (...)

z m i e n i a zaskarżoną decyzję Oddziału ZUS w (...) z dnia 5 marca 2019 r. znak: (...) i p r z y z n a j e wnioskodawczyni J. S. jednorazowe odszkodowanie w związku z długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu wynoszącym 3 % (słownie: trzy) spowodowanym wypadkiem przy pracy w dniu (...) maja 2018 r.

SSR Katarzyna Gurgacz

Sygn. akt IV. U. 191/19

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 1 sierpnia roku

Decyzją z dnia 5 marca 2019 roku znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) odmówił wnioskodawczyni J. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia (...).05.2018 r. a to w wyniku ustalenia przez Komisję Lekarską ZUS nr (...) w orzeczeniu z dnia 27 lutego 2019 roku, że u wnioskodawczyni nie wystąpił uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z 2002 roku ze zm./.

Powyższą decyzję zaskarżyła wnioskodawczyni wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Dalej wnioskodawczyni podniosła, że decyzja (...) w (...) jest dla niej niesprawiedliwa i krzywdząca.

W odpowiedzi na odwołanie O/ZUS w (...) wniósł o oddalenie odwołania i podał, że odwołanie jest nieuzasadnione a zaskarżona decyzja jest prawidłowa, zgodna z powołanymi w niej przepisami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dokonał następujących ustaleń :

Wnioskodawczyni J. S. będąc zatrudniona w (...) w (...) na stanowisku pokojowej w dniu (...) maja 2018 r. około godziny 21.30 po umyciu posadzki odwoziła maszynę myjącą w miejsce jej przechowywania i wówczas poślizgnęła się. Aby nie upaść przytrzymała się maszyny ale lewa stopa mocno się wywinęła do środka, w wyniku czego wnioskodawczyni poczuła silny ból w okolicy stawu skokowego lewego.

dowód : akta wypadkowe ZUS,

Powołany przez Sąd biegły lekarz specjalista ortopeda – traumatolog W. T. w wydanej opinii z dnia 20 czerwca 2019 roku rozpoznał u wnioskodawczyni skręcenie stawu skokowego lewego i uznał, że stwierdzone skutki wypadku przy pracy spowodowały u wnioskodawczyni J. S. 3% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Biegły szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko medyczne.

dowód : opinia biegłego z dnia 20.06.2019 r. k.6-10,

Do przedmiotowej opinii strony nie wnosiły zastrzeżeń.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt wypadkowych ZUS oraz opinii biegłego.

Tym wszystkim dowodom Sąd dał wiarę albowiem nie zachodzą między nimi sprzeczności, są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 11 wymienionej wyżej ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Sąd dał w pełni wiarę przedmiotowej opinii biegłego lekarza sądowego albowiem w sposób wyczerpujący i wnikliwy opisuje stan zdrowia wnioskodawczyni.

Opinia została sporządzona w oparciu o wszelki materiał dowodowy zgromadzony w sprawie a dotyczący wypadku oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia wnioskodawczyni a także na podstawie badania fizykalnego.

Zdaniem Sądu brak jest jakichkolwiek okoliczności, które uzasadniałyby kwestionowanie przez Sąd wiarygodności oraz rzeczowości i kompletności przedmiotowej opinii biegłego sądowego.

Opinia jest wyczerpująca i kompleksowa i tworzy materiał dowodowy, który umożliwił Sądowi ocenę stanu zdrowia wnioskodawczyni.

Wobec ustalenia w oparciu o opinię biegłego iż wnioskodawczyni J. S. w wyniku wypadku przy pracy z dnia (...) maja 2018 r. doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3 % – Sąd na zasadzie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w wyroku.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Filipczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Gurgacz
Data wytworzenia informacji: