Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 464/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Siedlcach z 2016-12-20

Sygn. akt II K 464/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Siedlcach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anita Kowalczyk - Makuła

Protokolant: sekr. sąd. Beata Krzyzińska

w obecności prokuratora ------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2016 roku w S.

sprawy K. G. , syna P. i S.,

urodzonego w dniu (...) w S.

skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Siedlcach:

1.  z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie VII K 631/15 za czyn popełniony w nocy 20 września 2015 roku, z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 15 (piętnaście) złotych; na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych A. P. i J. P. kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie II K 137/16 za czyn popełniony w dniu 7 stycznia 2016 roku, z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a kk na karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych; na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek substancji psychotropowej w postaci amfetaminy opisanej w wykazie dowodów I/30/16/N w p. 1; na podstawie art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek dowodu rzeczowego w postaci opakowania foliowego;

3.  z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie II K 31/16 za czyn popełniony w bliżej nieokreślonym dniu w okresie od lipca do 13 sierpnia 2015 roku, z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na podstawie art. 278 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie VII K 77/16 za czyny popełnione:

- w nocy 23 grudnia 2015 roku, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

- w nocy z 22/23 grudnia 2015 roku, z art. 289 § 2 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 § 1 kk w zw. z art. 86 § 1 kk orzeczone jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w rozmiarze 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy;

5.  z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie VII K 201/16 za czyn popełniony w nocy z 18/19 grudnia 2015 roku, z art. 279 § 1 kk, na podstawie art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

orzeka:

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk , art. 86 § 1, 3 kk, art. 569 § 1 kpk łączy kary pozbawienia wolności oraz karę łączną pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego wS. (...)w sprawach VII K 631/15, IIK 31/16 , VII K 201/16, VII K 77/16 i orzeka K. G. karę łączną 3 (trzech) lat i 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VII K 631/15 od dnia 22 sierpnia 2016r. do dnia 20 grudnia 2016r. oraz od dnia 20 września 2015r. godz. 2.50 do dnia 21 września 2015r.godz. 14.28 ;

3.  w pozostałej części połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

4.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk , art. 86 § 1 i 2 kk, art. 569 § 1 kpk łączy grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w S. (...) w sprawach VII K 631/15, II K137/16 i orzeka K. G. karę łączną grzywny w wysokości 180 ( stu osiemdziesięciu ) stawek dziennych , ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 ( piętnaście) złotych ;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej w S. adw. H. P. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) wraz z podatkiem VAT stanowiącym kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych 60/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony z urzędu świadczonej na rzecz K. G. ;

6.  zwalnia skazanego z kosztów postępowania, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 464/16

UZASADNIENIE

( na wniosek obrońcy skazanego , co do całości wyroku)

W dniu 25 sierpnia 2016r. do Sądu Rejonowego w S. (...)wpłynęła informacja z ZK w S. wskazująca na możliwość wydania wyroku łącznego wobec skazanego K. G. .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. G. został skazany prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w S. (...):

1.  z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie VII K 631/15 za czyn popełniony w nocy 20 września 2015 roku, z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 33 § 2 kk na karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 15 (piętnaście) złotych; na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych A. P. i J. P. kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2.  z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie II K 137/16 za czyn popełniony w dniu 7 stycznia 2016 roku, z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 37a kk na karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych; na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono przepadek substancji psychotropowej w postaci amfetaminy opisanej w wykazie dowodów I/30/16/N w p. 1; na podstawie art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek dowodu rzeczowego w postaci opakowania foliowego;

3.  z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie II K 31/16 za czyn popełniony w bliżej nieokreślonym dniu w okresie od lipca do 13 sierpnia 2015 roku, z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na podstawie art. 278 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie VII K 77/16 za czyny popełnione:

- w nocy 23 grudnia 2015 roku, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

- w nocy z 22/23 grudnia 2015 roku, z art. 289 § 2 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

na podstawie art. 85 § 1 kk w zw. z art. 86 § 1 kk orzeczone jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w rozmiarze 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy;

5.  z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie VII K 201/16 za czyn popełniony w nocy z 18/19 grudnia 2015 roku, z art. 279 § 1 kk, na podstawie art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

Skazany K. G. od dnia 22 sierpnia 2016 roku odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie VIIK 631/15. Do odbycia kary nie zgłosił się i został przymusowo doprowadzony po wszczęciu poszukiwań ogólnokrajowych ( k.37-38, 50, 68 akt VII K 631/15) .

Wobec skazanego wprowadzone zostały do wykonania także kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach IIK 31/16, VIIK 201/16 i VIIK 77/16 .

W trakcie wykonywania są kary grzywny orzeczone w sprawach VII K 631/16 oraz IIK 137/16 .

Zachowanie skazanego K. G. w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym oceniono jako przeciętne . W czasie pobytu w ZK nie był nagradzany ani też karany dyscyplinarnie. Ustalono, że skazany jest uczestnikiem podkultury więziennej ale nie odnotowano na tym tle zachowań negatywnych . Wobec funkcjonariuszy SW prezentuje postawy regulaminowe . W grupie współosadzonych funkcjonuje właściwie. Nie jest zatrudniony na terenie ZK ale obecnie ubiega się o pracę . Utrzymuje kontakt z konkubiną i synem. W rozmowach skazany miał wyrażać krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia.

Jak wynikało z danych o karalności , K. G. oprócz wyżej wymienionych skazań , był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i odbywał w nich kary pozbawiania wolności.

Powyższe ustalono na podstawie: akt Sądu Rejonowego w S. (...) VII K 631/15, Sądu Rejonowego w S. (...) II K 137/16, Sądu Rejonowego wS. (...)II K 31/16, Sądu Rejonowego w S. (...) VII K 201/16, Sądu Rejonowego w S. (...) VII K 77/16, karty karnej dot. Skazanego k. 4-5, opinia z ZK S. k. 9-11 .

Sąd zważył co następuje :

Wszystkie wyroki w sprawach skazanego , w których wymierzono mu kary podlegające wykonaniu , zapadły i uprawomocniły się w 2016r. Dotyczyły przestępstw popełnionych od lipca 2015r. do stycznia 2016r. Dlatego nie było wątpliwości , że sąd stosował aktualnie obowiązujące przepisy o karze łącznej, wprowadzone Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzone z dniem 1 lipca 2015 roku . Z danych o karalności K. G. wynikało, iż oprócz wyżej wymienionych skazań, był w przeszłości kilkakrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a także odbywał w nich kary pozbawiania wolności, w tym karę łączną pozbawiania wolności z wyroku łącznego . Informacja o pobytach i orzeczeniach oraz dane o karalności wskazywały jednak , iż kary z tych spraw wykonano a okres warunkowego zwolnienia z okresu próby upłynął skazanemu z dniem 14 września 2012r. Dlatego kar tych nie brano pod uwagę przy wymiarze kary łącznej . Ze stanowiska obrońcy z rozprawy należało wnioskować , że faktu tego nie negował ale skoro jego wniosek o uzasadnienie nie dotyczył jedynie wymiaru kary łącznej ale całości rozstrzygnięcia , można przypuszczać , iż miał w tym zakresie jakieś wątpliwości.

Art. 85 § 1 kk wskazuje, iż „Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną”, zaś § 2, że „Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1”.

Jak już wskazano , K. G. został skazany pięcioma wyrokami Sądu Rejonowego S. (...). W czterech sprawach , tj. - VIIK 631/15, IIK 31/16, VIIK 77/16 i VIIK 201/16 orzeczono kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. Wszystkie kary zostały wprowadzone do wykonania, podobnie jak kary grzywny ze spraw II K 137/16 ( grzywna samoistna skierowana do postępowania egzekucyjnego) i VIIK 631/15 ( grzywna na podstawie art. 33 § 2 kk zamieniona na zastępczą karę pozbawiania wolności ) .

Sąd miał na względzie treść przepisu art. 86 § 1 kk , który ustala granice wymiaru kary łącznej i stanowi , że sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności . Te same zasady obowiązują jeśli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna . Wzięto też pod uwagę § 2 tego przepisu który wskazuje, że wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3; wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

Wobec K. G. w sprawie VIIK 631/15 została orzeczona kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności , w sprawie IIK 31/16 kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, w sprawie VIIK 201/16 kara 1 roku pozbawienia wolności zaś w sprawie VIIK 77/16 – kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności . Tym samym sąd mógł wymierzyć skazanemu karę pozbawienia wolności w przedziale od 1 roku i 6 miesięcy pozbawiania wolności do 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak wyżej wskazano w sprawach ze spraw II K 137/16 i VIIK 631/15 zostały wobec K. G. orzeczone kary grzywny . Żadna z grzywien nie została wykonana w całości i z tych względów podlegały one łączeniu. W sprawie II K 137/16 została orzeczona grzywna w rozmiarze 100 stawek po 20 złotych zaś sprawie VII K 631/15 - 100 stawek po 15 złotych. Sąd mógł zatem wymierzyć skazanemu za w/w skazania karę grzywny w przedziale od 100 stawek dziennych do 200 stawek dziennych. Sąd mógł określić na nowo wysokość stawki dziennej , która nie mogła jednak przekroczyć 20 zł.

Ustalając wysokość kary łącznej pozbawienia wolności, jak i kary łącznej grzywny wobec K. G. , miano na względzie treść przepisu art. 85a kk tj. że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Ponadto sąd orzekając o wysokości kary łącznej pozbawienia wolności i kary łącznej grzywny przy wydawaniu wyroku łącznego, rozważał związek przedmiotowy (a więc bliskość czasową popełnienia czynu, tożsamość osoby pokrzywdzonej, rodzaj naruszonego dobra prawnego, sposób działania sprawcy) i podmiotowy (motywacja, rodzaj winy) pomiędzy czynami objętymi wyrokami jednostkowymi oraz okoliczności zaistniałe po wydaniu tychże wyroków. Sąd miał też na względzie ilość popełnionych czynów, podlegających łączeniu, która w ocenie sądu powinna prowadzić raczej do zaostrzenia wymiaru kary niż premiowania sprawcy kilku przestępstw.

Sąd miał na uwadze fakt , iż zarówno w doktrynie jak i judykaturze podkreśla się, że zastosowanie zasady absorpcji i kumulacji ma charakter wyjątkowy i należy korzystać z nich w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Te szczególne okoliczności w odniesieniu do zasady absorpcji to np. bardzo bliski związek podmiotowo-przedmiotowy lub szczególne względy dotyczące osoby sprawcy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 maja 2008 r., sygn. II Aka 129/08, Lex nr 466456).

Uwzględniając powyższe, odnośnie orzekania wobec K. G. kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny za przypisane mu czyny, sąd miał na uwadze, iż związek przedmiotowy i podmiotowy pomiędzy przestępstwami za które K. G. został skazany , był w miarę bliski . W większości były to bowiem czyny przeciwko mieniu a sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej . Wyczerpywały jednak znamiona różnych przepisów a popełnione zostały na szkodę różnych pokrzywdzonych . Czyn ze sprawy II K 137/16 był popełniony przeciwko dobru jakim jest zdrowie publiczne a grzywna z drugiej ze spraw podlegających łączeniu , dotyczyła włamania i zniszczenia mienia . Trudno więc uznać , iż były one zbieżne przedmiotowo.

Orzekając o wysokości kary łącznej sąd miał na uwadze także odległość czasową pomiędzy popełnieniem poszczególnych przestępstw. Zostały one popełnione na przestrzeni pół roku. Trudno jednak uznać to za szczególną okoliczność łagodzącą , tym bardziej , że niedługo potem skazany został osadzony w zakładzie karnym. Należy też zauważyć , iż nie zgłosił się do niego dobrowolnie tylko musiał zostać przymusowo doprowadzony .Wzięto także pod uwagę obecne zachowanie skazanego. Opinia nadesłana przez ZK nie może zostać oceniona jako pozytywna. Zachowanie skazanego określono jako przeciętne ale analiza spostrzeżeń opiniującego dotyczących osoby K. G. nie wskazuje w zasadzie na żadne pozytywne zmiany. Jako pozytywną można ocenić jedynie zadeklarowaną chęć podjęcia pracy. Biorąc pod uwagę wcześniejszą karalność skazanego i to , że na przestrzeni kilku miesięcy zdołał popełnić tyle występków i zostać za nie skazany, do deklaracji K. G. o jego krytycznym stosunku do popełnionych przestępstw i dotychczasowym trybie życia, w ocenie sądu należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Powyżej wskazane okoliczności pozwalają na uznanie, że zasadnym będzie zastosowanie przy wymierzaniu kary łącznej wobec K. G. zasady asperacji. Mając na uwadze wielość czynów dokonanych przez skazanego, ich odległość czasową, uwzględniając fakt iż skazany występował kilka razy przezwisko cudzemu mieniu, a spawie IIK 137/16 także przeciwko innemu dobru , jak też mając na względzie obecne zachowanie skazanego, sąd uznał że brak jest podstaw do zastosowania zasady zarówno absorpcji czy kumulacji, że kłóciłoby się to z celami kary, zwłaszcza wskazanym w art. 85a kk. Należy też pamiętać , iż jedna z kar podlegających łączeniu była karą łączną w przypadku której zastosowano już wcześniej zasadę asperacji ( VII K 77/16) . Wskazane w sprawie okoliczności pozwalały natomiast na wymierzenie wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary łącznej grzywny w wymiarze 180 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 złotych.

W ocenie sądu orzeczona wobec skazanego kara łączna pozbawienia wolności i grzywny , jest zdaniem sądu karą adekwatną, uwzględniającą wszystkie zasady wymiaru kary łącznej. w pozostałej części połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

Ponadto , na podstawie art. 577 kpk uwzględniając okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w połączonych sprawach oraz okresy odbywania przez skazanego połączonych kar pozbawienia, zaliczono na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności przez skazanego w sprawie VII K 631/15 tj od dnia 22 sierpnia 2016r. do dnia 20 grudnia 2016r. oraz od dnia 20 września 2015r. godz. 2.50 do dnia 21 września 2015r.godz. 14.28.

Na podstawie art. 624§1 kpk zwolniono K. G. od wydatków za niniejsze postępowanie. Skazany aktualnie odbywa karę w ZK . Rozpoczął starania o pracę . Ma do uiszczenia grzywnę . W ocenie sądu w niniejszej sprawie należy uznać, iż skazany nie ma możliwości uiszczenia kosztów postępowania i dlatego został od nich zwolniony .

Skazany w niniejszej sprawie korzystał z pomocy obrońcy z urzędu, dlatego też sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej adw. H. P. kwotę 147,60 zł z czego podatek VAT stanowi kwotę 27,60 zł tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę skazanego K. G. , sprawowaną z urzędu przez tego adwokata.

Z tych wszystkich względów i na podstawie powołanych wyżej przepisów orzeczono, jak w sentencji wyroku.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Leśkowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Anita Kowalczyk-Makuła
Data wytworzenia informacji: