Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 133/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2015-07-14

Sygn. akt I C 133/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podl. w I Wydziale Cywilnym

W składzie następującym:

Przewodniczący SSR Marcin Kowalewski

Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Zienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 roku w Radzyniu Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko R. B.

o zapłatę kwoty 700,79 zł

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 133/15

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 roku do VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie wpłynął pozew (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.przeciwko pozwanemu R. B. o zapłatę kwoty 700,79 zł. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż dochodzoną pozwem wierzytelność nabył od (...) Sp. z o.o., z którą pozwany zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wierzytelność ta została zbyta umową przelewu wierzytelności z dnia 10 października 2011 roku na rzecz powoda. Na wartość przedmiotu sporu składa się kwota 518,55 zł tytułem nieuiszczonego ekwiwalentu za dostarczone usługi telekomunikacyjne, kwota 0,95 zł wynikająca z noty odsetkowej wystawionej przez pierwotnego wierzyciela za nieterminową zapłatę należności na jego rzecz, kwota 26,15 zł odsetek ustawowych naliczonych przez pierwotnego wierzyciela za brak zapłaty przez pozwanego faktur, liczonych od dnia następnego po dniu wymagalności do dnia 27 września 2011 roku, kwota 155,14 zł skapitalizowanych odsetek ustawowych liczonych od należności głównej od dnia 28 września 2011 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (k. 2 – 4).

Ponieważ IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu nakazowym (k. 7v.), pozew został przesłany do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt I C 305/14 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim umorzył postępowanie w sprawie na podstawie przepisu art. 505 37§1 kpc (k. 36 – 37).

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny – Odwoławczy postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie II Cz 1193/14 uchylił, na skutek zażalenia powoda, powyższe postanowienie sądu rejonowego (k. 48 – 49v.).

W toku procesu pozwany nie uznał żądania pozwu, podniósł zarzut przedawnienia i wnosił o oddalenie powództwa (k. 58v.).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

R. B. zawarł w dniu 6 czerwca 2005 roku z (...) Sp. z o.o. w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa ta była zmieniana aneksami z dnia: 6 lipca 2006 roku, 27 września 2007 roku, 22 września 2009 roku. Z tytułu świadczonych usług (...) Sp. z o.o. w W. wystawił faktury z dnia 4 kwietnia 2011 roku na kwotę 311,25 zł z terminem płatności do dnia 18 kwietnia 2011 roku i z dnia 4 maja 2011 roku na kwotę 160,14 zł z terminem płatności do dnia 18 maja 2011 roku, notę odsetkową z dnia 4 sierpnia 2011 roku na kwotę 0,19 zł z terminem płatności do dnia 18 sierpnia 2011 roku i notę obciążeniową z dnia 4 sierpnia 2011 roku na kwotę 47,92 zł z terminem płatności do dnia 25 sierpnia 2011 roku.

(...) Sp. z o.o. w W. zawarła w dniu 10 października 2011 roku z powodem (...) Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym w W. umowę przelewu wierzytelności.

Powód sporządził w dniu 6 lutego 2012 roku pismo wzywające pozwanego R. B. do zapłaty długu.

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów w postaci umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (k. 71 – 71v., 72, 73, 74, 75, 76, ), faktury (k. 67, 68), noty odsetkowej (k. 69), noty obciążeniowej (k. 70), wezwania do zapłaty (k. 78 – 78v.), umowy przelewu wierzytelności z dnia 10 października 2011 roku (k. 65 – 66v.).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo (...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód (...)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. żądał zasądzenia od pozwanego R. B. kwoty 700,79 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty. Z dołączonych do pozwu dowodów nie wynika, aby między stronami istniał jakikolwiek stosunek prawny, na podstawi którego pozwany byłby zobowiązany do spełnienia świadczenia na rzecz powoda.

Zgodnie z art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Powód przedstawił umowę, która łączyła pozwanego z (...) Sp. z o.o. w W.. Powód przedstawił również odpis umowy przelewu wierzytelności między spółką telekomunikacyjną a powodowym funduszem sekurytyzacyjnym. Nie przedstawił jednak dowodu na to, iż wierzytelność dochodzona pozwem była objęta tą umową. Z treści umowy wynika, iż jej przedmiotem były skonkretyzowane wierzytelności przysługujące cedentowi co do osoby dłużnika, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jak i wysokości zobowiązania, a nie wszystkie wierzytelności w stosunku do wszystkich klientów cedenta. Powód nie przedstawił dowodu, chociażby w postaci wyciągu z załącznika do umowy, iż dochodzona pozwem wierzytelność była przedmiotem tej umowy przelewu wierzytelności.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. nie udowodnił, że przysługuje mu względem pozwanego R. B. roszczenie, którego spełnienie może być dochodzone przed sądem.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w wyniku prowadzonego postępowania sądowego powód dwukrotnie składał dokumenty mające być podstawą faktyczną dochodzonego roszczenia i dwukrotnie nie zamieścił w nich wyciągu z wykazu wierzytelności będących przedmiotem umowy cesji wierzytelności.

Z przytoczonych wyżej względów Sąd powództwo oddalił.

Ponieważ pozwany R. B. nie poniósł żadnych kosztów procesu, Sąd nie orzekł o obowiązku ich zwrotu.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Kowalewski
Data wytworzenia informacji: