Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 58/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2019-05-07

Sygn. akt II. K. 58/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Nalepa

Protokolant: st. sekr. sąd. J. Kotala

w obecności Prokuratora: Jakuba Łaskiego

po rozpoznaniu 7 maja 2019 r. sprawy K. J. s. W. i B. z d. R., urodzonego (...) w Z., skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 11 września 2014 r. w sprawie IV K 1133/13 za czyny z art. 263 § 2 kk na kary po 1 roku i pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat i grzywny 100 stawek dziennych po 10 zł; postanowieniem z 7 lipca 2018 r. zarządzono wykonanie kary, którą skazany odbywa od 31 stycznia 2019 r. do 23 czerwca 2020 r.;

II.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 3 października 2014 r. w sprawie IV K 805/14 za czyn z art. 193 kk na karę 60 stawek dziennych grzywny po 20 złotych wykonaną w całości;

III.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 25 września 2015 r. w sprawie IV K 1061/15 za czyn z art. 178a § 1 kk na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, świadczenie pieniężne; postanowieniem z 28 czerwca 2016 r. zamieniono niewykonaną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości w systemie dozoru elektronicznego od 24 sierpnia 2016 r. do 28 października 2016 r.;

IV.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 20 grudnia 2016 r. w sprawie IV K 364/16 za czyn z art. 278 § 1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 70 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, za czyn z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw z art. 12 kk i art. 11 § 2 kk oraz karę 40 stawek dziennych grzywny po 20 złotych oraz kary łączne: 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 90 stawek dziennych grzywny po 20 złotych; skazany będzie odbywał karę łączną pozbawienia wolności od 23 czerwca 2020 r. do 19 października 2021 r., nie wykonał kary grzywny;

V.  Sądu Rejonowego w P.. z 15 marca 2018 r. w sprawie II K 723/17 za czyn z art. 244 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany będzie odbywał od 19 października 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.

1.  na podstawie art. 85 § 1-3 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 i 4 kk wymierza skazanemu K. J. z wyroków opisanych w punktach I, IV, V karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy pozbawienia wolności od 12 maja 2011 r. do 13 maja 2011 r., od 7 sierpnia 2014 r. do 11 września 2014 r., od 31 stycznia 2019 r. ze sprawy opisanej w punkcie I, od 23 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. ze sprawy opisanej w punkcie IV przyjmując, że 1 (jeden) dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy 1 (jednemu) dniowi kary pozbawienia wolności;;

3.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punktach II i III;

4.  na podstawie art. 576 kpk orzeka, że wyroki podlegające połączeniu nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  zwalnia skazanego od wydatków postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Ustalono, że K. J. został skazany wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 11 września 2014 r. w sprawie V K 133/13 za czyny z art. 263 § 2 kk na kary po 1 roku i pozbawienia wolności i karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat; postanowieniem z 7 lipca 2018 r. zarządzono wykonanie kary, którą skazany odbywa od 31 stycznia 2019 r. do 23 czerwca 2020 r.;

II.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 3 października 2014 r. w sprawie IV K 805/14 za czyn z art. 193 kk na karę 60 stawek dziennych grzywny po 20 złotych wykonaną w całości;

III.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 25 września 2015 r. w sprawie IV K 1061/15 za czyn z art. 178a § 1 kk na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, świadczenie pieniężne; postanowieniem z 28 czerwca 2016 r. zamieniono niewykonaną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości w systemie dozoru elektronicznego od 24 sierpnia 2016 r. do 28 października 2016 r.;

IV.  Sądu Rejonowego (...) w Ł. z 20 grudnia 2016 r. w sprawie IV K 364/16 za czyn z art. 278 § 1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 70 stawek dziennych grzywny po 20 złotych, za czyn z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw z art. 12 kk i art. 11 § 2 kk oraz karę 40 stawek dziennych grzywny po 20 złotych oraz kary łączne: 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 90 stawek dziennych grzywny po 20 złotych; skazany będzie odbywał karę łączną pozbawienia wolności od 23 czerwca 2020 r. do 19 października 2021 r., nie wykonał kary grzywny;

V.  Sądu Rejonowego w P.z 15 marca 2018 r. w sprawie II K 723/17 za czyn z art. 244 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany będzie odbywał od 19 października 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 kk sąd orzeka karę łączną jeśli wobec skazanego wymierzono dwie kary tego samego rodzaju lub podlegające łączeniu, które nie zostały wykonane w całości. Przenosząc powyższe na grunt sprawy niniejszej, skazanemu można było połączyć kary z wyroków: I, IV i V komparycji, ponieważ orzeczono nimi kary pozbawienia wolności, które nie zostały dotąd wykonane a podlegają wykonaniu. Kara w sprawie II to kara grzywny, więc inna rodzajowo niż pozostałe, poza tym została wykonana w całości. Kara w sprawie III to kara ograniczenia wolności, więc podlegająca połączeniu z karami pozbawienia wolności, jednak została wykonana w całości, co usuwało ją z procedury łączenia w myśl art. 85 § 2 kk.

Wymierzając skazanemu karę łączną sąd, zgodnie z art. 86 § 1 kk, poruszał się w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (kara najsurowsza z punktu I) do 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności (suma kar) i zdecydował o wymierzeniu skazanemu kary łącznej 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zastosowano zasadę mieszaną zbliżoną jednak bardziej ku kumulacji kar.

Znaczenie z punktu widzenia rozmiaru kar łącznej mają dyrektywy: związku merytorycznego między przestępstwami, za które wymierzono kary, bliskości czasowej, tożsamości naruszonego dobra, rodzaju i formy winy, a także pobudki, którymi kierował się sprawca dopuszczając się przestępstw, za które go ukarano. Im te relacje są bliższe tym dla sprawcy korzystniej, kiedy są rozluźnione lub ich nie ma, przemawia to za ukształtowaniem kary w kierunku kumulacji (por. D. Kala, M. Kubicka Kara łączna w projektach nowelizacji Kodeksu karnego- wybrane zagadnienia, Kwartalnik KSSiP, zeszyt 13/2014, s. 103). Lektura wyroków skazujących, które podlegały łączeniu, świadczy że pomiędzy przestępstwami ze spraw I, IV, V brak powiązania merytorycznego i naruszają one różne dobra chronione prawem (porządek publiczny, mienie, wiarygodność dokumentów, wymiar sprawiedliwości – powagę orzeczeń). Między przestępstwami z wyroku I a objętymi wyrokami IV i V upłynęło 5 lat, co jest okresem znacznym. Na korzyść skazanego można przyjąć jedynie niedługi okres pomiędzy czynami z wyroku IV a V wynoszący 6 miesięcy.

Wreszcie, trzeba wspomnieć o mało przekonującym zachowaniu skazanego w izolacji penitencjarnej, które jest poniżej oczekiwanego przez sąd od osób odbywających karę pozbawienia wolności w kontekście art. 67 § 1 kkw. Skazany dobrze funkcjonuje w rzeczywistości penitencjarnej. Jednak niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nie był karany, ani nagradzany. Należy do podkultury przestępczej. Nie jest zainteresowany w odbywaniu kary w systemie programowego oddziaływania. Co najgorsze jest mało krytycznie ustosunkowany do popełnionych przestępstw. Świadczy to o tym, iż zaawansowanie procesu resocjalizacyjnego K. J. nie jest na tyle duże, żeby premiować go dobrodziejstwem absorpcji, na którą zasługują ci skazani, którzy rozumieją swoje błędy i chcą korygować swoje zachowania w kierunku społecznie akceptowanych postaw. Podkreślić należy, iż w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż kara łączna nie jest automatyczną premią dla sprawcy, a racjonalizacją odpowiedzialności karnej. Premia należy się sprawcy o ile między przestępstwami istnieje ścisły związek, a ten legitymuje się dobrą opinią z jednostki penitencjarnej. Innymi słowy: postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego nie może stawiać automatycznie skazanego, który wniósł o wyrok łączny w lepszej sytuacji z gwarancją złagodzenia kary od skazanego, wobec którego nie wdrożono procedury łączenia kar (por: postanowienie SN z 22 września 2016 r. w sprawie III KK 140/16, wyrok SA w Krakowie z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie II Aka 272/16).

Na podstawie art. 572 kpk z uwagi na brak przesłanek do objęcia ich węzłem kary łącznej umorzono postępowanie co do wyroków II i III.

Na podstawie art. 577 kpk sąd na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności biorąc pod uwagę aktualne obliczenia kary zawarte w opinii o skazanym z Zakładu Karnego.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwalniając skazanego z ich ponoszenia, ponieważ przebywa w izolacji penitencjarnej, nie jest odpłatnie zatrudniony i nie posiada żadnych zgromadzonych środków pieniężnych, które mógłby przeznaczyć na opłacenie należności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Nalepa
Data wytworzenia informacji: