Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 422/22 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kielcach z 2023-01-11

Sygn. akt III RC 422/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2023 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Iwona Głowacka

Protokolant:

sekr. sądowy Ewa Stasińska

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 r. w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B. (1)

przeciwko J. B.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

I.  ustanawia z dniem 14 czerwca 2022 r. rozdzielność majątkową pomiędzy M. B. (1) a J. B. w miejsce łączącej ich wspólności ustawowej majątkowej wynikającej z zawartego przez nich małżeństwa w dniu 29 września 2012 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w K. nr aktu małżeństwa (...);

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami

sędzia Iwona Głowacka

Sygn. akt IIIRC 422/22

UZASADNIENIE

Powód M. B. (1) w pozwie złożonym do tut. Sądu w dniu 14 czerwca 2022 r. skierowanym przeciwko J. B. domagał się ustanowienia pomiędzy stronami rozdzielności majątkowej z datą wsteczną z dniem 12 lipca 2021 r. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że strony pozostają w związku małżeńskim od dnia 29 września 2012 r., z którego pochodzi ich małoletni syn M. ur. (...) Obecnie pomiędzy małżonkami prowadzone jest postępowanie rozwodowe przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt I C 1983/21. Powód podkreślił, iż strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich, a w ich relacjach rodzinnych zaistniały ważne przyczyny do ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej z dniem 12 lipca 2021 r., albowiem w tej dacie na stałe wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania z uwagi na narastające niewłaściwe i prowokujące zachowania ze strony żony. Od tej daty strony funkcjonują całkowicie osobno i od chwili wyprowadzki sam spłaca wspólnie zaciągnięty kredyt mieszkaniowy oraz ponosi opłaty związane z użytkowaniem mieszkania przez żonę takie jak rachunki za gaz i energię elektryczną, a ponadto otrzymał wiadomości sms o niezapłaconych fakturach za internet za miesiące lipiec i sierpień 2021 r. Podniósł, że strony pozostają w separacji faktycznej i ustały między nimi więzi, w tym więź gospodarcza, nie podejmują żadnych wspólnych decyzji w zakresie składników majątku wspólnego, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego od lipca 2021 r. Ponadto podkreślił, że nie posiada wiedzy o tym, jak żona wydaje pieniądze i jakie zaciąga zobowiązania, wskazując, że w czasie odwiedzin u syna widział w mieszkaniu dokumenty z banku, prawdopodobnie umowę pożyczki. (k. 3-6).

W odpowiedzi na pozew pozwana J. B. uznała powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wytoczenia powództwa, domagając się oddalenia powództwa w pozostałej części, tj. ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Ponadto wniosła o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, że brak jest jakichkolwiek podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Nie można przyjąć, iż faktyczna separacja małżonków wskazana w pozwie uniemożliwia współdziałanie stron w zarządzie majątkiem wspólnym. Małżonkowie uzgodnili bowiem podział ponoszenia kosztów dotyczących majątku wspólnego, jakim jest lokal mieszkalny w K., ustalając, że powód będzie spłacał raty wspólnego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, a pozwana będzie uiszczać opłaty związane z jego utrzymaniem, tj. czynsz, opłaty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości. Ponadto J. B. podniosła, że przez pierwsze dwa miesiące po wyprowadzce mąż w ogóle nie partycypował w kosztach utrzymania syna i następnie od miesiąca września 2021 r. przekazywał żonie po 500 zł. miesięcznie, a Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie o rozwód sygn. I C 1983/21 dokonał zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych w wysokości po 400 zł miesięcznie. Pozwana podkreśliła, że sytuacja, w której to mąż po wyprowadzce regulował opłaty eksploatacyjne była jednorazowa i dotyczyła okresu, w którym powód nie przekazywał alimentów na rzecz syna. Podniosła także, iż powód nie wywiązuje się w pełni ze złożonej deklaracji spłaty rat kredytu, albowiem otrzymała pismo z (...)., z którego wynikało, iż powstała zaległość w spłacie zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez strony kredytu i wtedy uregulowała to zadłużenie. Pozwana wskazała, że uprawnienie sądu do ustanowienia rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa ma miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, a ocena czy mamy do czynienia z taką wyjątkową sytuacją, musi być dokonywana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Zdaniem pozwanej nie jest dopuszczalne ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną w każdym przypadku, albowiem koniecznym jest całościowe rozważenie sytuacji danego małżeństwa. (k. 47-53).

Na rozprawie w dniu 14 grudnia 2022 r. strony podtrzymywały swoje stanowiska (k. 143-144).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. B. i M. B. (1) M. B. (1) zawarli związek małżeński w dniu 29 września 2012 r. i od tego czasu łączy ich ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nie zawierali umów majątkowych małżeńskich. Z małżeństwa stron pochodzi dwuletni syn M. B. (2). okoliczności bezsporne, odpis skrócony aktu małżeństwa (k. 44)

Do majątku wspólnego stron należy lokal mieszkalny w K. oraz samochód osobowy marki S. (...) z 2006 r. Ostatnio rodzina zamieszkiwała we wspólnym lokalu położonym w K. przy ul. (...), na którego zakup małżonkowie w 2016 r. zaciągnęli kredyt hipoteczny w (...) w wysokości 127.891,80 zł. Wspólnie ustalili, że spłatą kredytu hipotecznego będzie zajmować się mąż, a żona będzie pokrywać opłaty związane z utrzymaniem lokalu.

Z czasem relacje pomiędzy małżonkami pogarszały się i dochodziło między nimi do nieporozumień. Z powodu zaostrzenia konfliktu między małżonkami M. B. (1) w dniu 12 lipca 2021 r. wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania do domu swoich rodziców. W mieszkaniu pozostała żona wraz z małoletnim synem. Mąż nadal spłacał raty kredytu hipotecznego, które po jego wyprowadzeniu się wynosiły około 530 zł. miesięcznie i następnie od początku 2022 r. wzrosły do kwoty około 650 zł. miesięcznie, a obecnie od października ubr. wynoszą 1.003,42 zł. miesięcznie. W lipcu 2021 r. doszło do sytuacji, że J. B. nie opłaciła rachunków za gaz w kwocie 150 zł. i energię elektryczną - 200 zł. M. B. (1) po wyprowadzeniu się ze wspólnego mieszkania rozwiązał umowy o dostawę energii elektrycznej i gazu, spłacając jednocześnie powstałe zaległości. Od miesiąca kwietnia i maja 2022 r. istnieje zadłużenie w opłatach z tytułu użytkowania wspólnego mieszkania stron, łącznie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości 558,19 zł.

Małżonkowie zakupili w 2015 r. samochód osobowy marki S. (...) rok prod. 2006. W tym celu zaciągnęli również zobowiązanie finansowe w wysokości 40.000 zł, które zostało spłacone w 2021 r.

M. B. (1), pomimo nieporozumień z żoną do chwili obecnej systematycznie spłaca kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania. Jedynie raz doszło do sytuacji, że rata nie została w całości zapłacona w terminie i wtedy stosunkowo niewielką zaległość w wysokości około 90 zł. spłaciła żona. Po dniu wyprowadzenia się M. B. (1) małżonkowie nie zaciągali znaczących zobowiązań finansowych.

dowody: częściowo zeznania powoda M. B. (1) (k. 143-143v, 144-144v), częściowo zeznania pozwanej J. B. (k. 143v-144), kartoteka finansowa opłat za mieszkanie za okres 1 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2021r. (k. 135), kartoteka finansowa opłat za mieszkanie za okres 1 stycznia 2021r. - 30 września 2021r. (k. 136), potwierdzenia operacji bankowych (k. 11-13, 15, 36-40, 55-63, 97-111, 117-128), potwierdzenie wpłaty gotówkowej (k. 14), informacja o wysokości rat kredytu(k. 16), umowa kredytu (k. 17-32), zestawienie operacji finansowych (k. 65-68), faktura VAT (k. 69-70, 72-77), informacja do umowy kredytu (k. 129-130)-

M. B. (1) ma 38 lat, posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie i marketing. Od 12 lipca 2021 r. zamieszkuje w K. w domu należącym do rodziców i dokłada się do kosztów utrzymania kwotą 200 zł. miesięcznie. W dacie wyprowadzenia się od rodziny uzyskiwał wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.000 zł. miesięcznie. Ponosi koszty utrzymania użytkowanego przez siebie samochodu osobowego marki S. (...). Ponadto spłaca raty w kwocie po ok. 43 zł miesięcznie z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup pralki, która pozostała we wspólnym mieszkaniu małżonków.

M. B. (1) utrzymuje kontakty z synem M. i przekazuje żonie środki finansowe na utrzymanie dziecka. W lipcu 2021 r. przelał dobrowolnie na rzecz syna kwotę 250 zł, a od sierpnia 2021 r. do stycznia 2022 r. przekazywał po 500 zł. miesięcznie.

Pomiędzy małżonkami toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach sprawa o rozwód sygn. akt IC 1983/21 z powództwa J. B., a pozew o rozwód M. B. (1) został odrzucony. M. B. (1) wyraża zgodę na rozwód, ale domaga się orzeczenia wyłącznej winy żony za rozkład pożycia małżeńskiego. Postanowieniem z dnia 13 września 2021 r. udzielono zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych poprzez zobowiązanie M. B. (1) przez czas trwania procesu o rozwód do łożenia na rzecz małoletniego M. B. (2) kwoty po 400 zł miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki J. B. z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

J. B. lat 38 posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Zamieszkuje w K. we wspólnym mieszkaniu stron wraz z synem M. B. (2) ur. (...) J. B. pobierała zasiłek macierzyński w kwocie ok. 1900 zł. miesięcznie. Następnie posiadała status osoby bezrobotnej i z tego tytułu uzyskiwała zasiłek dla bezrobotnych początkowo przez trzy miesiące w wysokości 1100 zł., a później 800 zł. miesięcznie. W kwietniu 2022 r. podjęła staż w fundacji i aktualnie pobiera świadczenie w wysokości 1.500 zł. miesięcznie. Małoletni M. B. (2) uczęszcza do żłobka. W okresie od września do grudnia 2022 r. matka uiszczała opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 210 zł. miesięcznie. Ponadto ponosi następujące stałe wydatki w skali miesiąca: opłaty związane z utrzymaniem lokalu - 460 zł, rachunki za energię elektryczną - 50 zł. i gaz - 70 zł. oraz abonament za internet i telewizję - 70 zł. Zakupiła także odkurzacz piorący i wózek dla dziecka. W miesiącu wrześniu 2021 r. J. B. zepsuł się telefon i w związku z tym zaciągnęła pożyczkę w wysokości 1000 zł., którą spłaciła w lipcu 2022 r.

dowody: częściowo zeznania M. B. (1) (k. 143-143v, 144-144v), częściowo zeznania J. B. (k. 143v-144), kartoteka finansowa opłat za mieszkanie za okres 1 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2021r. (k. 135), kartoteka finansowa opłat za mieszkanie za okres 1 stycznia 2021r. - 30 września 2021r. (k. 136), potwierdzenie przelewu alimentów (k. 137), potwierdzenie przelewu opłat za media (k. 138), potwierdzenie zapłaty raty kredytu (k. 139)

Stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej wskazane dowody, które uznał za spójny i niebudzący wątpliwości materiał dowodowy, przy czym na zeznaniach stron oparł się jedynie częściowo. W ocenie Sądu powyższe zeznania należało ocenić jako wiarygodne w części w jakiej znalazły oparcie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, szczególnie w postaci dokumentów. Ponadto należało dać im wiarę jedynie w takim zakresie w jakim ze sobą korespondowały, gdyż strony wzajemnie oskarżały się o niewłaściwe zachowania, kierując pod swoim adresem zarzuty. Ze względu na istniejący konflikt małżonkowie odmiennie postrzegają pewne zdarzenia i obarczają drugą stronę winą za nieporozumienia. Sąd na podstawie ich zeznań ustalił, że obie strony od czasu faktycznej separacji nie potrafią uzgodnić innego sposobu zarządu majątkiem wspólnym niż ten wypracowany w czasie wspólnego pożycia. Co istotne dla sprawy, ustalono także w oparciu o ich zeznania, iż małżonkowie po dacie wyprowadzenia się męża ze wspólnego mieszkania, zarządzali nadal majątkiem wspólnym w sposób dorozumiany zgodnie z uprzednio dokonanymi w tym zakresie ustaleniami i tak mąż w dalszym ciągu spłacał raty kredytu zaciągniętego na zakup wspólnego mieszkania, a żona opłacała bieżące opłaty związane z utrzymaniem mieszkania oraz rachunki za gaz i energię elektryczną plus abonament za telewizję i internet. Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniom powoda w tym zakresie, w którym twierdził, że nie było żadnych ustaleń pomiędzy małżonkami co do podziału ról w małżeństwie oraz sposobu zarządu majątkiem wspólnym, skoro jednocześnie przyznał, iż od początku spłacał raty kredytu hipotecznego, co znalazło również potwierdzenie w złożonych do akt sprawy dokumentach. Powód nie udowodnił także swoich twierdzeń w tym zakresie, iż żona bez jego wiedzy zaciąga zobowiązania finansowe w (...), powołując się przy tym na dokument bankowy jaki widział w mieszkaniu w czasie odwiedzin u syna, którego nie przedstawił, a pozwana wyjaśniła, iż była to jedynie przesyłka reklamowa z banku.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 2 k.r.o.).

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ważnych powodów” o jakich mowa w art. 52 § 1 k.r.o. i w związku z tym ich rozumienie kształtują judykatura i doktryna. Punktem wyjścia jest uznanie, że ustrój małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz w sposób najpełniejszy realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny. Ponadto, przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia wspólności majątkowej zwykło się rozumieć sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków polegające między innymi na zatrzymaniu majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczanie współmałżonka do korzystania z niego oraz trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Także sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków oraz dobra rodziny. Kolejnym powodem jest również uporczywy brak przyczyniania się przez małżonka do zaspokojenia potrzeb rodziny.

Na uwagę zasługuje, że Sąd Najwyższy w dniu 11 grudnia 2008 r., w sprawie sygn. akt II CSK 371/08 orzekł, że ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Wobec powyższego, konieczne jest ustalenie czy w niniejszej sprawie wystąpiły ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami oraz czy występowały one już przed dniem wytoczenia powództwa.

W treści pozwu za ważne powody przemawiające za orzeczeniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną tj. z dniem 12 lipca 2021 r. wskazano, że w tej dacie powód wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i od tamtego czasu pomiędzy stronami istnieje separacja faktyczna, a powód samodzielnie spłaca raty kredytu hipotecznego i nie wie na co żona wydaje pieniądze oraz jakie zaciąga zobowiązania. Należy jednak zgodzić się ze stroną pozwaną, iż małżonkowie do chwili obecnej w sposób dorozumiany kontynuują wypracowane wcześniej porozumienie dotyczące sposobu finansowania nieruchomości wspólnej. Powód zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami małżonków spłaca raty wspólnie zaciągniętego kredytu, a pozwana uiszcza opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu plus abonament za telewizję i internet. Ponadto w skład majątku wspólnego wchodzi również samochód osobowy, który co należy podkreślić użytkuje powód ponosząc koszty bieżącego utrzymania pojazdu. Nie zostały zatem spełnione przesłanki orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa, albowiem pomimo zaistnienia separacji faktycznej od dnia 12 lipca 2021 r. nie zaprzestano zarządzać majątkiem wspólnym, a interes jednego z małżonków oraz dobra rodziny nie został zagrożony. Nie może temu przeczyć sama okoliczność, iż w początkowym okresie po wyprowadzeniu się męża doszło do zaległości w opłatach eksploatacyjnych za mieszkanie, skoro przed datą złożenia pozwu zostały już spłacone. Ma to tym większe znaczenie, iż po wyprowadzeniu się ze wspólnego mieszkania powód nie mógł oczekiwać, iż żona od początku będzie w stanie samodzielnie uiszczać wszystkie opłaty za mieszkanie i ponosić koszty utrzymania dziecka, w których sam partycypował w niewielkim zakresie i tak w miesiącu lipcu przekazał kwotę 250 zł., a w następnych miesiącach po 500 zł. Ponadto zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka na stosunkowo niskim poziomie 400 zł. miesięcznie wskazuje, iż uwzględniono okoliczność, że powód samodzielnie spłaca raty kredytu hipotecznego, co jak należy podkreślić sam przyznał zeznając, iż nie dokłada się dodatkowo do kosztów utrzymania dziecka, ponieważ spłaca kredyt hipoteczny. Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności samo życzenie powoda aby żona partycypowała w spłacie rat kredytu nie może stanowić wystarczającej przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Ma to tym większe znaczenie, że jeśli się porówna wysokość dochodów uzyskiwanych w tym czasie przez każdego z małżonków, to niewątpliwie nasuwa się wniosek, że to mąż zdecydowanie więcej zarabia i w przeciwieństwie do żony cały czas posiada stałe źródło dochodu, ponosząc dodatkowo od czasu wyprowadzenia się od rodziny stosunkowo symboliczne koszty związane z zamieszkiwaniem w domu rodziców. Ponadto co istotne powód był zdziwiony, że pozwana obecnie pracuje, a zatem niezrozumiałym jest, że oczekiwał, iż w sytuacji kiedy żona nie posiada stałego źródła dochodu, korzystając jedynie z pomocy finansowej w formie zasiłków, będzie razem z nim po połowie partycypować w spłacie rat kredytu hipotecznego.

W związku z tym nie ustalono, aby w sprawie zaszły wyjątkowe okoliczności w okresie poprzedzającym wytoczenie powództwa, które mogłyby stanowić o zasadności uwzględnienia powództwa w całości. W okresie pomiędzy datą określoną w pozwie a dniem wniesienia pozwu małżonkowie nie pozostawali bowiem w sytuacji, która uniemożliwiałaby im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Jak słusznie podnosiła pozwana zamieszkiwała we wspólnym mieszkaniu i nadal było możliwe porozumiewanie się w sprawie zarządu majątkiem wspólnym, gdyż wcześniejsze ustalenia małżonków były w sposób dorozumiany wypełniane przez strony i zasadniczo każdy wywiązywał się z dbania o majątek wspólny w umówionym poprzednio zakresie.

W ocenie Sądu przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami istnieją natomiast od daty złożenia pozwu w przedmiotowej sprawie, czyli od 14 czerwca 2022 r. Sąd doszedł do przekonania, że w sprawie zachodzą podstawy do ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami z dniem wytoczenia powództwa, albowiem w tej dacie strony nie darzyły się zaufaniem, pozostawały w konfliktowych relacjach oraz nie konsultowały wspólnie swoich decyzji finansowych i każdy samodzielnie gospodarował osiąganymi dochodami. Jednocześnie należy zauważyć, że po wytoczeniu powództwa nie muszą zachodzić wyjątkowe okoliczności uzasadniające rozdzielność majątkową i wystarczy w tym zakresie wykazanie ważnych powodów, do których można zaliczyć fakt separacji faktycznej i konfliktowe relacje stron oraz toczące się postępowanie w sprawie o rozwód.

Jednocześnie należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie Sąd nie bada jakie okoliczności doprowadziły do napiętej sytuacji między stronami, ani tego kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżonków. W sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej wzgląd na dobro rodziny lub pozwanego małżonka powinny być brane pod uwagę jedynie pod kątem zasad współżycia społecznego. W odniesieniu do żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej Sąd nie był zobowiązany do ustalenia, czy to faktycznie zachowanie pozwanej doprowadziło do wyprowadzki powoda. Jednocześnie nie można przyjąć, że orzeczenie rozdzielności majątkowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, szczególnie w sytuacji kiedy pozwana częściowo uznaje powództwo.

W związku z powyższym na podstawie art. 52 k.r.o., Sąd ustanowił rozdzielność majątkową pomiędzy stronami z dniem 14 czerwca 2022 r. W pozostałej części powództwo zostało oddalone z powodu niewystąpienia ważnych powodów i wyjątkowych sytuacji przemawiających za ustanowieniem rozdzielności z datą wsteczną.

Mając na względzie, że powództwo zostało uwzględnione jedynie częściowo, na mocy art. 100 k.p.c., należało znieść pomiędzy stronami koszty procesu.

Sędzia Iwona Głowacka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wójcik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Iwona Głowacka
Data wytworzenia informacji: