Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 851/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-12-05

Sygn. akt III RC 851/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący Sędzia Natalia Bonowicz

Protokolant st.sekr.sąd. Anna Pachniewska

po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2022 r. w Toruniu,

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. Z.

przeciwko A. Z.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

I.  Ustanawia z dniem 3 grudnia 2021 r. rozdzielność majątkową między małżonkami: powodem Z. Z. a pozwaną A. Z., nazwisko rodowe P., którzy zawarli związek małżeński w dniu (...) r. w D., zarejestrowany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w D., pod numerem aktu (...) (...);

II.  Znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania.

Sygn. akt III RC 851/21

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 03 grudnia 2021 r. Z. Z. wniósł o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej powoda z pozwaną A. Z. z datą wsteczną, tj. od dnia 18 czerwca 2020 r.

W uzasadnieniu powód wskazał, że strony zawarły związek małżeński w dniu (...) r. Powód podkreślił, że początkowo pożycie małżeńskie stron układało się poprawnie, jednak z biegiem zaczęło dochodzić między małżonkami do nieporozumień i kłótni, które doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego stron. W listopadzie 2019 r. powód ostatecznie wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego domu i od tego czasu małżonkowie prowadzą odrębne gospodarstwa domowe zaś w dniu 18 czerwca 2020 r. Z. Z. wniósł do Sadu Okręgowego w (...) pozew o rozwód, sprawa toczy się pod sygn. akt (...). W uzasadnieniu pozwu Z. Z. wskazał, że w odpowiedzi na pozew o rozwód, A. Z. potwierdziła, że od początku 2020 r. powód sam pracuje w T., że podejmuje decyzje bez konsultacji z nią, że powód wyprowadził się z domu oraz, że od lutego 2019 r. powód przez 5 dni w tygodniu przebywał poza domem. Ponadto pozwana ujawniła, że w listopadzie 2018 r. doszło do rozdzielenia rachunków bankowych stron.

Powód w uzasadnieniu pozwu podkreślił nadto, że ma uzasadnione obawy, iż pozwana może zaciągać kredyty lub pożyczki, za które finalnie on również może odpowiadać. Zdaniem powoda zachodzi więc ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej. Z. Z. podkreślił także, że usiłował uregulować sprawę rozdzielności majątkowej polubownie, w drodze aktu notarialnego, jednakże pozwana nie zgodziła się na tę propozycję, co wzbudziło u powoda jeszcze większe obawy.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem powoda zasadne jest żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co najmniej od czasu złożenia przez powoda pozwu rozwodowego, tj. od dnia 18 czerwca 2020 r. , gdyż między stronami ustały wszelkie więzi, a od tego czasu, a nawet od 2019 r. trwa pomiędzy stronami separacja faktyczna uniemożliwiająca stronom współdziałanie w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Od tego też czasu powód nie ma żadnego wpływu na zachowanie i działania pozwanej.

W odpowiedzi na pozew, pozwana A. Z. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana przyznała, że strony zawarły związek małżeński w dniu (...) r. i, że obecnie przed Sądem Okręgowym w T. I Wydział Cywilny pod sygn. akt (...) pomiędzy stronami toczy się postępowanie o rozwód. Pozwana przyznała także, że strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich.

A. Z. wskazała, że głównym powodem rozpadu związku małżeńskiego stron był alkoholizm powoda oraz jego zachowania pod wpływem alkoholu. Zdaniem pozwanej, powód pod wpływem alkoholu zachowywał się w stosunku do żony w sposób wulgarny, obcesowy, narzucał jej swoją wolę i nie wykazywał zainteresowania wychowaniem syna stron. Pozwana dodała, że w pozwie rozwodowym nie pojawiły się kwestie dotyczące majątku stron, nie dochodziło także między stronami do sporów dotyczących decydowania o zarządzie wspólnym majątkiem stron. Nadto pozwana podkreśliła, powód nie zwracał się do niej o ustanowienie rozdzielności majątkowej, mimo, że strony nadal utrzymują kontakt w sprawach dotyczących wspólnej nieruchomości. Pozwana zaprzeczyła również, aby powód ostatecznie wyprowadził się z domu stanowiącego majątek wspólny stron w listopadzie 2019 r., ponieważ w tym czasie powód podjął pracę w województwie (...) i zazwyczaj od poniedziałku do piątku przebywał w województwie (...), gdzie wynajmował lokal mieszkalny, na weekendy powód przyjeżdżał jednak do wspólnego domu stron, zabierając wówczas ze wspólnego domu stron ruchomości stanowiące majątek wspólny małżonków. Pozwana podkreśliła również, że nigdy nie usłyszała od powoda, że ten ostatecznie wyprowadza się ze wspólnego domu stron, powód nigdy też nie został zmuszony do wyprowadzki.

Zdaniem pozwanej, strony utrzymują kontakt w sprawach dotyczących utrzymania syna oraz utrzymania nieruchomości wspólnej. Pozwana zaznaczyła, że w 2020 r. strony uzgadniały kwestię umów z dostawcą energii elektrycznej oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz, że do września 2020 r. strony uzgadniały kwestie związane z opłatami oraz umowami na dostarczanie mediów do wspólnego domu. Ponadto strony nadal posiadają wspólne zobowiązanie finansowe w postaci kredytu hipotecznego na dom. W kwietniu 2020 r. powód przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym określił swój udział w finansowaniu wspólnej nieruchomości, a w październiku 2021 r. zaczął oczekiwać od pozwanej spłaty rat wspólnego kredytu hipotecznego w całości, jednak mimo tego, strony ustaliły, że powód w dalszym ciągu będzie ponosił koszt rat kredytowych oraz ubezpieczenia kredytu jako swój wkład w utrzymanie rodziny, co trwa do chwili obecnej. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana dodała nadto, że kontaktowała się z powodem m.in. w sprawie przekazania jej przez powoda numeru telefonu komórkowego, który użytkowała, a który był zarejestrowany przez powoda oraz, że w czerwcu 2020 r. strony dokonywały ustaleń m.in. co do podziału kosztów związanych z przeprowadzeniem przyłącza do sieci gazowej. Formalnościami z tymi związanymi zajmowała się pozwana, a powód dokonał na rzecz pozwanej zwrotu połowy poniesionych kosztów. Strony porozumiewały się także co wspólnego ponoszenia kosztów polisy ubezpieczeniowej na dom. W 2021 r. pozwana uiściła składkę ubezpieczeniową za wspólną nieruchomość stron, a powód dokonał na jej rzecz zwrotu połowy kosztów. We wrześniu 2020 r. powód przekazał pozwanej informację donośnie faktury za dostarczanie wody.

Pozwana zaprzeczyła twierdzeniom pozwu, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną miałoby być związane z bezpieczeństwem finansowym stron. Podkreśliła, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, poza wspólnym kredytem hipotecznym. Dodała także, że według jej wiedzy, to powód posiada zobowiązania finansowe, których nie wykazuje. Jej zdaniem, powyższe twierdzenia świadczą o tym, iż żądanie pozwu jest niezgodne z interesem rodziny stron i stanowi nadużycie prawa wskazane w art. 5 k.c. Pozwana podniosła także, że ustanowienie rozdzielności małżeńskiej majątkowej z datą wsteczną powinno mieć miejsce w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych, a powód nie wykazał żadnych okoliczności, które przemawiałyby za przyjęciem ustanowienia rozdzielności już z dniem wniesienia pozwu o rozwód. Zdaniem pozwanej, powód zmierza jedynie do pokrzywdzenia jej oraz ich wspólnego syna, poprzez uzyskanie prawa do nieproporcjonalnego podziału majątku wspólnego, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że przed datą wskazaną w żądaniu pozwu, powód dokonywał czynności mających na celu przejęcie znacznych kwot stanowiących majątek wspólny stron. Nadto, planując złożenie pozwu o rozwód, powód jednocześnie rozmawiał z pozwaną na temat wyrażenia przez pozwaną zgody na zawarcie zobowiązania w postaci umowy leasingu na samochód osobowy o wartości ponad 200 tys. złotych. Z uwagi na znaczną wartość, pozwana nie wyraziła takiej zgody, a powód mimo braku zgody nabył samochód nie przekazując żonie informacji w jaki sposób sfinansował zakup.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, pozwana podkreśliła, że dąży do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym stron i podejmowania decyzji co do wspólnej nieruchomości stron, a strony nadal posiadają możliwość kontaktowania się w sprawie majątku.

W ocenie pozwanej, sama okoliczność pozostawania przez strony w separacji faktycznej nie stanowi ważnego powodu do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, bowiem dalsze trwanie wspólności majątkowej między stronami nie pociąga za sobą naruszenia lub poważnego zagrożenia interesu majątkowego powoda.

W toku postepowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje:

Z. Z. i A. Z. zawarli związek małżeński w dniu (...) r. w D.. Posiadają jednego syna w wieku (...) lat – M. Z..

/okoliczność bezsporna, a ponadto dowód:

Odpis skrócony aktu małżeństwa, k. 8/

Głównym składnikiem majątku wspólnego stron jest dom położony w C. przy ul. (...), który strony nabyły w 2013 r. Strony mają jedno wspólne zobowiązanie, kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2014 r. w Banku (...) S. A. z siedzibą w W. na kwotę 550.000,00 zł na budowę w/w domu. Do 2018 r. strony posiadały jedno wspólne konto bankowe, na które wpływały wynagrodzenia stron i, z którego były regulowane zobowiązania stron.

/dowód:

Umowa z dnia 29 kwietnia 2014 r., k. 124

Przesłuchanie powoda, k. 207v, - 208v, 282v-283

Przesłuchanie pozwanej, k. 208v- 210, 280v-281, 282-282v/

W trakcie trwania małżeństwa stron, każda ze stron była aktywna zawodowo, każda ze stron pracowała, w tym okresowo za granicą. Obecnie powód prowadzi działalność gospodarczą a pozwana pracuje jako pracownik naukowy. W 2015 r. powód przeżył (...) i podjął (...). Powód jest osobą uzależnioną od alkoholu. W 2018 r. w małżeństwie stron nastąpił kryzys. W 2018 r. powód znacznie nadużywał alkoholu. W tym czasie pozwana zauważyła, że ze wspólnego konta stron znikają duże ilości pieniędzy. Pozwana obawiając się, że powód marnotrawi wspólny majątek stron z powodu swojego alkoholizmu, zażądała od powoda aby strony miały oddzielne osobiste konta bankowe, na co powód przystał. W związku z powyższym każda ze stron założyła dla siebie prywatne konta bankowe. Strony pozostawiły jednak wspólne konto bankowe, z którego regulowane były opłaty za media na dom i raty kredytu. Na w/w wspólne konto bankowe każda ze stron przelewa do chwili obecnej kwoty odpowiednie do ponoszonych przez strony wydatków: powód kwotę odpowiednią do uiszczenia rat kredytu a pozwana kwoty odpowiednie do regulowania opłat za media.

W marcu 2019 r. powód w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej na P., od poniedziałku do piątku mieszkał w P., gdzie pracował. Do wspólnego domu stron przyjeżdżał jedynie na weekendy. Jesienią 2019 r. zaprzestał przyjeżdżania do wspólnego domu stron nawet na weekendy. Od tego czasu powód zaprzestał robienia zakupów żywnościowych do domu, w którym mieszkała jego żona wraz z synem, nie kupował również żadnych mebli. Powód nadal posiada klucze do domu oraz pilota do bramy wjazdowej

Po wyprowadzce powoda z T., pozwana zamieszkiwała i zamieszkuje nadal we wspólnym domu stron w C. i opłaca wszystkie opłaty za media, pozwany natomiast opłaca raty kredytu hipotecznego. Pozwana dba o stan techniczny wspólnego domu stron. Gdy zepsuła się brama wjazdowa na posesję, wezwała pracowników serwisu aby ją naprawili.

Przed czerwcem 2020 r. strony zawarły umowę na podłączenie gazu ziemnego do ich domu w C.. Po czerwcu 2020 r pozwana poinformowała powoda o wydatkach na tę inwestycję i powód zwrócił pozwanej połowę tych wydatków. Po podłączeniu gazu ziemnego do domu stron, pozwana zwróciła się do powoda o wyrażenie prze niego zgody na sprzedaż zbiornika na gaz, na co powód wyraził zgodę i podpisał pozwanej pełnomocnictwo do sprzedaży w/w zbiornika. Strony nie ustalały za jaką cenę w/w zbiornik na gaz ma zostać sprzedany.

W 2020 r. pozwana kupiła za zaoszczędzone pieniądze i za pieniądze uzyskane od matki samochód osobowy. Pozwana informowała powoda o swoim zamiarze nabycia w/w pojazdu, jak również o cenie pojazdu, czemu powód nie sprzeciwiał się. W 2018 r. pozwana zaciągnęła kredyt na zakup mopa parowego, który spłacać będzie do wiosny 2023 r. w ratach po kilkanaście złotych miesięcznie.

W 2021 r. pozwana uiściła składkę ubezpieczeniową za nieruchomość wspólną, zaś powód zwrócił pozwanej połowę tej składki.

W październiku 2021 r. strony udały się do salonu (...) celem przepisania na pozwaną umowy na telefon komórkowy, której stroną dotychczas by powód. Do przepisania w/w umowy w tym dniu nie doszło, gdyż w tym dniu nie zakończyła się jeszcze dotychczas trwająca umowa na usługi telekomunikacyjne pomiędzy powodem a P..

Obecnie powód mieszka w T., gdzie pracuje.

/dowody:

Korespondencja mailowa stron, k. 43-44, 50-53, 57, 60-61, 197-199

Potwierdzenia przelewów, k. 45-49, k. 54-55,58

Lista operacji, k. 59

Odmowa przyjęcia do szpital, k. 127

Skierowanie do szpitala, k. 127v

Karta informacyjna, k. 128

Wydruki smsów, k. 149

Przesłuchanie powoda, k. 207v, - 208v, 282v-283

Przesłuchanie pozwanej, k. 208v- 210, 280v-281, 282-282v/

W dniu 18 czerwca 2020 r. powód złożył do Sądu Okręgowego w (...) I Wydział Cywilny pozew o rozwód stron bez orzekania o winie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt (...). Sąd Okręgowy w (...) I Wydział Cywilny orzekł prawomocnie rozwód pomiędzy stronami z winy powoda.

/bezsporne/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przesłuchanie powoda i pozwanej, a także na podstawie stosownych dokumentów urzędowych i prywatnych, których domniemanie autentyczności wynikające z art. 245 kpc – a w odniesieniu do dokumentów urzędowych również zgodności z prawdą tego co zostało w nich zaświadczone, wynikające z art. 244 kpc – nie zostało podważone.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie oraz pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materiale procesowym.

Relacje stron co do faktów, mających istotne znaczenie dla sprawy były zgodne. Różnice w ich zeznaniach dotyczyły drobnych szczegółów, nie mających większego znaczenia dla jej rozstrzygnięcia. Jednym z nich była data ostatecznego wyprowadzenia się przez powoda ze wspólnego domu stron. Rozbieżność ta, w ocenie Sądu nie miała jednak znaczącego wpływu dla oceny, czy nastąpiła jakakolwiek zmiana w stylu komunikacji stron i ich współdziałania w sprawach dotyczących wspólnych zobowiązań i zarządzania finansami. Strony w zasadzie zgodnie opisały sposób organizacji domowego budżetu w okresie od jesieni 2019 r. do chwili obecnej i zasady finansowania wspólnych wydatków przez każdego z nich, wzajemnego informowania się co do kwestii finansowych i podział ich obowiązków w zakresie wydatków na utrzymanie rodziny. Natomiast zasadnicza różnica stanowisk stron sprowadzała się do odmiennej oceny skutków określonego stanu faktycznego w kontekście istnienia ważnych powodów ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami. Sąd nie dał wiary powodowi odnośnie jego twierdzeń, jakoby strony od momentu opuszczenia przez niego wspólnego domu nie współdziałały w zarządzie majątkiem.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 1 kro). Zgodnie z brzmieniem art. 52 kro każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (§ 1). Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (§ 2).

Sąd może ustanowić przymusową rozdzielność majątkową jedynie na żądanie małżonka i tylko wtedy, gdy występują ważne powody. Co do definicji tych ostatnich należy posłużyć się wypracowanym w doktrynie i orzecznictwie znaczeniem tego zwrotu. Należy wobec tego wskazać, że nie można ważnych powodów w rozumieniu art. 52 kro utożsamiać z pojęciem trwałego rozkładu pożycia i wiązać z kwestią winy powstania tego rozkładu. Rozkład pożycia dotyczy jedynie stosunków osobistych małżonków, podczas gdy sprawy z art. 52 kro są sprawami majątkowymi i dlatego wymienione w tym przepisie ważne powody także powinny mieć charakter majątkowy. Podkreśla się, że źródło konfliktu, którego konsekwencją jest żądanie jednego z małżonków, może leżeć w rozdźwiękach natury osobistej między małżonkami i to jest jedyny punkt styczny między rozkładem pożycia i ważnymi powodami ustanowienia przez Sąd rozdzielności przymusowej. Mając na uwadze powyższe, jako przykłady ważnych powodów podaje się takie sytuacje, w których dalsze utrzymywanie wspólności pociąga za sobą poważne zagrożenie lub naruszenie interesu majątkowego małżonka żądającego zniesienia wspólności. Można wskazać na trwonienie przez jednego małżonka wspólnego majątku (hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąco niegospodarne postępowanie), zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do powiększenia majątku wspólnego przez uchylanie się od pracy itp., zatrzymanie majątku wspólnego dla siebie, niedopuszczanie drugiego współmałżonka do korzystania z niego, także separacja faktyczna, która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym (patrz. J. St. Piątkowski, (w:) System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Ossolineum 1985, s. 475; także np. w odniesieniu do separacji faktycznej wyrok SN z dnia 12 września 2000 r., III CKN 373/99, LEX nr 51561; także wyrok SN z dnia 20 czerwca 2000 r., III CKN 287/00, LEX nr 51884).

W konsekwencji wydania przez Sąd orzeczenia o ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej ustrój ten obowiązuje między małżonkami od dnia, który został oznaczony w wyroku. Rozdzielność majątkową można ustanowić także z datą wcześniejszą niż dzień wyroku, a także dzień zgłoszenia żądania, ważne jest jednak to, że przy ustalaniu tej daty Sąd powinien brać pod uwagę nie tylko interesy majątkowe małżonków, ale także wierzycieli, gdyż zdarza się wykorzystywanie tej instytucji w celu ochrony przed egzekucją. Ustanowienie zatem rozdzielności majątkowej – co do samej zasady - jest dopuszczalne jedynie w razie istnienia ważnych ku temu powodów, zaś skutek wsteczny powinien być nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym (wyrok SN z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt II CSK 371/08, OSNC 2009/12/171).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu sam fakt życia przez strony w separacji faktycznej nie daje podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej między nimi z datą wskazaną w pozwie.

Sąd po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego nie znalazł żadnych okoliczności wskazujących na wyjątkowy charakter sytuacji stron przed dniem wniesienia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wskazać należy, że do chwili obecnej zarówno powód, jak i pozwana zarządzają domem wchodzącym w skład ich wspólnego majątku. Zdaniem Sądu bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia w jaki sposób strony wypracowały porozumienie co do tego, która ze stron jakie wydatki będzie ponosiła. Istotne pozostaje to, że strony współdziałają przy zarządzie majątkiem wspólnym w taki sposób, który nie pociąga za sobą naruszenia lub poważnego zagrożenia interesu majątkowego stron.

W ocenie Sądu dokonanie przez strony w czerwcu 2020 r. ustaleń co do podziału kosztów związanych z przeprowadzeniem przyłącza do sieci gazowej do wspólnej nieruchomości oraz co do wspólnego ponoszenia kosztów polisy ubezpieczeniowej na dom, jak również zgodne dokonanie pomiędzy sobą przez strony rozliczeń tych kosztów świadczą o faktycznym zarządzaniu przez małżonków ich wspólnym majątkiem już po rozstaniu. W rzeczywistości to pozwana korzystała ze wspólnego domu stron, zaś powód w żaden sposób nie sprzeciwiał się temu. Nadto powód wyraził zgodę na sprzedaż przez pozwaną zbiornika na gaz i podpisał jej pełnomocnictwo do sprzedaży tego zbiornika. Powód ponosił i ponosi koszty kredytu hipotecznego na wspólną nieruchomość zaś pozwana opłacała i opłaca media. Nadto powód i pozwana zgodnie udali się do salonu (...) aby przepisać na pozwaną umowę o świadczenie telekomunikacyjnych, do którego to przepisania nie doszło z przyczyn niezależnych od stron.

Nie sposób również uznać, aby powód od czasu rozstania stron w 2019 r. poniósł jakiekolwiek negatywne skutki związane z rzekomym brakiem możliwości zarządzenia majątkiem wspólnym stron. Postawa pozwanej również nie wskazuje na konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Pozwana do chwili obecnej nie zaciągnęła żadnego kredytu, ani pożyczki, za wyjątkiem kredytu na mop parowy, którego rata wynosi kilkanaście zł miesięcznie. Pozwana w żaden sposób nie marnotrawiła również majątku wspólnego stron, ani się go nie wyzbywała, wręcz przeciwnie - dbała o zajmowany przez siebie dom stanowiący majątek wspólny stron, o czym świadczy, że naprawiła zepsutą bramę wjazdową. Przeciwnych twierdzeń nie przedstawiała zresztą strona powodowa. Wskazać przy tym należy, że mimo wyprowadzenia się przez powoda z domu stron, powód nie poniósł w rzeczywistości żadnej straty. Powód nadal posiada klucze do domu oraz pilota do bramy wjazdowej, ma rzeczywistą możliwość korzystania ze swojego domu.

Sąd jeszcze raz podkreśla, że ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które zdaniem Sądu na gruncie niniejszej sprawy nie zaistniały.

Niemniej jednak zdaniem Sądu zasadne okazało się ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 3 grudnia 2021 r., tj. z dniem wniesienia powództwa w niniejszej sprawie. Strony pozostają w faktycznej separacji od 2019 r., prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe. Ponadto zdecydowana postawa powoda co do wniesienia niniejszego powództwa została przejawiona dopiero po półtora roku trwania postępowania o rozwód. Zatem należy domniemywać, że do tego czasu nie było sytuacji uniemożliwiających podejmowanie mu decyzji gospodarczych, co miałoby spowodować dla niego negatywne skutki, gdyż w takiej sytuacji – dawno już by złożył pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a nie oczekiwałby półtora roku trwania postępowania o rozwód. Podnieść należy ponadto, że powód prowadzi działalność gospodarczą, a zatem ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej umożliwi mu podejmowanie już samodzielnych decyzji finansowych, w tym zaciągania zobowiązań na własny rachunek, dlatego też należało orzec o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej między stronami z dniem 3 grudnia 2021r., tj. z dniem wniesienia powództwa umożliwiając od tego momentu powodowi podejmowanie decyzji gospodarczych już tylko na swój rachunek.

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w punkcie 1 sentencji.

Ponadto Sąd na podstawie art. 100 kpc zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania, mając przede wszystkim na uwadze, iż zarówno żądanie powoda, jak i pozwanej nie zostało uwzględnione w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chyłek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Natalia Bonowicz
Data wytworzenia informacji: