Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 173/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-09-30

Sygn. akt II W 173/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant – sekr. sądowy A. K.

przy udziale Oskarżyciela publicznego – S. S.

po rozpoznaniu w dniach 3/12/2020 r., 8/03/2021 r., 30/09/2021 r.

sprawy:

J. J. (1)

syna B. i J. z d. T.,

ur. (...) w C.

obwinionego o to, że:

w dniu 11 grudnia 2019 r. około godz. 8:50 w miejscowości G., na drodze W 551, kierował pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...), w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w pojazd marki O. (...) o nr rej. (...), czym stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującej pojazdem marki O. M. S. (1) oraz pasażerów pojazdu marki F. M. J., E. N., P. J., K. R. i L. T.

to jest o wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 119 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

orzeka:

I.  uznaje obwinionego J. J. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. wykroczenia z art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 119 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i wymierza mu za to, na podstawie art. 86 § 1 k.w. karę 300,- (trzysta) zł grzywny;

II.  zwalnia obwinionego od ponoszenia opłaty zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II W 173/20

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

J. J. (1)

Obwiniony w dniu 11 grudnia 2019 r. około godz. 8:50 w miejscowości G., na drodze W 551, kierował pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...), w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w pojazd marki O. (...) o nr rej. (...), czym stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującej pojazdem marki O. M. S. (1) oraz pasażerów pojazdu marki F. M. J., E. N., P. J., K. R. i L. T., to jest popełnił wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 19 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Obwiniony w dniu 11 grudnia 2019 r. około godz. 8:50 w miejscowości G., na drodze W 551, kierował pojazdem marki F. (...) o nr rej. (...), w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w pojazd marki O. (...) o nr rej. (...), czym stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującej pojazdem marki O. M. S. (1) oraz pasażerów pojazdu marki F. M. J., E. N., P. J., K. R. i L. T.

1.Protokół oględzin miejsca

2.Protokół oględzin pojazdu

3.Zeznania świadka S. L.

4.Zeznania świadka B. J.

5. Zeznania świadka M. S.

6.Opinia biegłego P. L.

7. wyjaśnienia obwinionego

6-7

8-13

14-16, 80

32, 80

18 ,80

82-99, 112

52-53,79

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Wersja oskarżonego jakoby nie był w stanie w zaistniałych warunkach dostosować do nich prędkości celem uniknięcia kolizji

Opinia biegłego

82-99, 112

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.Protokół oględzin miejsca

2.Protokół oględzin pojazdu

3.Zeznania świadka S. L.

4.Zeznania świadka B. J.

5. Zeznania świadka M. S.

6.Opinia biegłego P. L.

7. wyjaśnienia obwinionego

Ad. 1-2. Dokumenty niekwestionowane przez strony. Sporządzone przez organy upoważnione do ich wystawienia.

Ad 3-5. Zeznania świadków wiarygodne. Osoby obce dla obwinionego, ich zeznania znalazły potwierdzenie w opinii

Ad. 6. Opinia biegłego zupełna i jasna. Brak jakichkolwiek okoliczności, dla których można by ją kwestionować.

Ad. 7 sąd uwzględnił wyjaśnienia obwinionego w tym zakresie w którym pokrywają się z ustaleniami opinii biegłego. J. J. wyjaśnił, iż jechał z prędkością około 60 km/h, nie zapanował nad pojazdem, uderzył na przeciwnym pasie w auto pokrzywdzonej i doprowadził do zjechania z jezdni na pobocze.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia obwinionego

Sąd nie uwzględnił wyjaśnień obwinionego w tym zakresie w jakim pozostają w sprzeczności z opinią biegłego. Biegły wskazał, iż gdyby obwiniony zwolnił do prędkości 42 km/h to kontrolowałby pojazd. Obwiniony w swych wyjaśnieniach kwestionował swoje obowiązki jako kierującego pojazdem. Zgodnie z art. 19. 1. Prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Obwiniony przyznał, iż miał świadomość, że temperatura oscyluje w okolicach 0 st. C. Jego zdaniem oblodzenie na jezdni powstaje wtedy gdy temperatura powietrza osiąga -5 st. C. Trudno polemizować z tym poglądem. Jest wiedza powszechną, iż temperatura przy gruncie, a zwłaszcza w zagłębieniach terenu jest niższa niż pokazuje to termometr, w tym umieszczony w aucie. Wobec powyższego każda temperatura w okolicach 3 stopni C nakazuje prowadzącemu pojazd dostosowanie do warunków mogących w każdej chwili ulec zmianie, w tym w postaci oblodzenia jezdni. Tylko okoliczność nagła i niespodziewana(np. wyciek oleju na drodze, wtargnięcie zwierzęcia itp.) mogłyby wskazywać na brak zawinienia oskarżonego. Sytuację niniejszą równie dobrze można byłoby porównać z nagłym zamgleniem, które ogranicza widoczność do kilkunastu metrów. Żadnego wówczas znaczenia nie ma dozwolona administracyjnie prędkość. Tylko prędkość bezpieczna jest wówczas dopuszczalna celem uniknięcia utraty kontroli nad pojazdem.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

J. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 19. 1. P. - Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Art. 86§1 kw został wypełniony z uwagi na to, że działanie obwinionego doprowadził do zdarzenia tam opisanego. Na marginesie wskazać jedynie należy, iż przy sporządzaniu orzeczenia wkradła się omyłka pisarska. W oczywisty sposób zapis nie powinien dotyczyć art. 119 ust. 1 tylko art.19 ust 1 pord.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. J.

I.

Sąd wymierzył obwinionemu na podstawie art. 86 § 1 k.w. karę 300,- (trzystu) zł grzywny.

Podkreślić należy, iż wymiar ten oscyluje w dolnych granicach zagrożenia. W stosunku do możliwości finansowych obwinionych jest kwotą wręcz minimalną. Wymierzenie kary łagodniejszego rodzaju byłoby niewystarczające z punktu widzenia celów, jakie kara w niniejszym postępowaniu powinna osiągnąć. Obwiniony jest ewidentnie przekonany o prawidłowości swojego działania, brak jest w jego zachowaniu elementów skruchy. Jakiekolwiek, bardziej pobłażliwe działanie wysłałoby sygnał, że sąd akceptuje zachowania, jakie obwiniony zaprezentował, czyli lekceważącego podejścia do obowiązujących norm prawnych, a zwłaszcza prawa o ruchu drogowym.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

-

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Sąd zwolnił obwinionego od ponoszenia opłaty, zaś wydatkami obciążył Skarb Państwa

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Reszczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: