Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 441/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-10-12

Sygn. akt II K 441/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08/10/2021 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant - sekretarz sądowy A. K.

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 25/02/2021 r., 22/04/2021 r, 28/06/2021r, 30/09/2021r

sprawy: D. Ś. (1) s. K. i A. z domu Z. ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

w dniu 25 maja 2019 r. w lokalu (...) w C. (86-200) przy ul. (...) pobił M. S. (1) w wyniku czego doznał obrażeń ciała w postaci licznych podbiegnięć krwawych na skórze, w tym na głowie, plecach i kończynach, skutkiem czego było naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający 7 dni

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

orzeka

I.  uniewinnia oskarżonego D. Ś. (2) od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II.  kosztami postępowania obciąża oskarżyciela prywatnego.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 441/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

D. Ś. (1)

D. Ś. (1) w dniu 25 maja 2019 r. w lokalu (...) w C. (86-200) przy ul. (...) nie pobił M. S. (1) w wyniku czego ten miał doznać obrażeń ciała w postaci licznych podbiegnięć krwawych na skórze, w tym na głowie, plecach i kończynach, skutkiem czego miało być naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający 7 dni, tj. czyn z art. 157 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

D. Ś. (1)

D. Ś. (1) miał w dniu 25 maja 2019 r. w lokalu (...)w C. (86-200) przy ul. (...) pobić M. S. (1) w wyniku czego ten miał doznać obrażeń ciała w postaci licznych podbiegnięć krwawych na skórze, w tym na głowie, plecach i kończynach, skutkiem czego było naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający 7 dni, tj. czyn z art. 157 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 25 maja 2019 r. w lokalu (...) w C. (86-200) przy ul. (...) pokrzywdzony miał zostać pobity przez oskarżonego.

2.  Pokrzywdzony nie doznał obrażeń opisanych w zarzucie na skutek działań oskarżonego.

W niniejszej sprawie uznać należy, iż w dniu 25 maja 2019 r. w lokalu (...) w C. (86-200) przy ul. (...). S. i V. C. zapoczątkowały awanturę w momencie wyprowadzania I. V. przez ochronę lokalu. W jego obronie postanowił stanąć będący pod wpływem alkoholu pokrzywdzony, który zaczął szarpać i popychać oskarżonego. Interwencja obu ochroniarzy doprowadziła do usunięcia w ogólnym zamieszaniu obu awanturujących się mężczyzn. Oskarżyciel dopiero po dwóch dniach udał się na obdukcję.

1.  Protokół oględzin

2.  Zeznania A. M.

3.  Notatka służbowa

4.  Dokumentacja medyczna

5.  Zeznania A. C.

6.  Zeznania J. K.

7.  Zeznania M. W.

8.  Kopie notatników służbowych

8-9

13-15, 72

16

19

70

70

71-72

78-84

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.  Protokół oględzin

2.  Zeznania A. M.

3.  Notatka służbowa

4.  Dokumentacja medyczna

5.  Zeznania A. C.

6.  Zeznania J. K.

7.  Zeznania M. W.

Ad. 1, 3, 4 – dokumenty urzędowe oraz notatki sąd uwzględnił jako materiał dowodowy. Nikt nie kwestionował ich wiarygodności.

Ad.2 - Sąd uznał za wiarygodne zeznania A. M.. Są one spójne, brak jest podstaw aby uznać, iż pomawia on oskarżonego. Co prawda z uzasadnienia prywatnego aktu oskarżenia wynika, iż pokrzywdzony również jego uznaje za agresora. Tyle, że posługuje się sformułowaniem „próbował mnie bić”. Świadek wyjaśnił tę okoliczność wiarygodnie. Zamieszanie, które wywołał I. V., a prędzej D. S. i V. C. oraz agresywne zachowanie pokrzywdzonego powodowały, ze obecne tam osoby znajdowały się w ogólnym zamieszaniu. Potwierdza to zapis monitoringu miejskiego. Odepchnięcie agresywnego pokrzywdzonego w żadnej mierze nie może być uznane za usiłowanie pobicia.

Ad. 5 i 6 Sąd uznał za wiarygodne zeznania A. C. i J. K.. Są one spójne, brak jest podstaw aby uznać, iż pomawiali oni oskarżonego. Ich zeznania potwierdziły sporządzone notatki służbowe.

Ad. 7 Sąd uznał za wiarygodne zeznania M. W.. Są one spójne, brak jest podstaw aby uznać, iż pomawia on oskarżonego. Jest t o osoba zupełnie obca dla pokrzywdzonego. Sąd nie znalazł powodu, dla którego ryzykując składanie fałszywych zeznań chciałby działać w interesie oskarżonego. Jego zeznania odnośnie niezapisywania obrazu monitoringu również są wiarygodne. Fakt ten potwierdziły akta Ds. 535/19

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.zeznania M. S.

2. zeznania D, S.

3.zeznania V. C.

4. zeznania N. K.

5.zeznania S. P.

Ad. 1 -Zeznania złożone przez pokrzywdzonego sąd uznał za niewiarygodne w całej rozciągłości. Są one sprzeczne z wiarygodnym materiałem dowodowym.

-wizyta lekarska i obdukcja miał miejsce dwa dni po zdarzeniu. Wobec notatki służbowej(k.16) gdzie pokrzywdzony zgłosił policjantom, że został jedynie kilkukrotnie uderzony w twarz uznać należy, iż istnieje możliwość, że obrażeń powstały w wyniku innych mechanizmów w kolejnych dniach.

-zapis monitoringu miejskiego i(niewyraźny) uwidoczniony przebieg zajścia przed lokalem pozwala jedynie przyjąć, iż doszło do przepychanki nieustalonymi osobami. Stoi to w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonego,

-świadek A. M. potwierdził, iż pokrzywdzony doprowadził do szarpaniny z oskarżonym i drugim pracownikiem ochrony,

-interweniujący policjanci(A. C. i J. K.) nie zapamiętali widocznych oznak pobicia u pokrzywdzonego. Ich wersje potwierdza notatka służbowa i kopie notatników służbowych.

-świadek W. na monitoringu zauważył awanturujące się kobiety. Dalszego przebiegu zdarzenia z udziałem stron nie potrafił opisać. Nie był jednak świadkiem pobicia pokrzywdzonego.

- pokrzywdzony w swych zeznaniach stwierdził, iż był bity, kopany oraz bity pałką. Wobec powyższych wiarygodnych dowodów nie sposób temu dać wiary. Zauważyć należy, iż z jego zeznań wynika, że przewracał się na ziemię. Wobec faktu, że był pod wpływem alkoholu(czemu zaprzeczał, a co potwierdziła jego obecna żona oraz notatka policji) i to on pierwszy zaatakował jednego z dwóch ochroniarzy powstałe obrażenia o których mówił policjantom mogły w ten sposób powstać. Zapis monitoringu miejskiego zresztą absolutnie przeczy jego wersji.

Ad. 2 -zeznania D. S. sąd uznał za niewiarygodne. Jest ona obecną żoną pokrzywdzonego i zeznania jej należy oceniać z dużą ostrożnością. Z zeznań M. W. wynika, iż to ona z V. C. zapoczątkowały awanturę w lokalu. Później awanturującego I. W. wyprowadzali ochroniarze. Świadek nie zauważa lub nie chce zauważyć swojej roli. Ale potwierdza, że pierwszy zaczął szarpać oskarżonego lub drugiego ochroniarza pokrzywdzony. Co więcej, o ile bijącego pałką oskarżonego nie widział nawet oskarżyciel, to świadek (w tłumie! vide prot. odtworzenia monitoringu) zauważyła ten fakt. Podobnie niewiarygodnie świadek kluczył przy udzielaniu informacji co do spożywania alkoholu przez pokrzywdzonego. W końce zresztą to potwierdził.

Ad. 3 - podobnie ostrożnie sąd ocenił zeznania V. C.. Jest to znajoma małżonków S.. W przeciwieństwie jednak do nich niewiele widziała, poza tym, że powtarzała, że oskarżony był bity. Jednak nie potrafiła podać żadnych szczegółów. Zasłanianie się niepamięcią wobec faktu uczestnictwa w awanturze jest zrozumiałe jednak poddaje w wątpliwość wiarygodność świadka.

Ad 4 i 5 zeznania obu świadków sąd uznał za nieistotne.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

I. prawomocnym poszanowaniem z dnia 24.07.2019 r umorzono dochodzenie w sprawie pobicia pokrzywdzonego w przedmiotowym miejscu, tj. czynu z art. 158§1 kk. Sąd postanowieniem z dnia 29.10.2019 r zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Z tego też względu sąd nie mógł w niniejszym postępowaniu poczynić żadnych ustaleń w tym przedmiocie.

II. zgromadzony wiarygodny materiał dowodowy nie dał podstaw do przypisania zachowaniu oskarżonego skutków w postaci ujawnionych 2 dni po zdarzeniu obrażeń. Zatem postępowanie dowodowe dało asumpt do uznania, że zgodnie z art. 17§1 pkt 1 czynu nie popełniono. Hipotetycznie jednak, gdyby udało się przypisać jakiekolwiek zachowanie oskarżonemu(wynikające z notatki służbowej policjanta) to art. 17§1 ust 1 zdanie 2 zakazuje wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienia przestępstwa przypisanie sprawstwa oskarżonemu. Istnieje zbyt wiele wątpliwości, które zgodnie z art. 5§2 kpk należy ocenić na korzyść oskarżonego. Głównie mowa tu o sprzecznościach wynikających z zeznań pokrzywdzonego. Dalej idąc, gdyby hipotetycznie sąd nie mógł tych wątpliwości ocenić na korzyść oskarżonego to powód zachowania oskarżonego, który wówczas w pełni realizował obowiązki służbowe, niewątpliwie działał w interesie społecznym usuwając zagrożenie dla przebywających w lokalu (...) awanturujących się mężczyzn, w tym pokrzywdzonego. A że brak jest przesłanek do uznania, że zachowaniem swym oskarżony doprowadził do powstania obrażeń wypełniających znamiona z art. 157§2 kk tylko z art. 217§1 kk, to zgodnie z art. 17§1 ust 3 uznać by należało, że szkodliwość takiego czynu byłaby znikoma.

III. nieobecność oskarżonego w trakcie procesu nie mogła być przeszkoda do jego prowadzenia. Swoje stanowisko w sposób konkretny prezentował on przez swojego obrońcę. Podobnie niemożność przesłuchania I. V. nie mogła stanąć na przeszkodzę postępowania.

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-

-

-

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Zgodnie z art. 632 pkt 1 kpk sąd kosztami postępowania obciążył oskarżyciela prywatnego.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: