Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 398/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-06-04

Sygn. akt II K 398/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13/05/2021 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant - sekretarz sądowy A. K.

przy udziale Prokuratora - R. M.

po rozpoznaniu w dniu 29/03/2021 r., 13/05/2021r.

sprawy: P. Z. (1) s. J. i E. z domu K. ur. (...) w Ś.

oskarżonemu o to, że:

II.  W dniu 28 lipca 2020 roku w B. na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku badania Alkometrem na 0,481 mg/l w wydychanym powietrzu oraz znajdując się pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, równoważnym ze stanem nietrzeźwości powyżej 0,5 promila w odniesieniu do alkoholu etylowego, mając we krwi amfetaminę w stężeniu nie mniejszym niż, 317,50 ng/ml stwierdzonym na podstawie badania krwi przez biegłego z Instytutu (...) w B.,

– tj. o czyn z art. 178a§1 k.k.

III.  W dniu 28 lipca 2020 roku w B. wbrew przepisom Ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci 7,53 grama brutto amfetaminy,

– t.j. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego P. Z. (1) za winnego czynu opisanego w pkt. I a/o, tj. występku z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 4(czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  uznaje oskarżonego P. Z. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia z tym ustaleniem, że waga netto amfetaminy wynosiła 2,59 grama, tj. występku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii po zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 34§1 k.k. i 35§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w miejsce orzeczonych jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierza oskarżonemu P. Z. (1) karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (osmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  na podstawie art. 63 §1 kk. zalicza oskarżonemu na poczet kary ograniczenia wolności okres jego zatrzymania w dniu 24 lipca 2020 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

V.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

VI.  na podstawie art. 63§4 kk zalicza na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 28 lipca 2020 r;

VII.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych);

VIII.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r. poz. 224) orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci substancji psychotropowych opisanych w wykazie Nr (...), a na podstawie art. 44§2 k.k. orzeka przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa w postaci woreczka oraz opakowania plastikowego stanowiących dowód rzeczowy – zarządzając ich zniszczenie;

IX.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Chełmnie) opłatę w kwocie 300(trzysta) zł oraz obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 2.014,73 zł (dwa tysiące czternaście 73/100)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 398/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P. Z. (1)

IV.  W dniu 28 lipca 2020 roku w B. na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku badania Alkometrem na 0,481 mg/l w wydychanym powietrzu oraz znajdując się pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, równoważnym ze stanem nietrzeźwości powyżej 0,5 promila w odniesieniu do alkoholu etylowego, mając we krwi amfetaminę w stężeniu nie mniejszym niż, 317,50 ng/ml stwierdzonym na podstawie badania krwi przez biegłego z Instytutu (...) w B.,

– tj. czyn z art. 178a§1 k.k.

V.  W dniu 28 lipca 2020 roku w B. wbrew przepisom Ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci 2,59 grama brutto amfetaminy,

– t.j. czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.  Oskarżony w dniu 28 lipca 2020 roku w B. na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki A. (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku badania Alkometrem na 0,481 mg/l w wydychanym powietrzu oraz znajdując się pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, równoważnym ze stanem nietrzeźwości powyżej 0,5 promila w odniesieniu do alkoholu etylowego, mając we krwi amfetaminę w stężeniu nie mniejszym niż, 317,50 ng/ml stwierdzonym na podstawie badania krwi przez biegłego z Instytutu (...) w B.. W trakcie przeszukania ujawniono u oskarżonego w kieszeni kastet.

II.  Oskarżony w dniu 28 lipca 2020 roku w B. wbrew przepisom Ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci 2,59 grama brutto amfetaminy. Znajdowała się ona w plastikowym opakowaniu o łącznej masie 7,53 grama. Pojemnik znajdował się w schowku pod kierownicą A. (...) o nr rej. (...).

Protokół zatrzymania

Protokół przeszukania

Protokół użycia testera

Protokół przeważenia substancji

Protokół badania śliny

Protokół użycia alkometru

Wyjaśnienia oskarżonego

Opinia biegłego z (...) w B.

Opinia biegłego LK KWP w By-szczy

Opinia sądowo -lekarska

3

5-6, 9-11

12

13

14-15

17

26,88, 123

67-81

91-92

126-128

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I. 

II.  II

1.Protokół zatrzymania

2.Protokół przeszukania

3.Protokół użycia testera

4.Protokół przeważenia substancji

5.Protokół badania śliny

6.Protokół użycia alkometru

7.Wyjaśnienia oskarżonego

8.Opinia biegłego z (...) w B.

9.Opinia biegłego LK KWP w By-szczy

10.Opinia sądowo -lekarska

Ad 1-6 – dokumenty zostały sporządzone prze osoby uprawnione. Strony nie kwestionowały ich wiarygodności. Wątpliwości obrony co do wyników badań alkometrem zostały w całości rozwiane opinią biegłego P. S..

Ad. 7 – Wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy co do zasady zostały przez Sąd uwzględnione. W świetle opinii biegłych rozbieżności co do ilości wypitego alkoholu nie miały znaczenia. Oskarżony stwierdził, iż narkotyki znalazł, co samo w sobie jest mało wiarygodne. Jednak nie miało wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Sąd zmuszony był do zmiany ustaleń faktycznych dotyczących ilości posiadanej substancji co wprost wynika z opinii biegłego i co do tego wyjaśnienia oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Ad. 8-10 – Sąd uwzględnił wnioski opinii biegłych i przyjął je jako własne. Brak jest podstaw do kwestionowania opinii.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony na drodze publicznej kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku badania Alkometrem na 0,481 mg/l w wydychanym powietrzu oraz znajdując się pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, równoważnym ze stanem nietrzeźwości powyżej 0,5 promila w odniesieniu do alkoholu etylowego, mając we krwi amfetaminę w stężeniu nie mniejszym niż 317,50 ng/ml. Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, iż wypełnił swym zachowaniem znamiona z art. 178a§1 kk.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

II

P. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wbrew przepisom ustawy posiadał substancję psychotropową w postaci 2,59 grama brutto amfetaminy, t.j. zachowaniem swym wypełnił znamiona z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd dokonał odmiennych ustaleń faktycznych co do ilości posiadanej substancji opierając się na opinii biegłego w tym zakresie.

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. Z.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Ad. I Sąd wymierzył karę 1 (jednego) roku i 4(czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

Ad. II Sąd wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

Ad. III Sąd na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w miejsce orzeczonych jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

Ad. IV Sąd na podstawie art. 63 §1 kk. zaliczył oskarżonemu na poczet kary ograniczenia wolności okres jego zatrzymania w dniu 24 lipca 2020 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

Ad. V Sąd na podstawie art. 42 § 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

Ad. VI Sąd na podstawie art. 63§4 kk zaliczył na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 28 lipca 2020 r;

Ad. VII Sąd na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych);

Ad. VIII Sąd na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r. poz. 224) orzekł przepadek dowodów rzeczowych w postaci substancji psychotropowych opisanych w wykazie Nr (...), a na podstawie art. 44§2 k.k. orzekł przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa w postaci woreczka oraz opakowania plastikowego stanowiących dowód rzeczowy – zarządzając ich zniszczenie.

Orzekając w powyższy sposób Sąd kierował się dyrektywami, wymienionymi w art. 53 kk, przy uwzględnieniu wszelkich ujawnionych w sprawie okoliczności łagodzących i obciążających, dotyczących osoby oskarżonego. Do okoliczności łagodzących zaliczyć należy uprzednią niekaralność oskarżonego. Do okoliczności obciążających zaliczyć należy wysoką szkodliwość społeczną popełnionego przez niego czynu. Nie można również stracić z pola widzenia ilości alkoholu we krwi połączonej z ilością narkotyku u oskarżonego w trakcie popełnienia przestępstwa. Co prawda oskarżony jest osobą niekaraną (k. 66) jednak nagminnie naruszającą porządek prawny(k. 89) w ruchu drogowym.

Sąd wymierzając karę oskarżonemu miał na uwadze fakt, iż dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy. W doktrynie podkreśla się nadrzędność powyższej dyrektywy wobec innych ogólnych dyrektyw wymiaru kary. W przedmiotowej sprawie uznać należy, że stopień zawinienia oskarżonego jest wysoki.

Sąd wziął także pod uwagę dyrektywę wymiaru kary nawiązującą do stopnia społecznej szkodliwości czynu. W przedmiotowej sprawie jest ona niewątpliwie duża. Oskarżony prowadził auto nie tylko pod wpływem alkoholu ale i narkotyków. Jest oczywistym, że zachowanie oskarżonego mogło w efekcie doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci wypadku drogowego.

Sąd wymierzając karę wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które powinna ona osiągnąć. Kara w orzeczonym wymiarze powinna niewątpliwie odstraszyć oskarżonego od ponownego wejścia na drogę przestępstwa i spełnić swój cel prewencji indywidualnej. Z drugiej zaś strony orzeczona kara powinna ukształtować postawę oskarżonego. Orzeczona kara spełnić powinna również swoje cele, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. Podkreślić należy, że społeczność lokalna, wśród której orzeczenia sądu rejonowego kształtują politykę karną, musi mieć świadomość tego, że przestępstwo nie popłaca a z drugiej strony wymiar kary ma kształtować postawy społecznie akceptowane. Chodzi, więc o utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że prawo karne nie pozostaje na papierze, i że każdy poniesie odpowiedzialność w wypadku jego naruszenia. Wiąże się to oczywiście z poczuciem sprawiedliwości społecznej, która oczekuje od sądu by kara ze wszech miar była sprawiedliwa.

Sąd wymierzając karę miał na uwadze sposób życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa. Analizując tę dyrektywę należy zwrócić przede wszystkim uwagę na kwestię uprzedniej niekaralności oskarżonego. Wymiar kary jednak musiał odpowiadać stopniowi upojenia alkoholowego w którym znalazł się oskarżony i zaabsorbowanych narkotyków.

Mając na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 27 stycznia 1970 r. w sprawie III KR 232/70), iż wymierzenie kary równej najniższej przewidzianej sankcji karnej może mieć miejsce tylko wówczas, gdy okoliczności łagodzące w sposób bezwzględny dominują nad okolicznościami obciążającymi - Sąd wymierzył karę ograniczenia wolności. Wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania byłoby nadmierną reakcją, zaś szkodliwość społeczna czynu nie pozwoliły na wymierzenie kary grzywny. Jednostkowe wymiary kar odpowiadają stopniowi zawinienia.

Wymiar kary łącznej determinowany był jej przesłankami. Popełnione przestępstwa były popełnione w krótkich odstępach, ale sposób ich popełnienia był inny jak i należały do różnych rodzajowo typów przestępstw. Stąd też brak było do pełnej kumulacji jak i absorpcji orzeczonych kar.

Mając na uwadze treść art. 42­ § 2 kk także i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przedmiotowej sprawie było obligatoryjne. Podobnie orzeczenie świadczenia pieniężnego, którego dolna granica limitowana jest ustawowo. Wymiar zakazu niewątpliwie jest pochodną tak upojenia alkoholowego jak i zaabsorbowanych narkotyków. Fakt niekaralności oskarżonego w świetle jego wyjaśnień nie może mieć żadnego wpływu na wymiar środka karnego. Nie ma znaczenia, że oskarżony został przez funkcjonariuszy zatrzymany nocą. Nocą na terenie którym się poruszał z uwagi na zurbanizowanie i znajdujące się zakłady wokół ruch nie odbiega znacząco od ruchu dziennego, co jest już oczywista normą w coraz bardziej zmotoryzowanym społeczeństwie. Ponadto tłumaczenie oskarżonego, iż targnął nim impuls z uwagi na problemy osobiste w powiązaniu z łamaniem do tej pory zasad ruchu drogowego jest okolicznością wskakującą, iż należy go wyeliminować z ruchu drogowego na okres dłuższy. Oskarżony wskazał w ten sposób na fakt swojej nieodpowiedzialności i gotowości do wyrządzenia krzywdy innym uczestnikom ruchu drogowego tylko dlatego, że ma problemy w życiu osobistym. Takie osoby nie powinny uczestniczyć w ruchu drogowym.

Mając na uwadze treść art. 70 ust.2 ustawy orzeczenie przepadków było obligatoryjne

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie uwzględnił wniosku obrony o zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Sąd na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk może warunkowo umorzyć postępowanie karne jeżeli okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości, społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Przypomnieć należy, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat oskarżony wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, został zatrzymany prowadząc pojazd tak pod wypływem znacznej ilości alkoholu jak i narkotyków, a poza tym znaleziono u niego kastet - przedmiot, którego posiadanie jest zabronione.

Zatem, brak jest przesłanek świadczących o tym, że społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniać będą przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IX

Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w (...)) opłatę w kwocie 300(trzysta) zł oraz obciążył go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 2.014,73 zł (dwa tysiące czternaście 73/100) uznając, iż oskarżony w pełni posiada możliwości finansowe by kwoty te uiścić. Posiada stałe dochody, nieruchomość o znacznej wartości, auto i był w stanie uiścić kwoty tytułem obrony z wyboru.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: