Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 376/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2020-01-24

Sygn. akt II K 376/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Agata Makowska- Boniecka

Protokolant – sekr. sądowy B. M.

przy udziale Prokuratora – --------

po rozpoznaniu w dniu 24/01/2020 roku

sprawy:

K. R. (1)

s. W. i D.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

15 czerwca 2019 r. przemieścił konia ( nr paszportu (...)) z Polski na teren Republiki Federalnej Niemiec bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierzęcia wystawionego przez uprawnioną do tego placówkę weterynaryjną,

tj. o czyn z art. 77 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2019 r. o ochronie zdrowia zwierzęcia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

orzeka

I.  uznaje oskarżonego K. R. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, stanowiącego występek z art. 77 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.) i za to na podstawie w/w przepisu wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny z ustaleniem wysokości jednej stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych,

II.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych zaś wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 376/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. R. (1)

15 czerwca 2019 r. przemieścił konia ( nr paszportu (...)) z Polski na teren Republiki Federalnej Niemiec bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierzęcia wystawionego przez uprawnioną do tego placówkę weterynaryjną

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. R. (1) w ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzi we własnym gospodarstwie hodowlę koni. We wrześniu 2018 r. zakupił konia o pseudonimie PUPA od G. K., paszport konia został mu przekazany w marcu 2019 roku. Koń nie posiadał świadectwa zdrowia.

W dniu 15 czerwca 2019 r. K. R. (1) przemieścił konia ( nr paszportu (...)) z Polski na teren Republiki Federalnej Niemiec bez wymaganego świadectwa zdrowia zwierzęcia wystawionego przez uprawnioną do tego placówkę weterynaryjną. Nie chciał stracić klienta, a wiedział, że koń jest zdrowy.

Po przeprowadzonej kontroli w gospodarstwie (...) Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał decyzję zakazującą mu umieszczania na rynku lub handlu posiadanymi końmi.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania świadka M. B. (1)

- zawiadomienie wraz z załącznikami

- Decyzja nr (...)

- sprawozdanie z badania konia

23-24, 57v

15-16

1-11

19-20

53-56

K. R. (1) ur. (...) w C., ma wykształcenie zawodowe – rolnik, prowadzi gospodarstwo rolne, obecnie utrzymuje się z renty KRUS w wysokości 514 zł, jest rozwiedziony, ma dwoje dzieci w wielu 18 i 4 lata, nie był karany, psychiatrycznie ani odwykowo nie leczył się. Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt: II K (...) Sąd Rejonowy w Chełmnie warunkowo umorzył prowadzone przeciwko K. R. postępowanie karne w sprawie o czyn z art. 77 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych.

- wyjaśnienia oskarżonego

- karta karna

- odpis wyroku

23-24, 57

49

44

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

     

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

     

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1. 

-Wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania świadka M. B.

- dokumenty (załączniki do zawiadomienia, decyzja, dane osobopoznawcze)

Oskarżony przyznał się do popełnienia czynu, jego wyjaśnienia były logiczne i konsekwentne w toku postępowania i znalazły potwierdzenie w innych dowodach w postaci zeznań świadka M. B. oraz dokumentów uzyskanych od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Oskarżony co prawda usiłował wytłumaczyć swoje postępowanie tym, że lekarz weterynarii wprowadzał go w błąd wymagając do wydania świadectwa zdrowia (...) 6-miesięcznego pobytu konia w jego gospodarstwie od zakupu oraz że koń był zdrowy. Jednak te okoliczności nie mogą go ekskulpować. Decyzje lekarz winien kwestionować na drodze postępowania administracyjnego, a nie dokonywać samodzielnej interpretacji przepisów i postępować wbrew obowiązkowi posiadania świadectwa zdrowia zwierzęciu przy jego sprzedaży.

- zeznania tego świadka znajdują pełne potwierdzenie zarówno w wyjaśnieniach samego oskarżonego, jak i w przedłożonej dokumentacji.

- Dokumenty stanowiące podstawę ustaleń faktycznych nie budzą wątpliwości, co do rzetelności i autentyczności zgromadzonych w nich informacji. Nadto zostały sporządzone przez uprawnione do tego osoby, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Podkreślić również należy, że żadna ze stron nie kwestionowała w toku postępowania prawdziwości, ani wiarygodności żadnego z dokumentów ujawnionych w toku rozprawy

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

     

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I. 

K. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.) kto dokonuje przemieszczania koniowatych bez zachowania lub z naruszeniem wymagań weterynaryjnych obowiązujących w tym zakresie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 10 grudnia o kontroli weterynaryjnej w handlu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 475) zwierzęta i produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli: spełniają wymagania określone w przepisach o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, które wdrażają przepisy Unii Europejskiej wskazane w części I i II załącznika nr 1, a zwierzęta i produkty wskazane w części III załącznika nr 1 spełniają wymagania zdrowotne dla zwierząt państwa przeznaczenia oraz podczas transportu towarzyszy im świadectwo zdrowia lub inne dokumenty, o których mowa w przepisach o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, które wdrażają przepisy Unii Europejskiej wskazane w części I i II załącznika nr 1, a w przypadku zwierząt lub produktów wskazanych w części III załącznika nr 1 - świadectwo zdrowia lub inne dokumenty określone przez państwo przeznaczenia.

K. R. (1) bezspornie nie dysponował świadectwem zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym konia o pseudonimie PUPA i bezspornie dokonał mimo to jego sprzedaży na terytorium Niemiec.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

     

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. R.

I

I

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił dyrektywy prewencji ogólnej z art. 53 § 1 i 2 k.k., które bynajmniej nie nakazują wymierzenia kary tylko surowej, nastawionej wyłącznie na odstraszanie społeczeństwa, a więc przekraczającej granicę winy i stopień społecznej szkodliwości czynu oderwanej od ujemnych następstw przestępstwa. Pozytywne cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa wypełni tylko bowiem kara sprawiedliwa, wymierzona w granicach winy i współmierna do stopnia społecznej szkodliwości konkretnego czynu, a nadto kara uwzględniająca cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Zważywszy na te uwagi warto wskazać, iż dla określenia wymiaru kary koniecznym jest wzięcie pod uwagę motywów i sposobu popełnienia przestępstwa, rodzaju i rozmiarów ujemnych następstw przestępstwa właściwości i warunki osobiste sprawcy. W przedmiotowej sprawie przy podejmowaniu decyzji w zakresie wymiaru kary Sąd uznał, iż za ujemną oceną działań sprawcy przemawiało to, iż miał on wiedzę w tym zakresie i świadomie sprzedał konia bez wymaganego świadectwa oraz że już wcześniej stawał pod takim samym zarzutem.

W ocenie Sądu wymierzenie kary 50 stawek grzywny jest wystarczające do tego, aby uznać ją za karę sprawiedliwą, wymierzoną w granicach winy i współmierną do stopnia społecznej szkodliwości czynu. Oskarżony nie figuruje w K., nie był karany. Biorąc pod uwagę brak na chwilę obecną stałych dochodów oskarżonego z tytułu prowadzenia hodowli oraz fakt, że otrzymuje on połowę renty z KRUS, Sąd ustalił wysokość jednej stawki na kwotę 30 zł.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym oskarżony wnosił o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Pomimo iż formalnie nie ma przeszkód do warunkowego umorzenia postępowania wobec oskarżonego (wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a sprawca jest niekarany za przestępstwo umyślne), to jednak w ocenie Sądu postawa oskarżonego oraz dotychczasowy sposób życia nie uzasadniają przypuszczenia, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Oskarżony bowiem nie wyciągnął żadnych wniosków z wyroku z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn. akt: II K (...), kiedy to Sąd już raz dał mu szansę i warunkowo umorzył postępowanie karne w sprawie o czyn z art. 77 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Oskarżony zrobił drugi raz dokładnie to samo i ponownie popadł w konflikt z prawem, nadal kwestionując prawidłowość działania służb weterynaryjnych. Jak już była mowa powyżej, winien kwestionować decyzje lekarz weterynarii na drodze postępowania administracyjnego, a nie dokonywać samodzielnej interpretacji przepisów i postępować wbrew obowiązkowi posiadania świadectwa zdrowia zwierzęciu przy jego sprzedaży. Wiedział już bowiem doskonale, że takie działanie prowadzi do popełnienia przestępstwa.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Uznając, że sytuacja materialna oskarżonego nie jest dobra, ponieważ zakazano mu handlu posiadanymi końmi, a ponadto ma stałe źródło dochodu w postaci połowy renty rolniczej w kwocie 514 zł, Sąd uznał za uzasadnione zwolnienie go od uiszczenia opłaty sądowej i nieobciążenie go wydatkami poniesionymi w postępowaniu przez Skarb Państwa. Podstawą prawną do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych w postępowaniu był przepis art. 624 § 1 k.p.k.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agata Makowska-Boniecka
Data wytworzenia informacji: