Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 374/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2020-02-20

0Sygn. akt II K 374/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20/02/2020 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant – Sekretarz sądowy Agnieszka Kuc

przy udziale Prokuratora –

po rozpoznaniu w dniach: 04/04/2019 r., 03//06/2019 r., 04/11/2019 r., 10/02/2020 r.

sprawy: T. F. (1) , syna R. i J. z d. R. urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości S., gm. C., działając w krótkich odstępach czasu, naraził E. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że posiadając broń pneumatyczną w postaci karabinka pneumatycznego na amunicję kaliber 5,5 mm, mierzył i strzelał ołowianymi pociskami w kierunku posesji, na której przebywała pokrzywdzona,

tj. o czyn z art 160 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

orzeka

I.  uznaje oskarżonego T. F. (1) za winnego tego, że w okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości S., gm. C., złośliwie niepokoił E. S. w ten sposób, że posiadając broń pneumatyczną w postaci karabinka pneumatycznego na amunicję kaliber 5,5 mm, mierzył w jej kierunku i strzelał ołowianymi pociskami w kierunku posesji, na której przebywała pokrzywdzona, tj. wypełnił swym zachowaniem znamiona wykroczenia opisanego w art. 107 kw i za to na podstawie tego artykułu wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) miesiąca ograniczenia wolności, zobowiązując go w tym czasie do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin;

II.  na podstawie art. 30§1 kw orzeka wobec oskarżonego przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia w postaci broni pneumatycznej ozn. nr 1 oraz pudełka metalowego z nabojami śrutowymi z napisem 5,5 mm M. w ilości 103 sztuk ozn. nr 2 na rzecz Skarbu Państwa;

III.  zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia opłaty sądowej, zaś wydatkami poniesionmi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II k 374/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

T. F. (1)

W okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości S., gm. C., złośliwie niepokoił E. S. w ten sposób, że posiadając broń pneumatyczną w postaci karabinka pneumatycznego na amunicję kaliber 5,5 mm, mierzył w jej kierunku i strzelał ołowianymi pociskami w kierunku posesji, na której przebywała pokrzywdzona, tj. wypełnił swym zachowaniem znamiona wykroczenia opisanego w art. 107 kw.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 11 sierpnia 2018 r. w miejscowości S., gm. C., złośliwie niepokoił E. S. w ten sposób, że posiadając broń pneumatyczną w postaci karabinka pneumatycznego na amunicję kaliber 5,5 mm, mierzył w jej kierunku i strzelał ołowianymi pociskami w kierunku posesji, na której przebywała pokrzywdzona, tj. wypełnił swym zachowaniem znamiona wykroczenia opisanego w art. 107 kw.

Zeznania pokrzywdzonej

Protokół oględzin

Protokół zatrzymania rzeczy

Wyjaśnienia podejrzanego

Materiał poglądowy

Opinia biegłego balistyka

Opinia sądowo –lekarska

Zeznania R. S.

k. 3, 30-31

k. 7-8, 27-29

k. 9-11, 21-22

k. 16, 37

k. 23-26, 43-49, 56-63

k. 80-82, 168

k. 173-174, 190

k. 88-89

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Narażenie E. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Narażenie E. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Opinia sądowo -lekarska

k. 173-174, 190

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1. Zeznania pokrzywdzonej

2. Protokół oględzin

3. Protokół zatrzymania rzeczy

4. Wyjaśnienia podejrzanego

5. Materiał poglądowy

6. Opinia biegłego balistyka

7. Opinia sądowo -lekarska

8. zeznania R. S. k. 160

Ad. 1 sąd uwzględnił zeznania pokrzywdzonej tylko z postępowania przygotowawczego. Zeznania złożone przed Sądem zostały ubarwione. Świadek zeznał, odmiennie niż w postępowaniu przygotowawczym, iż oskarżony oddał strzał w jej kierunku. Co do zasady zeznania świadka z postępowania przygotowawczego zgodne z wyjaśnieniami oskarżonego z postępowania przygotowawczego i wnioskami opinii biegłych.

Ad. 2, 3, 5 –dokumenty procesowe zebrane w sposób prawidłowy przez osoby upoważnione. Brak podstaw do kwestionowania ich wiarygodności. Szkic załączony do akt i pomiar odległości wskazuje, iż brak jest możliwości (z uwagi na płot i zeznania pokrzywdzonej, że oskarżony nie przechodził przez niego na teren jej posesji), iż do strzałów dochodziło z odległości bliższej niż ok. 70 m.

Ad. 4 Wyjaśnienia poskarżonego zgodne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Oskarżony nie kwestionował strzelania w kierunku posesji. Nie wskazał, iż jego zamiarem było oddawanie strzałów w kierunku pokrzywdzonej. Brak jest dowodu, iż strzał taki(niecelny) w kierunku pokrzywdzonej oddał.

Ad. 6, 7 – opinie biegłych wiarygodne. Sąd podzielił wnioski przez biegłych prezentowane.

Ad. 8 przed Sądem świadek stwierdził, iż nie widział jak oskarżony strzelał z wiatrówki, co jest niezgodne z jego pierwszymi zeznaniami i wyjaśnieniami oskarżonego z post. przygotowawczego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.  Zeznania P. S. k. 32-33

2.  zeznania R. S. k. 160

3.  zeznania M. F. k. 160

4.  zeznania E. S. k. 159

5.  zeznania G. K. k. 91-92, 159-169

Ad. 1 biegły złożył zeznania przez wydaniem opinii i jako takie są one niepełne.

Ad. 2 Przed Sądem świadek stwierdził, iż nie widział jak oskarżony strzelał z wiatrówki, co jest niezgodne z jego pierwszymi zeznaniami i wyjaśnieniami oskarżonego.

Ad. 3 zeznania niewiarygodne z uwagi na rodzinne relacje z oskarżonym. Świadek podał, iż nie był obecny w trakcie popełnienia czynu. Jego spostrzeżenia są dowolne.

Ad. 4 zeznania złożone przed Sądem zostały ubarwione o element oddania strzału (niecelnego) w kierunku pokrzywdzonej, o czym nie wspominała w postępowaniu przygotowawczym.

Ad. 5 świadek w bliskich relacjach z pokrzywdzoną. W zeznaniach w postępowaniu przygotowawczym relacjonuje tylko to, co usłyszał od pokrzywdzonej. Przed Sądem podaje nowe okoliczności, tj. fakt, iż miała zaobserwować jak oskarżony strzela w kierunku pokrzywdzonej. Pokrzywdzona w pierwszych zeznaniach o tym nie mówiła, pojawia się ten fakt przed Sądem. Wskazuje to na uzgadnianie wersji świadków, i próbę pomówienia oskarżonego, co do pewnych okoliczności za wszelką cenę.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I.

T. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.  Opinia biegłego P. S. wykluczyła narażenie pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Wnioski biegłego balistyka zbieżne są z wnioskami P. S. w tym zakresie.

2.  Skoro biegły wykluczył bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, to sąd nie miał podstaw do przyjmowania, iż zachowanie oskarżonego mogło wypełnić znamiona z art.190§1 kk. Sama pokrzywdzona nigdy w tym zakresie nie złożyła wniosku o ściganie. Nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, iż samo mierzenie było groźbą to brak realnych możliwości uszkodzenia ciała pozbawiał te groźby realności. Samo subiektywne przekonanie pokrzywdzonej o realności gróźb nie daje podstaw do przyjęcia zasadności kwalifikacji z art. 190§1 kk. Podkreślić należy, iż biegły balistyk i biegły P. S. wykluczyli możliwość realnego uszkodzenia ciała pokrzywdzonej z odległości 70 m.

3.  Proponowana kwalifikacja przez Prokuratora tj. art. 13§1 kk w zw. z art. 217§1 kk w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie mogła się ostać. Brak jest dowodów wiarygodnych, iż mierzenie w kierunku pokrzywdzonej kiedykolwiek zakończyło się oddaniem strzału. Samo mierzenie nie może być traktowane w kategoriach ostatniej czynności przed oddaniem strzału. Nawet gdyby przyjąć, iż mierzeniu towarzyszyły słowa podawane przez pokrzywdzoną to żadne z nich nie wskazywało na zamiar oddania strzału.

4.  Sąd uznał, iż art. 107 kodeku wykroczeń najpełniej oddaje zachowanie oskarżonego. Wielokrotność zachowań oskarżonego i okoliczności sprawy wskazują, iż zamiarem T. F. było dokuczenie pokrzywdzonej. Korzystanie z wiatrówki w ten sposób, iż oskarżony strzelał w kierunku posesji, mierzył w kierunku pokrzywdzonej – kilkukrotnie, wskazuje na złą wolę, ową złośliwość wskazaną w art. 107 kw. Absolutnie brak jest natężenia znamion wskazujących, iż zachowanie oskarżonego mogło przybrać znamiona z art. 190a§1 kk. Po pierwsze trudno uznać, iż kilka zdarzeń opisanych w wyroku przybrać mogło znamiona uporczywego nękania. Ponadto brak realnej możliwości uszkodzenia ciała pokrzywdzonej podważa możliwość przyjęcia, iż poczucie zagrożenia, które opisywała pokrzywdzona miało charakter uzasadniony okolicznościami.

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I.

II.

Ad. I. Sąd mając na względzie uprzednią karalność oskarżonego wymierzył karę w górnych granicach ustawowych. Kara ograniczenia wolności prze ustawodawcę w art. 107 kw została wskazana, jako najsurowsza.

Ad. II. na podstawie art. 30§1 kw Sąd orzekł wobec oskarżonego przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia w postaci broni pneumatycznej ozn. nr 1 oraz pudełka metalowego z nabojami śrutowymi z napisem 5,5 mm M. w ilości 103 sztuk ozn. nr 2 na rzecz Skarbu Państwa.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku ponoszenia opłaty sądowej, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa z uwagi na złą sytuację majątkową.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: