Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 371/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2020-01-20

Sygn. akt II K 371/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20/01/2020 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - ------

po rozpoznaniu w dniu 20/01/2020 r.

sprawy:

K. K. (1)

s. T. i B. z domu P.

ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do sierpnia 2019r. w C. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci K. i N. K. w łącznej kwocie po 800 zł miesięcznie orzeczonego na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 15 maja 2013 r., sygn. akt III RC 17/13, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 m-cy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1 kk, którą odbył w okresie od 14.02.2018 r. do 14.04.2019 r.,

tj. o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego K. K. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu stanowiącego występek z art. 209 § 1 i 1a k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1a k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej i kosztów postępowania, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 371/19     

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

--

-

-

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

K. K. (1)      

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W okresie od 15 kwietnia 2019 r. do sierpnia 2019r. oskarżony uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci orzeczonego na mocy wyroku a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 1 roku i 2 m-cy pozbawienia wolności za czyn z art. 209 § 1 kk, którą odbył w okresie od 14.02.2018 r. do 14.04.2019 r., swoim zachowaniem wypełnił więc znamiona przestępstwa określone w art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K.

1

1

Przepis art. 209 § 1a k.k. przewiduje trzy rodzaje kar: grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat.

Sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu i wysokiego stopnia jego społecznej szkodliwości będzie kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Wybierając rodzaj orzeczonej kary Sąd miał na uwadze, że wobec sprawcy przestępstwa niealimentacji zasadniczo należy w pierwszej kolejności rozważyć stosowanie kary wolnościowej, pozwalającej na regulowanie zobowiązań alimentacyjnych. W wypadku oskarżonego nie było jednak celowe orzeczenie takiej kary ze względu na to, że wcześniej orzekane kary nie spełniały swojego zadania tj. prewencji indywidualnej. Oskarżony od 2012 roku nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, nie poszukuje legalnego zatrudnienia. Ponadto oskarżony działał w warunkach recydywy.

Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k. Tak ukształtowana kara jest odpowiednia do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwość czynu, jednocześnie nie przekraczając ich ponad miarę.

Okoliczności łagodzące:

- oskarżony przyznał się do winy,

- utrzymuje kontakt z dziećmi,

- okres niealimentacji wynosił nieco ponad 4 miesiące,

- niewielkie możliwości zarobkowe oskarżonego (wykształcenie podstawowe, bez zawodu) oraz fakt, że sam korzystał z pomocy opieki społecznej (k. 14).

Okoliczności obciążające:

- wysoka społeczna szkodliwość czynu,

- wielokrotna karalność i działanie w warunkach recydywy.

Wysokość kary, choć mieści się w dolnych granicach zagrożenia, w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia zawinienia. Pomimo działania w warunkach recydywy kara uwzględnia stosunkowo krótki okres niealimentacji. Należy mieć na względzie to, że kara pozbawienia wolności jest z katalogu kar przewidzianych w art. 209§1a k.k. najbardziej dolegliwą dla sprawcy, a w kontekście nałożonych na sprawcę obowiązków alimentacyjnych wydaje się zasadne, by kara pozbawienia wolności, przynajmniej w takich okolicznościach jak te uwzględnione w niniejszej sprawie (tj. możliwości zarobkowe oskarżonego, wykształcenie podstawowe, brak zawodu) nie przekraczała długością okresu niealimentacji.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Oskarżony nie ma majątku, pracuje dorywczo, ma duże zadłużenie. Mając na względzie priorytetowy charakter ciążącego na nim obowiązku zapłaty zaległych i bieżących świadczeń alimentacyjnych Sąd na podstawie art. art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

8. PODPIS

(...)/02/2020 r

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: