Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 340/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2019-12-17

Sygn. akt II K 340/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agata Makowska - Boniecka

Protokolant - sekr. sądowy A. K.

przy udziale Prokuratora - Asesora M. W.

po rozpoznaniu w dniu 03/12/2019 r. i 17/12/2019 r.

sprawy:

D. S. (1)

s. A. i I. z domu B.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I . w okresie od listopada 2018 r. do sierpnia 2019 r. w C. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna D. S. (2) w kwocie po 400 zł miesięcznie orzeczonego na mocy wyroku S. O. wT. z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C (...) czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 16.11.2017 r., sygn. akt II K (...)/17, którą odbył w okresie od 30.12.2017 r. do 28.06.2018 r. za czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

- tj. o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II. w okresie od 16 sierpnia do 17 września 2019 r. w C. na ulicy (...) w krótkich odstępach czasu i działając z góry powziętym zamiarem nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem S. R. (1)w Chełmnie z dnia 7.05.2019 r., sygn. akt II K(...)zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną M. S. (1) w jakikolwiek sposób i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez okres 3 lat w ten sposób, że chodził za pokrzywdzoną i obserwował ją, pukał do drzwi i okien, nachodził w miejscu zamieszkania, a także wyzywał i ubliżał pokrzywdzonej używając słów wulgarnych, czym wzbudził u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność,

- tj. o czyn z art. 244 kk w zw. z art. 190 a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2kk

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego D. S. (1) za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie I aktu oskarżenia tj. występku z art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1a k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego D. S. (1) za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie II aktu oskarżenia tj. występku z art. 244 k.k. i art. 190a § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to po myśli art. 11 § 3 k.k. i na podstawie art. 244 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. w miejsce kar pozbawienia wolności wymierzonych oskarżonemu w punktach I do II wyroku wymierza oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej oraz ponoszenia kosztów postępowania, którymi w całości obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 340/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

D. S. (1)

Czyn przypisany

I. w okresie od listopada 2018 r. do sierpnia 2019 r. w C. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna D. S. (2) w kwocie po 400 zł miesięcznie orzeczonego na mocy wyroku S. O. w T. z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C (...) czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 16.11.2017 r., sygn. akt II K (...), którą odbył w okresie od 30.12.2017 r. do 28.06.2018 r. za czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk tj. o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II. w okresie od 16 sierpnia do 17 września 2019 r. w C. na ulicy (...) w krótkich odstępach czasu i działając z góry powziętym zamiarem nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 7.05.2019 r., sygn. akt II K (...)zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną M. S. (1) w jakikolwiek sposób i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez okres 3 lat w ten sposób, że chodził za pokrzywdzoną i obserwował ją, pukał do drzwi i okien, nachodził w miejscu zamieszkania, a także wyzywał i ubliżał pokrzywdzonej używając słów wulgarnych, czym wzbudził u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność, tj. czyn z art. 244 kk w zw. z art. 190 a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn I- tj. występek z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

a.  D. S. (1) jest ojcem małoletniego D. S. (2). Wyrokiem S. O. w T. z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt I C (...) określono wobec oskarżonego obowiązek łożenia alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie na rzecz syna.

- wyrok SO w Toruniu

5

b.  Oskarżony od listopada 2018 r. do sierpnia 2019 r. nie płacił rat alimentacyjnych, nie utrzymuje kontaktów z synem, nie daje mu żadnych prezentów. Naraził syna na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż gdyby nie alimenty z Funduszu Alimentacyjnego matka dziecka – M. S. (1) nie byłaby w stanie go utrzymać. W okresie w/w/ oskarżony nie był pozbawiony wolności, nie był zarejestrowany jako bezrobotny – w dniu 7.08.2018 r. został skreślony, gdyż nie stawił się w PUP w wyznaczonym terminie, utrzymywał się z prac dorywczych uzyskując dochód w wysokości 1.000 zł. Poza obowiązkiem alimentacyjnym, oskarżony nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu.

- Wyjaśnienia oskarżonego

- Zeznania świadków:

M. S.

- decyzja MOPS

- zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji

- karta świadczeń osoby

- wydruk z PUP

- kserokopia akt komorniczych

54-55

9-10, 83

2-3

4

6-7

17-21

23-26

c.  Oskarżony w okresie od 30.12.2017 r. do 28.06.2018 r. odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 16 listopada 2017 roku o sygn. akt II K (...) za czyn z art. 209 § 1 i 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

- odpis wyroku

- notatka

50

27

Czyn II - tj. występek z art. 244 kk w zw. z art. 190 a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2kk

d.  D. S. (1) w okresie od 16 sierpnia do 17 września 2019 r. w C. na ulicy (...) w krótkich odstępach czasu i działając z góry powziętym zamiarem chodził za pokrzywdzoną i obserwował ją, pukał do drzwi i okien, pluł w okna, nachodził w miejscu zamieszkania, a także wyzywał i ubliżał pokrzywdzonej używając słów wulgarnych „kurwo”, „szmato”, „dziwko”, czym wzbudził u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność. Zawsze uciekał, zanim policja przyjechała na interwencję.

- zeznania świadków:

M. S.

H. S.

- notatka urzędowa odnośnie do zgłoszonych interwencji policji

41-42, 47-48, 83

56-57, 83

49

e.  wyrokiem z dnia 7 maja 2019 r. Sądu Rejonowego w Chełmnie sygn. akt: II K (...)orzeczono wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną M. S. (1) w jakikolwiek sposób i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez okres 3 lat, o którym oskarżony wiedział, gdyż był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, na której zapadł wyrok, a ponadto pokrzywdzona poinformowała go o tym w sierpniu 2019 r.

Wyjaśnienia oskarżonego (częściowo)

Zeznania świadka:

M. S.

- odpis i kserokopie wyroku II K (...)

82v

41-42, 47-48, 83

45-46

Dane osobopoznawcze:

D. S. (3) urodził się (...) w C.. Ma wykształcenie zawodowe, z zawodu masarz, jest rozwiedziony, ojcem jednego dziecka w wieku 15 lat, które posiada na utrzymaniu, przed osadzeniem go do odbycia kary pozbawienia wolności w innej sprawie zarabiał 1.000 zł netto miesięcznie z tytułu prac dorywczych, nie posiada żadnego majątku. Nie leczył się psychiatrycznie ani odwykowo. Był karany sądownie.

- wyjaśnienia oskarżonego

- dane o karalności

- dane z NOE-SĄD

- odpisy wyroków

- dane z M.. Fin.

- pismo Burmistrza M. C.

54-55

82v

27, 77-78

72-73

46, 50

36

37

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. S. (1)

Czyn II

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

- Okoliczność, że oskarżony nie wiedział o obowiązującym go zakazie

- Okoliczność, że przychodził do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej „do syna”, a nie w celu nękania pokrzywdzonej

Wyjaśnienia oskarżonego

54-55, 82v

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn I

Wyjaśnienia oskarżonego

zeznania świadka M. S. (1)

Zeznania świadka oraz wyjaśnienia oskarżonego na okoliczność niepłacenia alimentów były jasne, spójne i konsekwentne. Korelowały również z pozostałym, uznanym za wiarygodny materiałem dowodowym, w szczególności z dokumentami dotyczącymi nieskuteczności egzekucji, odpisem wyroku zasądzającego alimenty, wydrukiem PUP odnośnie do tego, kiedy oskarżony był zarejestrowany jako bezrobotny.

Czyn II

Zeznania świadków:

1.  M. S. (1)

2.  H. S. (2)

Zeznania świadka M. S. w głównym nurcie potwierdzały zeznania H. S. co do zachowania oskarżonego. Sąd dał wiarę pokrzywdzonej również w zakresie okoliczności, że oskarżony wiedział o obowiązującym do zakazie zbliżania się do niej i kontaktowania się z nią, gdyż konsekwentnie utrzymywała, że wykrzyczała mu to w sierpniu, kiedy sama uzyskała taką informację z Sądu. Oskarżony wiedział, że jest oskarżony o nękanie pokrzywdzonej w sprawie II K (...) mógł zapoznać się z treścią zapadłego wyroku, a na rozprawie sam przyznał, że „jak kiedyś był po syna to mu wykrzyczała (pokrzywdzona), że ma 4 m-ce do odsiadki i zakaz zbliżania się” (k. 82v)

Świadek 2 jest osobą obcą dla oskarżonego, jest sąsiadką pokrzywdzonej, a zatem nie ma żadnego interesu w tym by składać zeznania korzystne dla jednej ze stron.

Oba czyny

Dokumenty w postaci: odpisów wyroków, danych o karalności, danych osobopoznawczych, notatek urzędowych, kserokopii akt komorniczych (karta rozliczeniowa), pisma z PUP itd.

Sąd uwzględnił dokumenty zgromadzone w sprawie, nie znajdując podstaw dla podważenia waloru ich wiarygodności, albowiem wystawione zostały one przez osoby lub instytucje do tego uprawnione z zachowaniem przewidzianych ku temu procedur, a ich treść nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.  (czyn II)

Wyjaśnienia oskarżonego

Twierdzenie oskarżonego, że nie wiedział o obowiązującym go zakazie było tylko efektem przyjętej przez niego linii obrony, skoro sam przyznał, że widział o dacie rozprawy w sprawie II K(...)i że pokrzywdzona wykrzyczała mu, że jest wobec niego orzeczony taki zakaz. Tym bardziej, że przeczą temu uznane za wiarygodne zeznania pokrzywdzonej.

Gdyby oskarżony rzeczywiście chciał kontaktować się synem, to dążyłby do wyjaśnienia sytuacji, a nie uciekałby przed wezwaną na interwencję Policją. Poza tym trudno wykrzykiwanie pod oknem i walenie do drzwi uznać za próbę kontaktu z 15 letnim dzieckiem.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

II

D. S. (1)

D. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

I zgodnie z treścią przepisu art. 209 §1a kk kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, przez co naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Popełnienia czynu oskarżony dopuścił się w warunkach opisanych w art. 64 § 1 k.k.: był skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności (art. 209 § 1i 1a k.k.) i popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany (art. 209 § 1a k.k.).

II zgodnie z treścią przepisu art. 190a §1 kk popełnia przestępstwo ten kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jednocześnie skazany jednym czynem wypełnił znamiona przestępstwa z art. 244 k.k. zgodnie z którym kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób. W tej sytuacji kwalifikację należało uzupełnić o art. 11 § 2 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. S. (1)

D. S. (1)

I

II

III.

I

II

Dot. I i II: Brak poszanowania dla porządku prawnego, którym już kolejny raz wykazał się oskarżony, świadczy o całkowitym niezrozumieniu norm społecznych i prawnych, a nawet swojego rodzaju niedojrzałości społecznej i demoralizacji. Wszak oskarżony był już trzykrotnie karany sądownie, na dodatek za niealimentację odpowiadał w warunkach recydywy, a pobyt w zakładzie karnym nie wywołał u niego żadnej refleksji. Drugi raz już skazany stanął pod zarzutem nękania swojej byłej żony. Fakt ten ukazuje zachowanie oskarżonego jako przejaw świadomego i konsekwentnego lekceważenia porządku prawnego, a nie jako wynik pewnej niefrasobliwości życiowej. Orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wskazywałoby w ocenie Sądu na pobłażliwe traktowanie czynów oskarżonego i utwierdziłoby jego samego, jak też i jego otoczenie, w przekonaniu o tolerowaniu podobnych zachowań. Wzgląd na społeczne oddziaływanie kary jest w przedmiotowej sprawie nie do przecenienia gdy uwzględni się, że wyroki tutejszego Sądu funkcjonują w stosunkowo małej społeczności, gdzie kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw społecznych i prawnych ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście prewencji ogólnej. Jednocześnie jednak podkreślić należy, że Sąd zastosował kary na stosunkowo niedługie okresy, na pewno nie w górnych granicach ustawowego zagrożenia, bowiem D. S. (3) nie należy do kategorii sprawców na tyle zdemoralizowanych, by uzasadniało to orzeczenie wobec niego długotrwałej kary izolacyjnej.

- stopień winy i społecznej szkodliwości obu czynów był niewątpliwie wysoki, biorąc pod uwagę z jednej strony stosunkowo długi okres niealimentacji oraz z drugiej - natężenie działań mających na celu uprzykrzenie życia byłej żonie.

- Czyny oskarżonego pozostają w zbiegu realnym, a więc Sąd zobowiązany był wymierzyć za nie oskarżonemu karę łączną na podstawie art. 85 k.k. Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. mającym podstawowe znacznie dla granic i wymiaru kary łącznej Sąd mógł zastosować zasadę pełnej kumulacji i orzec wobec skazanego karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast stosując zasadę pełnej absorpcji karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jakkolwiek – zgodnie z art. 86 § 1 k.k. – przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorbcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z tych zasad jest rozstrzygnięciem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo. Między przestępstwami oskarżonego, objętymi realnym zbiegiem nie istnieje bliska więź przedmiotowa i podmiotowa, są to przestępstwa innego rodzaju, przeciwko różnym pokrzywdzonym i innym dobrom (p-ko rodzinie i opiece, p-ko wolności i p-ko wymiarowi sprawiedliwości), popełnione zostały jedynie w bliskim związku miejscowym, ale już w odległym związku czasowym. Ustalenia te sprzeciwiają się zastosowaniu zasady pełnej absorpcji. Ponadto popełnienie dwóch przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Orzeczenie kary łącznej nie musi przynosić skazanemu korzyści, to jest oznaczenia kary łącznej w wymiarze niższym od arytmetycznej sumy poszczególnych kar. Stąd też Sąd zastosował zasadę częściowej kumulacji i wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Uznając, że sytuacja materialna oskarżonego nie jest dobra, ponieważ odbywa on i będzie odbywał kolejną karę pozbawienia wolności, a ponadto nie ma stałego źródła dochodu ani żadnego majątku, Sąd uznał za uzasadnione zwolnienie go od uiszczenia opłaty sądowej i nieobciążenie go wydatkami poniesionymi w postępowaniu przez Skarb Państwa. Podstawą prawną do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych w postępowaniu był przepis art. 624 § 1 k.p.k.

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agata Makowska-Boniecka
Data wytworzenia informacji: