Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 334/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2017-12-13

Sygn. akt II K 334/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Protokolant – sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora – -----

po rozpoznaniu w dniu 13/12/2017 roku

sprawy:

W. S.

s. T. i H. z domu B.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 sierpnia 2017 roku w C. na ulicy (...) w ruchu lądowym kierował pojazdem marki K. o nr rej. (...) 7GU2 wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 czerwca 2016 roku sygn. akt II K (...)

tj. o przestępstwo z art. 244 kk

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego W. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, z tym ustaleniem, że kierował motorowerem marki K., to jest występku z art. 244 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. orzeczoną w pkt I wyroku karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby;

III.  na podstawie art. 42 § 1a ust. 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku,

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Chełmnie koszty postępowania w kwocie 70,- (siedemdziesiąt) złotych oraz wymierza mu opłatę w kwocie 60,- (sześćdziesiąt) złotych.

Sygn. akt II K 334/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 2 sierpnia 2017 roku około godziny 14.45 na ulicy (...) w C. patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej W. S., który kierował motorowerem marki K. o nr rej. (...) 7GU2.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 czerwca 2016 roku sygn. akt II K 26/16 orzeczono wobec W. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat. Wyrok uprawomocnił się 23 czerwca 2016 r. W. S. był karany za czyn z art.178a§1 k.k. oraz za czyny z art. 244 k.k.

Dowody: notatka k. 1, odpis wyroku w sprawie II K (...) k. 8, dane o karalności k. 31-33, wyjaśnienia oskarżonego k. 12-14.

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchany w charakterze podejrzanego W. S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodnie z ustalonym stanem faktycznym wskazując, że sądził, iż nie zostanie złapany. Wyraził także wolę wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, nie dokonał jednak ustaleń z prokuratorem w wyniku czego nie został złożony wniosek z art. 335 k.p.k.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego w zakresie opisanego przez niego przebiegu zdarzenia, bowiem nie budzą żadnych wątpliwości, nadto są one zgodne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Sąd uwzględnił także dokumenty zgromadzone w sprawie, nie znajdując podstaw dla podważenia waloru ich wiarygodności, albowiem wystawione zostały one przez osoby lub instytucje do tego uprawnione z zachowaniem przewidzianych ku temu procedur, a ich treść nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony.

Odnośnie do sytuacji rodzinnej i majątkowej oskarżonego oraz jego dotychczasowego trybu życia, Sąd oparł się na ustaleniach policyjnych co do osoby oskarżonego, informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz dołączonych odpisach wyroków.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd doszedł do przekonania, że zarówno sprawstwo jak i wina oskarżonego w zakresie zarzucanego mu czynu nie budzą najmniejszych wątpliwości.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że stan faktyczny w niniejszej sprawie był jednoznaczny i wynikało z niego w sposób jasny, że oskarżony w dniu 2 sierpnia 2017 roku około godziny 14.45 na ulicy (...) w C. kierował motorowerem marki K. o nr rej. (...) 7GU2 wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat orzeczonym wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 czerwca 2016 roku o sygn. akt II K (...)

W świetle dokonanych ustaleń faktycznych i przeprowadzonej oceny dowodów Sąd uznał, że oskarżony swoim działaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 244 k.k.

Stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego jest duży, działał on bowiem umyślnie w zamiarze bezpośrednim popełnienia przestępstwa.

Oskarżony w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Potrafił przewidzieć skutki prawne swojego zachowania. Z kontekstu wyjaśnień oskarżonego wynikało, że miał świadomość obowiązywania zakazu kierowania pojazdami, a mimo to zdecydował się poprowadzić samochód. W ocenie Sądu oskarżony nie znajdował się też w anormalnej sytuacji motywacyjnej.

Brzmienie przepisu art. 244 k.k. przewiduje granicę ustawowego zagrożenia od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zaś przepis art. 42 § 1a pkt 2 k.k. wprowadza obligatoryjny środek zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych w wypadku skazania za to przestępstwo. Sąd wymierzył oskarżonemu na podstawie artykułu 244 k.k. karę trzech miesięcy pozbawienia wolności, którą na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesił na okres dwóch lat tytułem próby.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jego uprzednią karalność. Na korzyść Sąd poczytał mu zaś przyznanie się do winy. Okoliczności dotyczące właściwości i warunków osobistych oskarżonego wskazują, iż wymierzona kara, choć oscylująca w granicach dolnego zagrożenia jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu i będzie wystarczająca dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Dotychczas stosowane wobec oskarżonego kary grzywny i ograniczenia wolności nie przynosiły zamierzonego skutku i nie zniechęcały skazanego do naruszenia zakazu. Kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze powinna więc odstraszyć oskarżonego od ponownego wejścia na drogę przestępstwa i spełnić swój cel tak prewencji indywidualnej, jak i ogólnej. Sąd ma na względzie, że oskarżony znajdował się w chwili zatrzymania w stanie po użyciu alkoholu (0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), lecz - co Sąd ustalił z urzędu - za to wykroczenie został ukarany w odrębnym postępowaniu (sygn. akt II W(...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności było możliwe, albowiem oskarżony nie był dotychczas karany na karę pozbawienia wolności. Zdaniem sądu, oskarżony nie jest osobą na tyle zdemoralizowaną, aby musiał odbywać karę w warunkach izolacji penitencjarnej. Zastosowana wobec oskarżonego instytucja probacji w wymiarze dwóch lat jest szansą daną przez Sąd oskarżonemu, który winien w tym czasie całkowicie zmienić swój stosunek do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do orzeczonego zakazu.

Na podstawie art. 42 § 1a ust. 2 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku. Orzeczenie tego zakazu, w wypadku skazania za czyn z art. 244 k.k. jest obligatoryjne, zaś roczny okres powinien być wystarczający dla zweryfikowania postawy skazanego, w szczególności, gdy obowiązuje go nadal zakaz orzeczony wyrokiem w sprawie II K(...)

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. zasądzając od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Chełmnie koszty postępowania w kwocie 70,- złotych oraz wymierzając mu opłatę w kwocie 60,- złotych, określoną zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973 r.

\

C., 22 grudnia 2017 r.

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: