Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 322/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2018-10-29

Sygn. akt II K 322/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Protokolant – sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora – ------

po rozpoznaniu w dniu 29/10/2018 roku

sprawy:

J. S. (1)

s. E. i H. z domu K.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

w grudniu 2017 r. w C. na ul. (...) dokonał przywłaszczenia rzeczy znalezionej w postaci telefonu komórkowego m-ki S. (...) o wartości 550 zł na szkodę P. M. (1),

tj. o czyn z art. 284 § 3 k.k.

orzeka:

I.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego J. S. (1) na okres 1 (jednego) roku próby od uprawomocnienia się wyroku;

II.  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 152 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 70 zł (siedemdziesiąt złotych) oraz wymierza mu opłatę w kwocie 70 zł (siedemdziesiąt złotych).

IIK 322/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. S. (1) w grudniu 2017 r. w C. na ul. (...) znalazł telefon komórkowy m-ki S. (...) o wartości 550 zł należący do P. M. (1). Telefon zabrał do domu, a po pewnym czasie oddał synowi w użytkowanie. Po wykryciu użytkownika przez funkcjonariuszy policji, telefon został zwrócony P. M. (2).

Oskarżony ma 65 lat, jest emerytem, osiągając dochody w wysokości 1800 zł., nie był dotychczas karany.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie uznanych za wiarygodne dowodów: wyjaśnień oskarżonego J. S. (k. 13), zeznań świadka P. M. (k. 2), karty karnej (k. 37 akt), danych osobo-poznawczych k.12 pokwitowanie odbioru telefonu( k. 9)

J. S. (1) stanął pod zarzutem popełnienia czynu z art. z art. 284 § 3 k.k. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Sąd dokonał następującej oceny zebranego w sprawie ma teriału dowodowego:

W oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wina oskarżonego J. S. oraz okoliczności popełnienia zarzucanego mu przestępstwa nie budzą wątpliwości. Sąd oceniając zgromadzone dowody oparł przekonanie o sprawstwie oskarżonego J. S. na jego wyjaśnieniach i zeznaniach świadka P. M.. Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego J. S., w których przyznał się do przywłaszczenia znalezionego telefonu. Zeznania świadka pozwoliły natomiast ustalić wartość telefonu, determinującą kwalifikację prawną czynu.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a jednocześnie pozwalają przyjąć, że społeczna szkodliwość czynu i wina sprawcy nie są znaczne. J. S. popełnił przestępstwo z art. 284 § 3 k.k. polegające na przywłaszczeniu rzeczy znalezionej. Zdaniem Sądu oskarżony zrealizował znamiona uprzywilejowanego typu przestępstwa tzw. wypadku mniejszej wagi, co ustalono biorąc pod uwagę przede wszystkim elementy przedmiotowe, jak i podmiotowe: nieznaczną wartość mienia, które przywłaszczył , sposób działania sprawcy, w tym fakt, że jego postępowanie nie było zaplanowane. Oskarżony mógł o znalezieniu telefonu zawiadomić Policję. Zaniechanie takich działań i przekazanie telefonu swojemu synowi do używania dowodziło ponad wszelką wątpliwość zamiar oskarżonego przywłaszczenia telefonu.

Stosownie do przepisu art. 66 § 1.k.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Sąd uznał, że stopień jego zawinienia nie jest znaczny, podobnie jak wpływający na niego stopień społecznej szkodliwości. Oskarżony przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, nie był dotychczas karany za przestępstwo. Postawa oskarżonego dowodziła, że wstydził się on swego sprawczego zachowania i z całą pewnością doświadczenie procesu karnego i odpowiedzialności będą skutecznie powstrzymywać go przed ponownym popełnieniem przestępstwa. Uzasadnia to przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. Rozważając wszystkie istniejące w sprawie okoliczności podmiotowe i przedmiotowe Sąd uznał, że oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania.

Z uwagi na łączne wystąpienie wyżej opisanych okoliczności Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i warunkowo umarzając postępowanie karne, wyznaczył oskarżonemu okres 1 roku próby. W ocenie Sądu taki okres próby jest wystarczający i pozwoli na weryfikację postawionej wobec J. S. prognozy kryminologicznej.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody (art. 67§3 k.k.) W niniejszej sprawie telefon został zwrócony, s. została zatem naprawiona w całości. Nie było więc podstaw do zasądzenia odszkodowania, jak i nawiązki.

Sąd mając na względzie uzyskiwane dochody przez sprawcę zasądził ponadto na podstawie art. 627 k.p.k. od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w (...) - koszty sądowe w kwocie 70 złotych, oraz wymierzył mu opłatę w kwocie 70 złotych.

(...)/11//2018 r.

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: