Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 258/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2017-10-18

Sygn. akt II K 258/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Protokolant – sekr. sądowy K. S.

Prokurator– G. W.

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 roku sprawy

T. D.

s. J. i K. z domu W.

ur. (...) w C.

skazanego prawomocnymi i podlegającymi wykonaniu wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w(...) z dnia 14 maja 2015 r w sprawie o sygn. akt II K 60/15 za przestępstwo z art. 270§1 k.k. 286§1 kk wz. z art. 297§1 k.k. § 1 k. k. w zw. z art. 11§2 kk na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w(...) z dnia 10 lutego 2017 r. zarządzono wykonie kary pozbawienia wolności.

2.  Wyroku łącznego Sądu Rejonowego w (...) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie II K 377/16 na karę łączną 2 (dwóch ) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

o r z e k a:

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 85a k.k. oraz art. 86 § 1 k.k. łączy karę pozbawienia wolności i karę łączną pozbawienia wolności orzeczone wobec T. D. następującymi wyrokami:

- wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w (...) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie II K 377/16,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 60/15

i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności okres dotychczas odbytej kary łącznej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie II K 377/16;

III.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  zasądza ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w (...)) kwotę 147,60 zł brutto na rzecz adwokata A. M. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

V.  wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 258/17

UZASADNIENIE

T. D. został skazany prawomocnymi i podlegającymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w(...) z dnia 14 maja 2015 r w sprawie o sygn. akt II K 60/15 za przestępstwo z art. 270§1 k.k. 286§1 kk wz. z art. 297§1 k.k. § 1 k. k. w zw. z art. 11§2 kk na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat tytułem próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 10 lutego 2017 r. zarządzono wykonie kary pozbawienia wolności,

wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w (...) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie II K 377/16 na karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

dowód : informacja z N.-Sąd – k. 3, akta sprawy II K 206/17 SR (...) k. 8 – 9, 14-20,

Sąd zważył, co następuje:

T. D. w chwili wydawania wyroku łącznego miał 28 lat. Przed osadzeniem w Zakładzie Karnym nadużywał alkoholu od którego jest uzależniony. Był wielokrotnie karany. Skazany jest osobą zdemoralizowaną, prezentuje mało krytyczny stosunek wobec popełnionych czynów. W ZK był nagrodzony, ale także ukarany za nieregulaminowe zachowania. Ukończył kurs zawodowy.

dowód : opinia k.19-20 akta sprawy II K 206/17 SR (...)

Wszystkie dowody zgromadzone w sprawie zasługują na uwzględnienie, albowiem zostały wytworzone w sposób prawem przewidziany.

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosowanie do art. 575 k.p.k., gdy po wydaniu wyroku łącznego zostanie wydany lub ujawniony wyrok skazujący, a jednocześnie spełnione są warunki do orzeczenia nowej kary łącznej wymienione w art. 85 k.k. (S. Świecki, w: D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, wyd. II, s.679), z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc. Przed nowelizacją z 20 lutego 2015 r., w sytuacji w której orzeczono już karę łączną, a dołączyła się nowa kara jednostkowa, która powinna być objęta karą łączną, poprzednia kara łączna ulegała rozwiązaniu, gdyż do podstawy kary łącznej wchodziły wyłącznie kary jednostkowe. Po nowelizacji, poprzednia kara łączna nie ulega rozwiązaniu w tym sensie, że to ona - obok nowych kar, które mają być objęte łączeniem - stanowi podstawę nowej kary łącznej. Wynika to wyraźnie z art. 85 § 2 k.k. i art. 86 § 4 k.k. (por. także postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2017 r. V KK 315/16). Kary orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie II K 377/16 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 60/15 podlegają połączeniu, albowiem obie są karami pozbawienia wolności. Wyrok w sprawie II K 60/15 nie był przedmiotem postępowania w sprawie II K 377/16. Nie zachodzi zatem przeszkoda ujęta w treści art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k, jak też nie zachodzi warunek z art. 85§3 k.k.

Dolną granicą kary łącznej jest, zgodnie z art. 86 § 1 i 4 kk, kara najsurowsza. W tym wypadku jest to kara 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Górną granicą kary łącznej jest – wobec zarządzanie wykonania kary w sprawie II K 60/15 - suma kar podlegających łączeniu, czyli w niniejszej sprawie 4 lata pozbawienia wolności.

Łącząc kary orzeczone wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w (...) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie II K 377/16 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 60/15 Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekając o karze łącznej Sąd brał pod uwagę cele jakie ta kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Przy ustalaniu wysokości kary łącznej Sąd miał zatem na uwadze zarówno warunki i właściwości osobiste skazanego (wielość przestępstw, za które T. D. pomimo młodego wieku był już skazywany, jego stosunek do popełnionych czynów), jak i rodzaj oraz ilość popełnionych przez niego przestępstw.

Działając po myśli art. 577 § 1 kpk okres dotychczas odbytej kary łącznej ze sprawy II K 377/16 Sąd zaliczył na poczet kary łącznej orzeczonej w niniejszej sprawie.

Orzeczenie o wynagrodzeniu obrońcy za pomoc prawną udzieloną z urzędu Sąd podjął na podstawie § 17 ust. 5 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie znajdując podstaw do podwyższenia stawki.

Orzeczenie o kosztach Sąd wydał na podstawie art. 624 k.p.k. uznając, że skazany nie ma możliwości ich uiszczenia.

(...)/11/2017 r.

SSR (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Reszczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: