Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 240/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2020-10-12

Sygn. akt II K 240/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12/10/2020 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - ------

po rozpoznaniu w dniu 12/10/2020 r.

sprawy:

A. S.

s. S. i B. z domu D.

ur. (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 25 lutego 2020 roku w S. nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia (...) roku sygn. II K (...) zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, w ten sposób, że na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki S. (...) nr rej. (...)

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k.

II.  W dniu 7 marca 2020 roku w S. nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego wŚ. z dnia (...)roku sygn. II K(...)zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, w ten sposób, że na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki S. (...) nr rej. (...)

tj. o przestępstwo z art. 244 k.k.

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego A. S. za winnego popełnienia zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów, to jest występków z art. 244 k.k. przyjmując, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw określonych w art. 91 § 1 k.k. oraz w związku z art. 64 § 1 k.k. uwzględniając, że w sprawie o sygn. akt II K(...) Sądu Rejonowego w Ś. oskarżony odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od 23 czerwca 2019 do dnia 28 stycznia 2020 r. m. in. za popełnienie czynu określonego w art. 244 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42§1a pkt. 2 k.k. i art. 43§ 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

3.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 240/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. S.

I.  W dniu 25 lutego 2020 roku w S. nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia (...) roku sygn. II K(...) zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, w ten sposób, że na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki S. (...) nr rej. (...) czym wyczerpał znamiona czynu stanowiącego występek z art. 244 k.k.

II.  W dniu 7 marca 2020 roku w S. nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia (...) roku sygn. II K (...) zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, w ten sposób, że na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki S. (...) nr rej. (...) czym wyczerpał znamiona czynu stanowiącego występek z art. 244 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. z dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt: II K (...), który uprawomocnił się z dniem(...)r., A. S. został skazany za przestępstwo z art. 178 § 4 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 8 lipca 2018 r. i orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- dane o karalności

- odpis wyroku

24-25

9-10

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi kradzieży paliw ze stacji (...) w m. S. w dniu 25 lutego 2020 r. ok. godz. 6.30 oraz w dniu 7 marca 2020 r. około godz. 7.40 ze stacji paliw T. znajdującej się w miejscowości S. ujawniono, że kradzieży dokonał kierujący pojazdem marki S. (...) A. S., który we wskazanych wyżej dniach kierował pojazdem poruszając się drogą nr (...).

W pojeździe każdorazowo przed kradzieżą zmieniane były przez oskarżonego tablice rejestracyjne: 25 lutego 2020 r. - (...), a 7 marca 2020 r. - (...) 54XP.

- wyjaśnienia oskarżonego

- notatka urzędowa

- nagranie

19

1

2

A. S. dopuścił się czynów będących przedmiotem niniejszej sprawy w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. w ciągu 5 lat po odbyciu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w okresie od 23 lipca 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. o sygn. II K (...) z dnia 26 marca 2019 r. za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. i z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

- odpis wyroku sygn. akt II K (...) wraz z obliczeniem kary

9-10

A. S. ma 28 lat, ur. (...) w Ś., jest kawalerem, posiada czworo dzieci, ma wykształcenie gimnazjalne, bez zawodu, pracuje dorywczo, uzyskuje dochód w wysokości ok. 2000 zł miesięcznie, bez majątku, karany sądownie – piętnaście wyroków, w tym dwukrotnie za czyny: z art. 178 § 1 k.k., trzykrotnie za czyny z art. 244 k.k. i raz za czyn z art. 178 § 1 k.k. §4 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. Pozostałe przestępstwa popełnione były przez oskarżonego głównie przeciwko mieniu.

- karta karna

- wyjaśnienia oskarżonego

- informacja o

dochodach

24-25

19-20

17

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

     

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

     

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Wskazał, że 25 lutego 2020 r. i 7 marca 2020 r. dokonał kradzieży paliw ze stacji na terenie powiatu (...) w ten sposób, że kierował pojazdem marki S. (...) wykorzystując tablice rejestracyjne znalezione na drodze. Wiedział o orzeczonym zakazie, jednak pokusa prowadzenia pojazdu była silniejsza.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, albowiem były one szczere, logiczne i zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

1.

- dokumenty (zaświadczenia, informacje urzędowe, odpis wyroku)

I..

Dokumenty stanowiące podstawę ustaleń faktycznych nie budzą wątpliwości, co do rzetelności i autentyczności zgromadzonych w nich informacji. Nadto zostały sporządzone przez uprawnione do tego osoby, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto żadna ze stron nie kwestionowała w toku postępowania prawdziwości, ani wiarygodności żadnego z dokumentów ujawnionych w toku rozprawy.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

     

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1.

A. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 244 k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (…) prowadzenia pojazdów. Występek z art. 244 k.k. można popełnić wyłącznie umyślnie, działając z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym (postanowienie SN z 5.02.2009 r., II KK 254/08, LEX nr 486550). W przedmiotowej sprawie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów został wobec oskarżonego orzeczony prawomocnie. Podejmując decyzję o prowadzeniu pojazdu w dniu 25 lutego oraz 7 marca 2020 r. A. S. wiedział, że złamie nałożony na niego zakaz prowadzenia pojazdów, działał więc w zamiarze bezpośrednim popełnienia przestępstwa.

Zachowanie oskarżonego wyczerpało przesłanki określone w art. 91§1 k.k., a skoro ciąg przestępstw jest instytucją prawa karnego materialnego, to jego stosowanie było obowiązkiem Sądu.

Ponadto A. S. przestępstwa dopuścił się w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k. Zgodnie zaś z art. z art. 64 § 1 kk jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Należało więc w kwalifikacji prawnej czynu – podstawie skazania - dodać art. 64 § 1 k.k. Nie powołano tego przepisu natomiast w podstawie wymiaru kary, gdyż Sąd z obostrzenia kary nie skorzystał i orzekł ją w granicach ustawowych określonych przepisem art. 244 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

     

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. S.

1

2.

1

2

Przepis art. 244 k.k. przewiduje za popełnione przestępstwo w nim opisane karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k i uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu i wysokiego stopnia jego społecznej szkodliwości będzie kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego w tym za przestępstwa podobne. Na korzyść Sąd poczytał mu zaś przyznanie się do winy. Okoliczności dotyczące właściwości i warunków osobistych oskarżonego wskazują, iż wymierzona kara, jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu i będzie wystarczająca dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.. Kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze powinna więc odstraszyć oskarżonego od ponownego wejścia na drogę przestępstwa i spełnić swój cel tak prewencji indywidualnej, jak i ogólnej.

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przedmiotowej sprawie z uwagi na treść art. 42 § 1a pkt 2 k.k. było obligatoryjne mimo obowiązującego oskarżonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. W konsekwencji Sąd orzekł na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk i art. 43 § 1 k.k. wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zwolnił oskarżonego od opłaty sądowej na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych - Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.). Ponadto Sąd nie obciążył oskarżonego kosztami postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa. Podstawą prawną do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych w postępowaniu był przepis art. 624 § 1 k.p.k.

8. PODPIS

(...)/11/ 2020 r

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: