Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 229/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2020-10-14

Sygn. akt II K 229/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14/10/2020 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - -----

po rozpoznaniu w dniu 14/10/2020 r.

sprawy:

P. S.

s. E. i J. z domu M.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 czerwca 2020 r. ok. godz. 18:00 w O. działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego zniszczył stóg słomy, poprzez jego podpalenie a w następstwie jego działania spowodował całkowite spalenie w wyniku czego powstały straty w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł na szkodę (...) Sp. Z o.o. z siedzibą w O., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64 § 1 k.k. będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w C. o sygn. akt II K(...) za przestępstwo podobne z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 12 kwietnia 2019 roku

tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.

orzeka

I.  uznaje oskarżonego P. S. za winnego popełnienia czynu opisanego w akcie oskarżenia stanowiącego występek z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k., wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności ;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności zalicza okres jednego dnia zatrzymania w sprawie od dnia 24 czerwca 2020r. od godz. 18:10 do dnia 25 czerwca 2020r. godz. 14:32;

III.  na mocy art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. kwoty (...) (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa i zwalnia go od opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 229/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

--

-

-

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

P. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w dniu 24 czerwca 2020 r. ok. godz. 18:00 w O. działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego zniszczył stóg słomy, poprzez jego podpalenie a w następstwie jego działania spowodował całkowite spalenie w wyniku czego powstały straty w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł na szkodę (...) Sp. Z o.o. z siedzibą w O., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64 § 1 k.k. będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w C. o sygn. akt II K (...) za przestępstwo podobne z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i po odbyciu kary pozbawienia wolności w okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 12 kwietnia 2019 roku

Swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa określonego w art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a k.k. w zw. z art. 64§ 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. S.

1

2

3

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd wymierzając karę wziął pod uwagę dyrektywy opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k. Sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu i wysokiego stopnia jego społecznej szkodliwości będzie kara 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazując za występek o charakterze chuligańskim, Sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. (art. 57a § 1 kk) Na gruncie niniejszej sprawy Sąd był więc zobligowany wymierzyć oskarżonemu co najmniej karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd uznał, iż kara w powyższym wymiarze jest adekwatna i sprawiedliwa. Oskarżony był karany kilkukrotnie, niemniej jednak wskazać należy, że kara za przestępstwo przesądzające o istnieniu przesłanek z art. 64§ 1 k.k. (popełnione w 2014 r.) została wymierzona w 2015 r. z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Popełnianie kolejnych przestępstw za które wymierzano oskarżonemu kary wolnościowe (których oskarżony nie wykonywał sumiennie) doprowadziło do zarządzenia kary w sprawie II K 560/14.

Okoliczności obciążające:

- wysoka społeczna szkodliwość czynu, determinowana głównie sposobem działania oskarżonego,

- wielokrotna karalność, w tym za przestępstwo podobne,

- działanie w warunkach recydywy,

- występek o charakterze chuligańskim.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował przyznanie się oskarżonego do winy oraz wyrażoną skruchę. Jak wynika z zeznań świadków oskarżony widząc, że podpalił słomę starał się ją początkowo ugasić. Nie podjął jednak czynności zmierzających do wezwania straży pożarnej.

Sąd na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności zaliczył okres jednego dnia zatrzymania w sprawie od dnia 24 czerwca 2020r. od godz. 18:10 do dnia 25 czerwca 2020r. godz. 14:32;

Sąd, zobligowany treścią art. 57a § 2 kk, zobowiązał oskarżonego na mocy art. 46 § 1 k.k. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. kwoty 50.000 złotych.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Sąd zwolnił oskarżonego od uiszczenia opłaty i kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa, w myśl 624 § 1 kpk, albowiem nie posiada on majątku pozwalającego na skuteczne egzekwowanie roszczeń przez Skarb Państwa.

8. PODPIS

(...)/11/2020 r

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: