Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 211/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-03-02

Sygn. akt II K 211/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18/02/2021 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - -------

po rozpoznaniu w dniu 17/02/2021 r.

sprawy:

T. B. (1) (B.)

s. K. i E. z domu S.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 23 lutego 2020 roku w C. uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki B. B. (2) w ten sposób, że nie płacił rat alimentacyjnych zasądzonych na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w C. z dnia 13 maja 2013 roku sygn. akt III Rc (...), a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych,

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k.

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego T. B. (1) za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia tj. występku z art. 209 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 211/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

T. B. (1)

W okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 23 lutego 2020 roku w C. uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki B. B. (2) w ten sposób, że nie płacił rat alimentacyjnych zasądzonych na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w (...) z dnia 13 maja 2013 roku sygn. akt III Rc(...), a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Ugodą zawartą 13 maja 2013 r. przed Sądem Rejonowym w (...) w sprawie III RC(...) przyznane zostały alimenty od T. B. (1) na rzecz małoletniej B. B. (2) w kwocie 400 zł.

W okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 23 lutego 2020 roku w C. T. B. (1) uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki B. B. (2) w ten sposób, że nie płacił rat alimentacyjnych.

T. B. (1) nie interesuje się dzieckiem, nie pomaga matce w wychowaniu córki, nie przekazuje żadnych pieniędzy

T. B. (1) był wielokrotnie karany, w tym za przestępstwa niealimentacji

Ugoda

Karta rozliczeniowa

Zeznania świadka A. P.

Wyjaśnienia oskarżonego

Karta karna

13

12

20-21

38

54-55

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

T. B.

- pk1 I

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

zeznania świadka. P.

wyjaśnienia oskarżonego

dowody z dokumentów

- jasne, spójne, pozostają z zgodzie z wyjaśnieniami oskarżonego.

- spójne ze zgromadzonym materiałem dowodowym w zakresie w jakim wskazuje, że w okresie objętym zarzutem nie łożył na utrzymanie dziecka.

obiektywne i w pełni wiarygodne, wystawione przez uprawnione do tego organy, a zatem nie sposób ich kwestionować.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

T. B. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 23 lutego 2020 roku w C. uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki B. B. (2) w ten sposób, że nie płacił rat alimentacyjnych zasądzonych na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w (...) z dnia 13 maja 2013 roku sygn. akt III Rc(...), a powstała wskutek tego zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych.

Swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa określonego w art. 209 § 1 kk

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. B. (1)

1

1

Przepis art. 209 § 1 k.k. przewiduje trzy rodzaje kar: grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku.

Sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu i wysokiego stopnia jego społecznej szkodliwości będzie kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Wybierając rodzaj orzeczonej kary Sąd miał na uwadze, iż wobec sprawcy przestępstwa niealimentacji zasadniczo należy w pierwszej kolejności rozważyć stosowanie kary wolnościowej, pozwalającej na regulowanie zobowiązań alimentacyjnych.

W wypadku oskarżonego nie było celowe orzeczenie kary wolnościowej ze względu na to, że wcześniej orzekane kary nie spełniały swojego zadania. Oskarżony nie tylko nie wykonywał obowiązku nałożonego przez Sąd tj. łożenia na dziecko w okresie odbywania kar ograniczenia wolności w innych sprawach, ale także nie zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie podejmował legalnego zatrudnienia, uniemożliwiając tym samym egzekucję należności. Ponadto twierdził na rozprawie, że przed osadzeniem wykonywał pracę i uzyskiwał wysokie dochody (4.000 zł) a jednak nie łożył na utrzymanie dziecka.

Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k. Tak ukształtowana kara jest odpowiednia do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwość czynu, jednocześnie nie przekraczając ich ponad miarę.

Okoliczności łagodzące:

- oskarżony przyznał się do winy,

Okoliczności obciążające:

- wysoka społeczna szkodliwość czynu,

- wielokrotna karalność, pierwszy wyrok zapadł w 2015 roku, pomimo szansy danej przez Sąd oskarżony nie podjął stałej i legalnej pracy zarobkowej.

Co więcej kary wolnościowe zamieniano na kary zastępcze. A nadto oskarżony popełnił zarzucany mu czyn po tym jak w sprawie II K(...) został skazany na karę pozbawienia wolności na przestępstwo z art. 209§1a k.k. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że orzeczenie kary wolnościowej nie spełni swojego celu i nie zmotywuje oskarżonego do podjęcia legalnego zatrudnienia pozwalającego na wywiązywanie się z zobowiązań.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Oskarżony odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, ma duże zadłużenie. Mając na względzie priorytetowy charakter ciążącego na nim obowiązku zapłaty zaległych i bieżących świadczeń alimentacyjnych Sąd na podstawie art. art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił go w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

8. PODPIS

(...)/03/2020 r

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: