Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 199/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2016-10-12

Sygn. akt II K 199/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant – sekr. sądowyN. M.

przy udziale Oskarżyciela skarbowego – W. W.

po rozpoznaniu w dniu 12/10/2016 roku

sprawy w postępowaniu w stosunku do nieobecnego

M. R.

s. L. i E. z/d K.,

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych uchylał się od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez nie złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 wg ustalonego wzoru PIT-39 z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w lokalu mieszkalnym nr (...) w (...) położonym w C. przy ul. (...), objętą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie nabytym w drodze dziedziczenia na podstawie postępowania spadkowego, przed upływem 5 lat, przez co uszczuplił Skarb Państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.630,00zł

to jest o popełnienie przestępstwa skarbowego określonego w art. 54 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 186 ).

Orzeka:

1. uznaje oskarżonego M. R. za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 54 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 54 § 2 k.k.s. wymierza mu karę 25 (dwadzieścia pięć) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 65 zł (sześćdziesiąt pięć złotych),

2. zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Chełmnie na rzecz adw. A. M. kwotę 720 zł /siedemset dwadzieścia złotych/ wraz z należnym podatkiem Vat z tytułu udzielonej obrony z urzędu.

5. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postepowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II k 199/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. Sąd uznał oskarżonego M. R. za winnego popełnienia czynu wskazanego w akcie oskarżenia, to jest występku
z art. 54 § 2 kks i za to wymierzył mu karę 25 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 65 zł.

Z uwagi na to, iż nie można ustalić miejsca pobytu M. R. w kraju, Sąd zastosował tryb postępowania w stosunku do nieobecnych ze względu na zaistnienie przesłanek określonych w art. 173 § 1 kks .

M. R. ma 40 lat. Jego aktualny stan majątkowy nie jest możliwy do ustalenia. Nie posiada jednak majątku w kraju. Stałe miejsce pobytu nie jest znane. Skazany nie przebywa w dotychczasowym miejscu zamieszkania, najprawdopodobniej nie przebywa w Polsce. Z informacji wskazanych w karcie karnej (k. 19 akt) wynika, że skazany popełniał przestępstwa we Francji i w Niemczech. Jest rozwodnikiem, posiada jedno dziecko.

Odnosząc się do wymiaru kary Sad, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonemu uznał, iż jest on szkodliwy społecznie na poziomie średnim. Na taką ocenę wpływ miało działanie oskarżonego charakteryzujące się winą umyślną (o zobowiązaniach podatkowych wiedział, został bowiem o nich pouczony przez notariusza) oraz skutkujące uszczupleniem należności publicznoprawnych. Sąd potraktował jako okoliczności obciążające wobec oskarżonego rozmiary wyrządzonej szkody z powodu uszczuplenia należności podatkowych – kwotę 14.630,00 zł. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował jego uprzednią niekaralność za przestępstwa skarbowe.

Mając na uwadze stopień zawinienia M. R. i społeczną szkodliwość jego czynu oraz powołane okoliczności łagodzące, Sąd uznał, iż sprawiedliwą, wyważoną i uwzględniającą elementy przedmiotowe, jak też podmiotowe charakteryzujące czyn oskarżonego, a nadto cele ogólno- oraz indywidualno-prewencyjne ( art. 12 kks, art. 13 kks), jest kara grzywny w wysokości 25 stawek dziennych.

Grzywna za przestępstwa skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych a liczba stawek odpowiadać winna wadze czynu. Minimalna możliwa liczba stawek dziennych grzywny wynosi 10. Orzeczona przez Sąd liczba stawek kształtuje się na najniższym pułapie ( górna granica kary określona w art. 54 §2 kks to 720 stawek dziennych). Ustalając zaś wysokość stawki dziennej grzywny (65 zł) Sąd uwzględnił jego sytuację rodzinną (obowiązki alimentacyjne względem dziecka) oraz nieposiadanie przez oskarżonego majątku w Polsce.

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

(...)/10/2015 r

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Knade-Plaskacz
Data wytworzenia informacji: