Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 109/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2019-04-04

Sygn. akt II K 109/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział K. składzie:

Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny

Protokolant – stażysta E. R.

przy udziale Prokuratora – Asesor M. W.

po rozpoznaniu w dniu 4/04/2019 roku

sprawy: M. D. (1) s. J. i D. z d. D. ur. (...) w C.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k (...)na karę 1 roku i 2 miesiąca ograniczenia wolności za czyn z art. 178a§1 i 4 kk oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

2.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...)r w sprawie o sygn. akt II k (...) na karę 10 miesiąca ograniczenia wolności za czyn z art. 178a§1 i 4 kk oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

3.  Sądu Rejonowego w T. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt VIII k (...) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby za czyny z art. 178§1 kk, której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w C. z dnia(...) r oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

orzeka:

I.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85§1 kk i art. 86 § 1 kk, art. 87§1 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wobec M. D. (1) następującymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k (...) na karę 1 roku i 2 miesiąca ograniczenia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

2.  Sądu Rejonowego w C. z dnia(...)r w sprawie o sygn. akt II k(...)na karę 10 miesiąca ograniczenia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

3.  Sądu Rejonowego w T. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt VIII k(...) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

i w ich miejsce wymierza karę łączną 1(jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej okresy dotychczas odbytych kar oraz odbytej kary ograniczenia wolności w wymiarze 264 godzin w sprawie II k(...);

III.  na podstawie art. 85§1 kk i art. 90§2 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych zakazów prowadzenia pojazdów orzeka łączny zakaz dożywotniego prowadzenia pojazdów mechanicznych;

IV.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  zasądza ze Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w C./ kwotę 206,64 zł brutto na rzecz adwokata A. M. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

VI.  wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

II K 109/18

UZASADNIENIE

Wobec skazanego M. D. (1) zapadły i są wykonywane następujące wyroki:

4.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k(...)na karę 1 roku i 2 miesiąca ograniczenia wolności za czyn z art. 178a§1 i 4 kk oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

5.  Sądu Rejonowego wC. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k (...) na karę 10 miesiąca ograniczenia wolności za czyn z art. 178a§1 i 4 kk oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

6.  Sądu Rejonowego w T. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt VIII k (...)na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby za czyny z art. 178§1 kk, której wykonanie zarządzono postanowieniem SR w C. z dnia (...)r oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

Opinia kuratora o skazanym jest umiarkowanie pozytywna. ( opinia k. 21 akt)

Podstawą do wydania wyroku łącznego w przedmiotowej sprawie były dowody z dokumentów zebranych w aktach sprawy oraz w aktach dotyczących spraw jednostkowych będących podstawą orzeczenia a przede wszystkim wyroki skazujące, opinia o skazanym z zakładu karnego i dane o pobytach w jednostkach penitencjarnych. Wszystkie dowody Sąd uznał za wiarygodne i miarodajne da rozstrzygnięcia, bowiem są to dokumenty urzędowe, które nie zostały zakwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

Według treści art. 569 § 1 kpk wydanie wyroku łącznego możliwe jest jedynie w tych przypadkach, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej różnymi wyrokami.

Przesłanki, których równoczesne spełnienie pozwala na orzeczenie kary łącznej, określa z kolei art. 85 kk. Są nimi:

-

popełnienie przez oskarżonego, co najmniej dwóch przestępstw,

-

wymierzenie za nie prawomocnymi wyrokami kar tego samego rodzaju lub innych podlegających łączeniu,

-

podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub części kary lub kary łączne.

Analizując możliwość połączenia kar wyrokiem łącznym, Sąd brał pod uwagę kary podlegające łączeniu w chwili orzekania. Sąd ustalił, na podstawie dokumentów zawartych w aktach sprawy, że istnieją przesłanki do połączenia M. D. kar orzeczonych wyrokami:

4.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k (...)na karę 1 roku i 2 miesiąca ograniczenia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

5.  Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k(...)na karę 10 miesiąca ograniczenia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

6.  Sądu Rejonowego w T. z dnia (...)r w sprawie o sygn. akt VIII k (...) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat,

Na podstawie art. 86 § 1 kk Sąd orzeka karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

W realiach niniejszej sprawy, Sąd mógł wymierzyć w odniesieniu do wyżej wskazanych czynów karę łączną w granicach od 7 do 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd orzekł wobec M. D. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności mając na uwadze dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 85 kk, tj. cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara powinna w stosunku do skazanego osiągnąć, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Należy zauważyć, że wobec skazanego wymierzane były wielokrotnie różne kary, także wolnościowe. W większości przypadków skazany zawodził zaufanie Sądu. Poprzednio wystawione pozytywne prognozy kryminologiczne okazały się nietrafne, skazany wymagał, bowiem dalszego oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach izolacji. Okoliczność ta pozwala ocenić postawę skazanego, jako zdecydowanie negatywną.

Wydając wyrok łączny i rozważając wysokość kar łącznych Sąd oceniał także czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy, przedmiotowy lub czasowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej. Biorąc pod uwagę zbiegające się przestępstwa będące podstawą orzeczenia w niniejszej sprawie, na uwagę zasługuje fakt, że czyny z ww. wyroków są przestępstwami przeciwko tym samym dobrom, popełnionymi w odstępach kilku -miesięcznych. Podobne są okoliczności ich popełnienia.

Zważywszy na okoliczności, tj. omówioną powyżej zbieżność przedmiotową, brak zbieżności czasowej, opinię o skazanym, nie było dostatecznych podstaw uzasadniających zastosowanie ani pełnej kumulacji kar, ani ich pełnej absorpcji. W tej sytuacji Sąd zastosował zasadę asperacji kar i orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Sąd łącząc karę pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności miał na względzie art. 87§1 kk

W ocenie Sądu wymierzona skazanemu zgodnie z tą zasadą kara powinna uzmysłowić skazanemu zarówno nieopłacalność łamania prawa, jak i związane z tym konsekwencje. Jednocześnie tak wymierzona kara pozwala docenić pozytywne zachowanie skazanego w warunkach izolacji.

Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary łącznej okresy dotychczas odbytych kar oraz odbytej kary ograniczenia wolności w wymiarze 264 godzin w sprawie II k (...). Ponadto na podstawie art. 85§1 kk i art. 90§2 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych zakazów prowadzenia pojazdów orzekł łączny zakaz dożywotniego prowadzenia pojazdów mechanicznych. W pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

Sąd zasądził ze Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w C./ kwotę 206,64 zł brutto na rzecz adwokata A. M. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu. Wydatkami poniesionymi w sprawie obciążono Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: