Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 7/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2021-03-18

Sygn. akt II K 7/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19/02/2021 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Jakub Wąwoźny

Protokolant – st. sekretarz sądowy B. M.

po rozpoznaniu w dniach: 17/06/2019 r., 17/10/2019 r., 18/11/2019 r., 10/02/2020 r., 28/09/2020 r., 15/02/2021r

sprawy: P. O. (1), s. J. i M. z d. K., ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 kwietnia 2018 r. około godziny 3:00 w okolicy (...) w miejscowości O. Świecki gmina C. dokonał pobicia M. S. w ten sposób, że uderzał go rękoma i nogami po całym ciele powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zasinienia okularowego oczodołu lewego oraz otarć naskórka, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego obrażenia narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 157§1 kk

orzeka

I.  uznaje oskarżonego P. O. (1) za winnego tego, że w dniu 15 kwietnia 2018 r. około godziny 3:00 w miejscowości O. Świecki gmina C. wewnątrz (...) w miejscowości O. Świecki gmina C. najpierw uderzył M. S. pięścią w twarz a następnie na zewnątrz ww. budynku uderzał go rękoma i nogami po całym ciele powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zasinienia okularowego oczodołu lewego oraz otarć naskórka, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego obrażenia narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni, to jest czynu z art. 157§2 kk, i za to na podstawie tego artykułu wymierza mu karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego M. S. kwotę 3.075 zł brutto tytułem zastępstwa procesowego oraz kwotę 300 zł tytułem poniesionej opłaty

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60(sześćdziesiąt) zł tytułem opłaty oraz obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 300(trzysta) zł.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 7/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P. O. (1)

Oskarżyciel prywatny zarzucił oskarżonemu, iż w dniu 15 kwietnia 2018 r. około godziny 3:00 w okolicy (...) w miejscowości O. Świecki gmina C. dokonał pobicia M. S. w ten sposób, że uderzał go rękoma i nogami po całym ciele powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zasinienia okularowego oczodołu lewego oraz otarć naskórka, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego obrażenia narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk tj. przestępstwo z art. 157§1 kk.

Sąd ustalił, iż oskarżony w dniu 15 kwietnia 2018 r. około godziny 3:00 w miejscowości O. Świecki gmina C. wewnątrz (...) w miejscowości O. Świecki gmina C. najpierw uderzył M. S. pięścią w twarz a następnie na zewnątrz ww. budynku uderzał go rękoma i nogami po całym ciele powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zasinienia okularowego oczodołu lewego oraz otarć naskórka, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego obrażenia narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni, to jest czyn z art. 157§2 kk .

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony w dniu 15 kwietnia 2018 r. około godziny 3:00 w miejscowości O. Świecki gmina C. wewnątrz (...) w miejscowości O. Świecki gmina C. najpierw uderzył M. S. pięścią w twarz a następnie na zewnątrz ww. budynku uderzał go rękoma i nogami po całym ciele powodując u niego obrażenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zasinienia okularowego oczodołu lewego oraz otarć naskórka, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego obrażenia narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni

1.  Kwestionariusz wywiadu

2.  świadek M. S.

3.  świadek K. K. (1)

4.  świadek K. K. (2)

5.  świadek A. K.

6.  świadek P. K.

7.  świadek K. S.

8.  świadek J. S.

9.  opinia sądowo lekarska

10.  dokumentacja lekarska

31-33

2-3, 11-12, 47-48 akt PR Ds. 412.2018, 74

19-21 akt PR Ds. 412.2018, 74

23-25, 75 akt PR Ds. 412.2018,75

27-30 akt PR Ds. 412.2018,75

32-34 akt PR Ds. 412.2018, 75

37-38 akt PR Ds. 412.2018,75

36- 37 akt PR Ds. 412.2018, 103

k. 67-68 akt PR Ds. 412.2018, 108-109v

6-7 akt PR Ds. 412.2018

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P. O.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Obrona nie wykazała, iż do popełnienia przypisanego czynu ze strony oskarżonego nie doszło, lub też że doznane obrażenia powstały u pokrzywdzonego na skutek przewrócenia się bez udziału osób trzecich.

1.  świadek M. S.

2.  świadek K. K. (1)

3.  świadek K. K. (2)

4.  świadek A. K.

5.  świadek P. K.

6.  świadek K. S.

7.  świadek J. S.

8.  opinia sądowo lekarska

9.  dokumentacja lekarska

2-3, 11-12, 47-48 akt PR Ds. 412.2018, 74

19-21 akt PR Ds. 412.2018, 74

23-25, 75 akt PR Ds. 412.2018,75

27-30 akt PR Ds. 412.2018,75

32-34 akt PR Ds. 412.2018, 75

37-38 akt PR Ds. 412.2018,75

36- 37 akt PR Ds. 412.2018, 103

k. 67-68 akt PR Ds. 412.2018, 108-109v

6-7 akt PR Ds. 412.2018

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.Kwestionariusz wywiadu

2.świadek M. S.

3.świadek K. K. (1)

4.świadek K. K. (2)

5.świadek A. K.

6.świadek P. K.

7.świadek K. S.

8.świadek J. S.

9.opinia sądowo lekarska

10.dokumentacja lekarska

Ad. 1,10 - dokumentacja sporządzona przez osoby do tego uprawnione, brak podstaw do kwestionowania wiarygodności.

Ad. 2-8 -zeznania świadków spójne, logiczne i pokrywające się wzajemnie. Brak podstaw do kwestionowania ich wiarygodności.

Ad. 9 – opinia biegłej jasna i pełna. Sąd podzielił wnioski opinii. Wykluczyły możliwość powstania obrażeń u pokrzywdzonego według wersji oskarżonego i niewiarygodnych świadków.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.świadek E. B.

2.świadek J. O.

3.świadek P. H.

4.świadek K. R. (1)

5.świadek D. O.

6. Wydruk SMS

7.wyjaśnienia oskarżonego

Ad. 1-5 zeznania świadków sprzeczne, niespójne, nie pokrywające się wzajemnie. Zeznania świadków sprzeczne z wnioskami opinii biegłej P.. Przeprowadzona konfrontacja nie doprowadziła do usunięcia rozbieżności w zeznaniach(k. 104-105 J. O., P. H. i K. R. (2)).

Ad. 6 treść SMS nieistotna

Ad. 7 Wyjaśnienia oskarżonego sprzeczne z zeznaniami wiarygodnych świadków i wnioskami opinii biegłej.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I.

P. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, iż z uwagi na treść opinii biegłej i zeznania wiarygodnych świadków oskarżony dopuścił się czynu z art. 157§2 kk. Oczywiście błędna była kwalifikacja zarzutu prywatnego aktu oskarżenia z art. 157§1 kk. Sąd również ustalił bardziej szczegółowe działanie oskarżonego w przypisanym mu czynie.

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

I.

I.

Ad. I Sąd na podstawie art. 157§2 kk wymierzył oskarżonemu karę 3(trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając w powyższy sposób Sąd kierował się dyrektywami, wymienionymi w art. 53 kk, przy uwzględnieniu wszelkich ujawnionych w sprawie okoliczności łagodzących i obciążających, dotyczących osoby oskarżonego. Sąd nie dopatrzył się okoliczności łagodzących. Do okoliczności obciążających zaliczyć należy znaczną szkodliwość społeczną popełnionego przez oskarżonego czynu oraz jego uprzednią karalność(k. 140).

Sąd wymierzając karę oskarżonemu miał na uwadze fakt, iż dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy. W doktrynie podkreśla się nadrzędność powyższej dyrektywy wobec innych ogólnych dyrektyw wymiaru kary. W przedmiotowej sprawie uznać należy, że stopień zawinienia oskarżonego jest znaczny. Zachowanie oskarżonego należy traktować w kategorii bezmyślnego i okrutnego użycia siły.

Sąd wziął także pod uwagę dyrektywę wymiaru kary nawiązującą do stopnia społecznej szkodliwości czynu. W przedmiotowej sprawie jest ona niewątpliwie znaczna.

Sąd wymierzając karę wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które powinna ona osiągnąć. Kara w orzeczonym wymiarze powinna niewątpliwie odstraszyć oskarżonego od ponownego wejścia na drogę przestępstwa i spełnić swój cel prewencji indywidualnej. Z drugiej zaś strony orzeczona kara powinna ukształtować postawę oskarżonego. Orzeczona kara spełnić powinna również swoje cele, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości społecznej. Podkreślić należy, że społeczność lokalna, wśród której orzeczenia sądu rejonowego kształtują politykę karną, musi mieć świadomość tego, że przestępstwo nie popłaca a z drugiej strony wymiar kary ma kształtować postawy społecznie akceptowane. Chodzi, więc o utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że prawo karne nie pozostaje na papierze, i że każdy poniesie odpowiedzialność w wypadku jego naruszenia. Wiąże się to oczywiście z poczuciem sprawiedliwości społecznej, która oczekuje od sądu by kara ze wszech miar była sprawiedliwa.

Sąd wymierzając karę miał na uwadze sposób życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa. Analizując tę dyrektywę należy zwrócić przede wszystkim uwagę na kwestię uprzedniej 4 – krotnej karalności oskarżonego.

Mając na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 27 stycznia 1970 r. w sprawie III KR 232/70), iż wymierzenie kary równej najniższej przewidzianej sankcji karnej może mieć miejsce tylko wówczas, gdy okoliczności łagodzące w sposób bezwzględny dominują nad okolicznościami obciążającymi - Sąd wymierzył karę bezwzględnego pozbawienia wolności. W świetle wszystkich przedstawionych argumentów wymierzenie innej kary nie było możliwe. Wobec oskarżonego nie istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna.

Mając na uwadze powyższe uwagi Sąd wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności uznając, że wymierzenie innej kary nie spełniłoby swoich celów, zaś kara wyższa lub niższa niż orzeczona nie odpowiadałaby dyrektywom art. 53 kk.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Wobec braku wniosku oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika o zasądzenie od oskarżonego środków kompensacyjnych Sąd nie znalazł podstaw do ich zastosowania z uwagi na charakter obrażeń.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

III.

Ad. II Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego M. S. kwotę 3.075 zł brutto tytułem zastępstwa procesowego oraz kwotę 300 zł tytułem poniesionej opłaty.

Ad. III Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60(sześćdziesiąt) zł tytułem opłaty oraz obciążył go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 300(trzysta) zł.

Możliwości finansowe oskarżonego w pełni umożliwiały sądowi takie rozstrzygnięcie.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Michoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jakub Wąwoźny
Data wytworzenia informacji: