Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 526/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-09-23

Sygn. akt II K 256/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 23 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie – w II Wydziale Karnym,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lucyna Brzoskowska,

Protokolant: starszy sekretarz Anna Kuhn – Polaszewska,

Prokurator: Piotr Bialik,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015r. sprawy:

G. R.,

syna D. i W. z domu O.,

urodzonego (...) w O.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego wO.z dnia(...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 1234/11 za czyn z art. 288§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k., popełniony w okresie (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego w O.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

2)  Sądu Rejonowego wO.z(...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 662/13 za czyn z art. 278§1k.k. popełniony w dniu (...). wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego wO.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

3)  Sądu Rejonowego w O.z dnia(...). w sprawie o sygn. akt IIK 723/13 za czyny z art. 278 §1k.k., art. 279§1 k.k., popełnione:

a/ w okresie (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

b/ w (...), wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c/ w okresie końca(...), wymierzono karę 1 roku pozbawiania wolności,

d/ w okresie od (...)., wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

e/ w okresie od (...), wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

f/ w okresie od(...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

g/ w okresie od (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego w O.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

4)  Sądu Rejonowego w O.z dnia(...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 871/13 za czyny z art. 286§1k.k. art. 233§1 k.k., art. 234k.k. popełnione:

a/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

b/ w dniu(...), wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego wO.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

5)  Sądu Rejonowego w O. z dnia (...)r. w sprawie o sygn. akt VIIK 1368/13 za czyn z art. 286§1 k.k. popełniony w dniu(...)wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w O.z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IIK 465/14 za czyny z art. 275§1k.k., art. 279§1 k.k., art. 178a§1 k.k., art. 289§2 k.k., popełnione:

a/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b/ w dniu (...), wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

c/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

d/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

ORZEKA

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86§ 1 i 2 k.k. i art. 569 k.p.k. w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności z wyroków Sądu Rejonowego wO.o sygn. akt: IIK 662/13, IIK 723/13, IIK 871/13, VIIK 1368/13 – pkt 2,3,4,5 – w ten sposób, że wymierza karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie karne w przedmiocie połączenia kar z wyroków opisanych w punktach 1 i 6;

III.  na podstawie art. 576§1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres odbycia kary pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt VIIK 1368/13 w dniach od(...)do (...)przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku łącznym równy jest jednemu dniowi odbytej kary pozbawienia wolności,

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. M. kwotę 120,00 złotych (oraz 23% podatku VAT) tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu,

VI.  na podstawie art. 624§1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zwalnia skazanego z ponoszenia kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa w całości;

Sygn. akt II K 526/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy ustalił , co następuje:

G. R. został skazany następującymi wyrokami na opisane poniżej kary :

1)  Sądu Rejonowego wO.z dnia (...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 1234/11 za czyn z art. 288§1 k.k. w zw. z art. 57a§1 k.k., popełniony w okresie (...)roku, wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego wO.z dnia(...). zarządzono karę do wykonania,

2)  Sądu Rejonowego w O.z dnia (...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 662/13 za czyn z art. 278§1k.k. popełniony w dniu 16 marca 2013r. wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego wO.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

3)  Sądu Rejonowego wO.z (...). w sprawie o sygn. akt IIK 723/13 za czyny z art. 278 §1k.k., art. 279§1 k.k., popełnione:

a/ w okresie(...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

b/ w(...), wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

c/ w okresie końca(...), wymierzono karę 1 roku pozbawiania wolności,

d/ w okresie (...)., wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

e/ w okresie (...), wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

f/ w okresie (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

g/ w okresie(...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego wO.z dnia (...). zarządzono karę do wykonania,

4)  Sądu Rejonowego w O. dnia(...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 871/13 za czyny z art. 286§1k.k. art. 233§1 k.k., art. 234k.k. popełnione:

a/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

b/ w dniu (...), wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; postanowieniem Sądu Rejonowego w O. dnia 12-05-2015r. zarządzono karę do wykonania,

5)  Sądu Rejonowego wO.z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt VIIK 1368/13 za czyn z art. 286§1 k.k. popełniony w dniu (...) wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego wO. (...)r. w sprawie o sygn. akt IIK 465/14 za czyny z art. 275§1k.k., art. 279§1 k.k., art. 178a§1 k.k., art. 289§2 k.k., popełnione:

a/ w dniu(...), wymierzono karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b/ w dniu(...), wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

c/ w dniu(...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

d/ w dniu (...), wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody:

odpisy wyroków: k.16, k.18-20, k.23,k.25, k.27,k.30, odpisy postanowień k..17,k.21-22, k.24, k.26, karta karna k.9, opinia k.10-11, informacja k.12-14,

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie rozważań należy podnieść, iż kwestia wydania w stosunku do skazanego wyroku łącznego była rozpatrywana według przepisów regulujących przedmiotową problematykę obowiązujących przed 1 lipca 2015 r. Artykuł 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przewiduje, iż przepisów rozdziału IX regulującego zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Wobec skazanego nie zapadły żadne prawomocne skazania po wejściu w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym właściwe do rozstrzygania o wyroku łącznym są przepisy obowiązujące przed wejściem w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

Zgodnie z art.569§1 k.p.k. wydanie wyroku łącznego następuje, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej.

Warunki orzeczenia kary łącznej natomiast określone są przepisach prawa materialnego w art.85-90 kodeksu karnego.

Zgodnie z art.85 k.k. w brzmieniu obowiązującym przez 1 lipca 2015 r. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Natomiast jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów to sąd wydaje wyrok łączny (art. 569§1 k.p.k.).

Zawarte w art. 85 k.k. sformułowanie „pierwszy wyrok”, oznacza chronologicznie najwcześniejszy z wyroków objętych postępowaniem w sprawie o wydanie wyroku łącznego. W uchwale z dnia 25.02.2005r Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż zawarte w art. 85 k.k. określenie „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do chronologicznie pierwszego wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnych przestępstw.

Analiza orzeczeń objętych niniejszym postępowaniem, przy uwzględnieniu wymienionych wyżej przesłanek, prowadzi do wniosku, że warunek chronologiczny spełniają orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt: wyroków Sądu Rejonowego w O.o sygn. akt: IIK 662/13, IIK 723/13, IIK 871/13, VIIK 1368/13.

Z kolei pozostałe wyroki będące przedmiotem rozpoznania w przedmiotowej sprawie nie podlegają łączeniu, albowiem czyny popełnione zostały po wydaniu kolejnych, chociażby nieprawomocnych wyroków.

W zakresie wymiaru kary łącznej Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art.86§1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy nie przekraczając jednak 15 lat pozbawienia wolności.

W niniejszej sprawie zatem granice możliwej do wymierzenia kary pozbawienia wolności zamykają się w przedziale od 1 roku pozbawienia wolności (najwyższa jednostkowa kara podlegająca łączeniu) do 8 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (suma jednostkowych kar pozbawienia wolności z poszczególnych spraw) .

Zarówno w doktrynie prawa karnego, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtowało się stanowisko, że prymat w zakresie wymiaru kary łącznej winna mieć zasada tzw. asperacji – t. j. wymierzanie kary łącznej powyżej najwyższej z kar wymierzonych, a poniżej sumy kar.

Wskazuje się również, że kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego, nie może jednak stanowić zbyt znacznej premii – płynącej z faktu popełnienia większej liczby przestępstw.

Podkreśla się również, że „ Wymiar kary łącznej powinien uwzględniać potrzeby prewencji generalnej i indywidualnej. Nie podlega ponownej ocenie kwestia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwości poszczególnych popełnionych przez sprawcę przestępstw. Wielość popełnionych przez sprawcę przestępstw wpływa na ocenę społecznego niebezpieczeństwa sprawcy będąc jego istotnym czynnikiem prognostycznym [K. B., Wymiar kary łącznej, PiP 1972,nr 1, S. 55 i nast.; M. S., K. łączna w polskim prawie karnym, s.78 i nast.].” (P. H. i L. P. w komentarzu do art.86 k.k.-Lex Polonica Maxima)

Na tle realiów niniejszej sprawy Sąd uznał, że celowym jest zastosowanie tzw. zasady asperacji, co wyraża się w wymierzeniu kary w wysokości poniżej sumy kar podlegających łączeniu.

Podkreślić należy, że skazany G. R. dopuścił się czynów o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Za taką oceną przemawiają kwalifikacje prawne przypisanych mu przestępstw oraz ich wielość. Należy zauważyć, iż w niektórych jednostkowych wyrokach, G. R. został uznany za winnego popełnienia kilku przestępstw, za które wymierzono kary jednostkowe, by następnie wymierzyć karę łączną. Całościowa i szczegółowa analiza wyroków orzeczonych wobec skazanego, daje obraz, że wymieniony w stosunkowo nieodległym przedziale czasu dopuszczał się wielu przestępstw o znacznej społecznej szkodliwości. W ocenie Sądu ta okoliczność przemawia na niekorzyść skazanego. Jako okoliczności obciążające, jakie Sąd brał przy wymierzaniu skazanemu kary w wyroku łącznym, uwzględnić należy fakt, że skazany swoimi przestępstwami naruszył wiele prawnie chronionych sfer życia społecznego. Został on bowiem skazany głównie za przestępstwa przeciwko mieniu.

Takie zachowanie skazanego świadczy o braku jakiegokolwiek poszanowania dla porządku prawnego. Tym bardziej, że w kilku pierwszych wyrokach Sądy dawały skazanemu szansę poprzez orzekanie kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Jednakże skazany nie skorzystał z dobrodziejstwa tej instytucji, popełniał kolejne przestępstwa w okresach próby, co skutkowało konsekwentnie wydawaniem postanowień o zarządzeniu i wprowadzeniu do wykonania kar pozbawienia wolności.

Wobec powyższego uznać należy, że zastosowanie zasady absorbcji jest nieuzasadnione i byłoby niezrozumiałe także z uwagi na cele ogólnoprewencyjne, jakie kara kryminalna winna spełniać.

Z opinii z Zakładu Karnego w K. wynika, iż skazany G. R. przed osadzeniem wdał się w towarzystwo z osobami, które były karane, mające zły wpływ na w/w. Z wywiadu policyjnego wynika, że skazany posiadał negatywną opinię w związku z zakłócaniem porządku oraz wszczynaniem awantur. Zachowanie G. R. po osadzeniu jest oceniane jako przeciętne. Był w tym okresie dwukrotnie nagradzany regulaminowo, był również karany dyscyplinarnie naganą za przekroczenia natury porządkowej. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Dobrze funkcjonuje w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Czas wolny przeznacza na zajęcia własne. W zachowaniu skazanego nie zaobserwowano zachowań agresywnych lub autoagresywnych. Wobec skazanego nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Od 27-11-2014r. został zatrudniony nieodpłatnie na terenie jednostki i ze swoich obowiązków w miejscu pracy wywiązuje się bez zastrzeżeń. Karę odbywa w systemie programowego oddziaływania, który realizuje pozytywnie. W czasie odbywania kary ukończył szkolenie zawodowe. Prognoza penitencjarna jest pozytywna.

Podane okoliczności miały wpływ na ocenę skazanego i na wymiar kary w wyroku łącznym.

Wobec powyższego Sąd uznał, że kara łączna orzeczona jak w punkcie I wyroku, będzie adekwatna do ilości i wagi popełnionych przestępstw, jak również ma na uwadze postawę skazanego przed i po ich popełnieniem. Na marginesie należy zauważyć, iż jej wymiar oscyluje w ramach sumy kar łącznych orzeczonych wobec skazanego w wyrokach jednostkowych podlegających łączeniu.

Z uwagi na brak warunków do połączenia kar z wyroków w sprawach Sądu Rejonowego wO.z dnia 09-12-2011 r. w sprawie o sygn. akt IIK 1234/11 oraz Sądu Rejonowego wO.z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IIK 465/14 umorzono postępowanie w zakresie wydania kary łącznej w wyroku łącznym.

Zgodnie z wyrażoną w art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu karę dotychczas odbytą.

Ponadto Sąd pozostawił do odrębnego wykonania pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte niniejszym wyrokiem.

O wynagrodzeniu obrońcy za obronę wykonywaną z urzędu orzeczono w oparciu o § 14 ust.5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. Nr 163 poz.1348 z późn.zm.).

Sąd w oparciu o art.624§1 k.p.k. zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych uwzględniając jego aktualną sytuację materialną i brak dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chodor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Brzoskowska
Data wytworzenia informacji: