Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 42/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2018-03-23

Sygn. akt IV P-upr 42/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Andrzej Matkiewicz

Ławnicy:

A. N., L. R.

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r.

sprawy J. K.

przeciwko Szpitalowi (...) w K.

o odszkodowanie w kwocie 7500 zł

I.  zasądza od pozwanego Szpitala (...) w K. na rzecz powódki J. K. kwotę 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset zł) tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;

II.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kętrzynie kwotę 250,00 zł tytułem kosztów sądowych od których strona powodowa jest zwolniona z mocy ustawy.

Sygn.akt IV P-upr 42/17

UZASADNIENIE

Powódka J. K. wniosła o zasądzenie odszkodowania w kwocie 7500,00 zł za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

W uzasadnieniu pozwu podała, że pozwany w dniu 16 listopada 2017r. bez konsultacji ze związkami zawodowymi, których powódka jest członkiem rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia, czym naruszył przepisy prawa pracy.

Pozwany Szpital (...) w K. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zarzucił, że umowa o pracę z powódką została rozwiązana w dniu 4 grudnia 2017r., albowiem tego dnia powódka odebrała na poczcie pismo rozwiązujące umowę o pracę a związki zawodowe udzieliły odpowiedzi w dniu 21 listopada 2017r., a więc do rozwiązania umowy o pracę doszło po upływie 13 dni od dnia kiedy do pozwanego wpłynęło stanowisko związków zawodowych w tej sprawie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 17 listopada 2017r. do Związku Zawodowego (...) przy pozwanym wpłynęło pismo pozwanego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z powódką na podstawie art. 53 § 1 pkt.b Kp. Jako przyczynę pozwany wskazał niezdolność powódki do pracy wskutek choroby trwającej od dnia 4 listopada 2016r., dłuższy niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące (d.pismo pozwanego k.1 dział C akt osobowych powoda).

Jednocześnie w tym samym dniu pozwany wysłał do powódki pismo rozwiązujące umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt. 1 b kp. Jako przyczynę wskazał przyczynę podaną do związków zawodowych (d. pismo z 16 listopada 2017r. k. 3 dział C akt osobowych, koperta listu poleconego k.22).

W dniu 21 listopada 2017r. do pozwanego wpłynęło stanowisko związków zawodowych co do zamiaru rozwiązania umowy o pracę z powódką (d. pismo Związku Zawodowego (...) k.2 dział C akt osobowych powódki).

W dniu 21 listopada 2017r. doszło do spotkania powódki z dyrektorem pozwanego, na którym powódka oświadczyła, że stan zdrowia nie pozwala jej pracować (d. zeznania świadka J. N. k. 27, zeznania stron k.30-31).

W dniu 4 grudnia 2017r. powódka odebrała pismo rozwiązujące umowę o pracę (d. potwierdzenie odbioru w aktach osobowych powódki k.4 dział C).

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt osobowych powódki, koperty wysłanego pisma rozwiązujące z nią umowę o pracę k.22, zeznań świadka J. N. k.27, zeznań stron k.30-31).

Stan faktyczny sprawy nie był przez strony kwestionowany. Zeznania świadka J. N. i stron rozbieżne są jedynie w zakresie przebiegu spotkania jakie miało miejsce w dniu 21 listopada 2017r. pomiędzy powódką a dyrektorem pozwanego szpitala i z czyjej inicjatywy doszło do tego spotkania.

W ocenie Sądu te okoliczności w sprawie nie są istotne, albowiem miały one miejsce już po podjęciu decyzji przez pozwanego o rozwiązaniu umowy o pracę z powódką.

Zgodnie z treścią art. 53 § 4 kp przy rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt.1 i 2 kp stosuje się odpowiednio art. 52 § 3 kp. Art. 52 § 3 kp stanowi, że pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3-ch dni.

Art. 52 § 3 kp wprowadza wobec pracodawcy obligatoryjną procedurę konsultacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Trzydniowy okres rozpoczyna bieg od dnia następnego po przedstawieniu organizacji związkowej zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W tej materii obowiązują mechanizmy ogólne przewidziane w art. 111 kc w zw. z art. 300 kp. Oznacza to, że kończy się on z upływem trzeciego dnia od tej daty. Organizacja związkowa ma trzy pełne dni kalendarzowe na wypracowanie opinii i przekazanie jej pracodawcy. Jeżeli opinia organizacji związkowej zostanie przedstawiona niezwłocznie przed upływem 3-ch dni, nie ma przeszkód, aby pracodawca złożył stosowne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy. Natomiast dokonanie go przed upływem 3 dni od otrzymania przez związek zawodowy zawiadomienia skutkuje jego bezprawnością, statuując tym samym dla pracownika roszczenia przewidziane w art. 56 kp. Z istoty i celu bowiem konsultacji związkowej wynika zatem, że do czasu wyczerpania trybu konsultacji pracodawca nie może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, czy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W niniejszej sprawie w sposób bezsporny wynika, że pozwany naruszył przepis art. 52 § 3 kp, albowiem decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z powódką nastąpiła przed upływem trzech dni od otrzymania pisma przez związki zawodowe tj. przed dniem 21 listopada 2017r., albowiem pozwany taką decyzję podjął już w dniu 17 listopada 2017r. wysyłając powódce za pośrednictwem poczty w tym dniu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Fakt, że powódka z tym pismem zapoznała się dopiero w dniu 4 grudnia 2017r. nie powoduje, że tryb konsultacji ze związkami zawodowymi został zachowany.

Pozwany miał obowiązek „odczekania” na stanowisko związków zawodowych do dnia 20 listopada 2017r. i dopiero w dniu 21 listopada 2017r. mógł podpisać decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z powódką, chyba, że związki zawodowe wyraziłyby swoja opinie wcześniej.

Dlatego też mając powyższe okoliczności na względzie Sąd na podstawie art.56 § 1 kp w związku z ar. 58 kp zgodnie z żądaniem powódki orzekł jak w pkt. I wyroku.

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art.113 ust.1 w związku z art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (j.t. Dz (...) z późn.zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Matkiewicz,  Anna Katarzyna Nikoniuk, Lech Ryndzionek
Data wytworzenia informacji: