Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 16/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-08-12

Sygn. akt IV P upr 16/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2019 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r.

sprawy A. S.

przeciwko Gminnemu Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w K.

o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

I. powództwo oddala

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2700zł (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego – Gminne Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. odprawy pieniężnej w kwocie 10 300 zł z tytułu jego odejścia z pracy.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na jego nietrafność co do zasady i wysokości.

W sprawie tej ustalono:

W styczniu 2016r. powód A. S., w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy K., zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K..

W dniu 21 stycznia 2016r. pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. a A. S. została zawarta, na czas określony do dnia 15 listopada 2018r., umowa o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 5150 zł brutto.

W dniu 25 października 2017r. A. S. złożył Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K. pisemne oświadczenie, iż z dniem 2 listopada 2017r. składa rezygnację s funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 27 grudnia 2017r. p.o. Prezes Zarządu spółki przedłożył A. S. porozumienie zmieniające warunki pracy z chęcią zatrudnienia go na nowe, specjalnie dla niego kreowane stanowisko pracy – specjalisty ds. gospodarki odpadami z wynagrodzeniem zasadniczym 3700 zł brutto.

Powód odmówił podpisania porozumienia w związku z czym, w tym samym dniu, wręczono mu wypowiedzenie warunków umowy o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego w dniu 31 stycznia 2018r. Jako przyczynę wypowiedzenia podano złożoną przez niego rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu oraz nieprzyjęcie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy.

W dniu 15 stycznia 2018r. powód złożył pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków zaproponowanych w wypowiedzeniu. Przez cały ten okres powód otrzymywał wynagrodzenie przewidziane dla Prezesa Zarządu.

Dowody: akta osobowe, przesłuchanie świadka D. B. (k. 29 – 30).

Przesłuchany w charakterze strony A. S. (k. 30) podał, że zrezygnował z funkcji prezesa, gdyż nie miał swobody działania, ale spodziewał się, że nadal zachowa zatrudnienie, tak wnioskował po rozmowie z wójtem. Warunków zmieniających nie przyjął, gdyż uznał, że był to zabieg w celu pominięcia należnej mu odprawy. W jego odczuciu spółka powinna zatrudniać go nadal, przykładowo na stanowisku magazyniera lub kierowcy, choć sam o takie stanowiska się nie ubiegał.

Sąd zważył:

Roszczenie powoda nie jest zasadne. Zatrudnił się on w spółce na konkretne stanowisko – Prezesa Zarządu. Umowa o pracę nie budzi w tym zakresie wątpliwości. Następnie ze stanowiska zrezygnował z dniem 2.11.2017r. Pomimo tego do dnia 27 grudnia 2017r. otrzymywał pełne wynagrodzenie określone w umowie o pracę, poza tym zaproponowano mu nowe warunki zatrudnienia tworząc dedykowane mu stanowisko, którego dotąd nie było i nie ma obecnie.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 i art. 8 ustawy z 13.03.2013r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikom służy odprawa pieniężna w określonych wysokościach. W konkretnym przypadku jednak przyczyna zwolnienia w sposób jednoznaczny dotyczy pracownika – powoda A. S.. To on sam zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu. W jego mniemaniu nie oznaczało to zwolnienia się z firmy w ogóle – gdyż chciał pracować choćby w charakterze kierowcy czy magazyniera, lecz mu tego nie zaproponowano, a zaproponowanego nowego stanowiska nie przyjął, gdyż, między innymi, wynagrodzenie było za niskie i warunki zatrudnienia niekorzystne. Tu trzeba zauważyć, że będąc prezesem musiał wiedzieć, że magazynier lub kierowca może zarabiać jeszcze mniej niż specjalista ds. gospodarki odpadami. A o zaproponowanej pensji 3700zł wypowiadał się w pozwie jako bardzo niekorzystnej. Nie można zatem podzielić jego rozumowania, że firma mogła realnie zatrudnić go na innym stanowisku , że brak takiego stanowiska skutkuje tym, że zwolniono go z przyczyn leżących poza nim.

Bezsporne jest, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była samoistna rezygnacja przez powoda z zawartej umowy. Zatrudnił się jako prezes, następnie stanowiska się zrzekł. Miał do tego prawo, ale to jednoznacznie wyklucza wypłacenie mu odprawy. Propozycję zatrudnienia go nadal na specjalnie wykreowanym stanowisku uznać należy za uprzejmość zakładu pracy, do której nie był on w żaden sposób zobligowany. A czynienie pozwanemu wyrzutów z tego powodu i domaganie się odprawy nie zasługują w tej sytuacji na ochronę prawną.

W związku z oddaleniem pozwu jego kosztami obciążono powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: