Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 15/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-08-12

Sygn. akt IV P 15/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2019 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Jarosław Walentynowicz

Ławnicy:

A. N., A. O.

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019r.

sprawy A. S.

przeciwko Zarządowi Dróg Powiatowych w K.

o odszkodowanie w kwocie 16 380zł za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

I. powództwo oddala

II. zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego Zarządu Dróg Powiatowych w K. kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstwa procesowego.

A. N. J. A. O.

IV P 15/19

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego – Zarząd Dróg Powiatowych w K. odszkodowania, z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, w kwocie 16 380,- zł mającej stanowić 3 - krotność należnego miesięcznego wynagrodzenia. Powód wywodzi, że: „pracodawca naruszył przepisy dokonując wypowiedzenia umowy o pracę, albowiem wskazana w oświadczeniu pracodawcy przyczyna jego decyzji nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę, a także jest przyczyną nierzeczywistą (tzn. to nie z tej przyczyny pozwany zdecydował się rozwiązać umowę o pracę z powodem). Pracodawca nie zlikwidował stanowiska pracy, na którym był zatrudniony powód (Kierownik Obwodu (...)) tylko zlikwidował inne stanowisko pracy w zakładzie (kierownik D. Utrzymania) i na stanowisko powoda przeniósł osobę zatrudnioną na likwidowanym stanowisku. Ponadto niejasno i stronniczo określone zostały kryteria przy wyborze pracownika do zwolnienia.”

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że uchwałą Zarządu Powiatu w K. w Zarządzie Dróg Powiatowych w K. doszło do zmian organizacyjnych i likwidacji jednego ze stanowisk kierowniczych w ten sposób, że z dwóch – „Obwodu drogowego” i „Działu utrzymania” powstało jedno będące kompilacją kompetencji dwóch dotychczasowych jednostek pod nazwą „Obwód drogowy”. W tej sytuacji pozwany był zmuszony zwolnić jednego z kierowników i wytypował do tego powoda, jako do osobę o mniejszych kompetencjach zawodowych niż pozostawiony długoletni pracownik K. S. wedle wykazanych cech zawartych w odpowiedzi na pozew – (k. 12).

Sąd ustalił stan faktyczny sprawy:

Powód był zatrudniony u pozwanego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od 19 kwietnia 2018 r., najpierw jako zastępca kierownika obwodu drogowego, następnie od 19 listopada 2018r. jako kierownik tego działu.

Dowód: akta osobowe powoda.

Obwód drogowy zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych natomiast dział utrzymania miał się zajmować wizją i rozwojem firmy, identyfikować problemy i je rozwiązywać. Z powodu ograniczeń finansowych i, ściśle z tym związanej, niedostatecznej ilości pracowników, istnienie dwóch oddzielnych działów nie było dla firmy racjonalne, gdyż w praktyce ludzie z dwóch tych komórek wykonywali tę samą w praktyce pracę.

Z tego względu zarząd powiatu podjął decyzję, że obie komórki organizacyjne mają zostać połączone i kierować tak połączonym zespołem powinna jedna osoba.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych M. K. zmuszony był wykonać zarządzenie organu założycielskiego i dokonać wskazanych zmian organizacyjnych wiążących się ze zwolnieniem któregoś z dwóch kierowników – kierownika Obwodu drogowego A. S. lub kierownika D. utrzymania K. S.. W tym celu dokonał analizy kryteriów przydatności dla firmy każdego z kandydatów do zwolnienia. Za pozostawieniem K. S. przemawiało doświadczenie zawodowe – 37 lat pracy w wykonawstwie drogowym i 5 lat w administracji drogowej, kreatywność podparta doświadczeniem z wykonawstwem drogowym, wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa drogowego, a także posiadanie uprawnień budowlanych w wykonawstwie drogowym, umiejętność opracowywania uproszczonych projektów organizacji ruchu i inne. Dodatkową przyczyną, zestawioną z przyczyn humanitarnych, przemawiającą za pozostawieniem K. S. była okoliczność, że nie miał on innych źródeł dochodu, natomiast A. S. tak – emeryturę byłego funkcjonariusza straży granicznej. W konsekwencji jako osobę znacznie bardziej przydatną dla firmy uznano K. S..

Dowody:

Zeznania świadka K. S. (00:8:40 do końca – k. 56v – 47), U. K. (00:02:03 k . 56 – 56V), zeznania strony M. K. (00:47:15 in. – k. 57v-58) dokumentacja Rady Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych – k. 16 – 29, 45 -55, kryteria zwolnienia zawarte w odpowiedzi na pozew (k. 11-13).

Przesłuchany w charakterze strony A. S. (00:19:30 k. 57-57v) podał, że wskazana przyczyna jego zwolnienia związana z reorganizacją Zarządu Dróg Powiatowych jest fikcyjna, a reorganizacja została przeprowadzona sztucznie po to, by go zwolnić. Według niego jest dobrym fachowcem, a w zakresie znajomości sprzętu ma wiedzę większą niż K. S..

Sąd zważył:

W świetle przepisu art. 32§1 kp każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być uzasadnione, przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i prawdziwa. Brak ustawowego katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie powoduje konieczność każdorazowego badania prawidłowości wypowiedzenia przez sąd. Ocena zasadności rozwiązania stosunku pracy powinna być dokonywana z uwzględnieniem słusznych interesów obydwu stron, interesu zakładu pracy i przymiotów pracownika, zarówno tych typowo związanych ze stosunkiem pracy jak i tych mających charakter osobistych. W konkretnym przypadku zwolnienie jednego z dwóch kierowników było związane z dążeniem do racjonalizacji struktury zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w K. podjęte przez Zarząd Powiatu zobowiązujący dyrektora M. K. do realizacji uchwały o likwidacji jednego z działów i utworzenie jednego zajmującego się tym co dotychczas istniejące 2 działy.

Przy ustaleniu, że konieczność zwolnienia jednego z kierowników była bezsporna ocenie należy poddać przyjęte do tego celu kryteria. I tutaj należy podzielić pogląd, że mając do wyboru powoda A. S. i wieloletniego doświadczonego pracownika Zarządu Dróg K. S., słusznie na stanowisku został pozostawiony ten ostatni. Nie trzeba mieć nadzwyczajnej wiedzy, by odgadnąć, że w przedsiębiorstwie zajmującym się utrzymaniem dróg i ich planowaniem przydatniejsza jest osoba z wykształceniem z zakresu budownictwa drogowego i posiadająca uprawnienia budowlane niż osoba posiadająca jedynie wykształcenie administracyjne, bez uprawnień budowlanych z nieporównywalnie mniejszym stażem zawodowym w wykonawstwie drogowym. Pracodawca słusznie wziął też pod uwagę wątek osobisty obu kandydatów do zwolnienia – powód A. S. pobiera emeryturę, zaś jedynym źródłem utrzymania K. S. jest praca zawodowa. Według wypowiedzi powoda to właśnie on lepiej zna się na sprzęcie drogowym, ma odpowiednie kompetencje, a likwidacja jednego z działów jest sztuczna i obliczona właśnie na jego zwolnienie. Oceniając to stanowisko należy zdecydowanie przyjąć, że zarzut fikcyjności likwidacji jednego z działów jest nietrafiony. Likwidacja nastąpiła faktycznie, przeprowadził ją w ramach swoich uprawnień Zarząd Powiatu, a wykonał, bo musiał, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Jako pracodawca miał prawo kierować się kryterium przydatności danego pracownika dla firmy i oceny tej dokonał czytelnie i rzetelnie. Zwolnienie za wypowiedzeniem jest zwykłym sposobem rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Nie są potrzebne do tego jakieś nadzwyczajne przyczyny, wystarczy, by były one, jak w konkretnym przypadku realne. Należy podkreślić i zgodzić się z oceną pozwanego w tej kwestii, że dział obecnego Obwodu drogowego, pomimo tej samej nazwy nomenklaturowej co poprzedni Obwód drogowy kierowany przez powoda, jest faktycznie jednostką o innych kompetencjach, gdyż zajmuje się sprawami skompilowanymi z dwóch składających się na niego jednostek – poprzedniego Obwodu drogowego i D. utrzymania; stąd też sama nazwa nie może być brana pod uwagę przy kryteriach kto powinien zostać jej nowym, po reorganizacji, kierownikiem.

W konsekwencji sąd uznał, że podana w rozwiązaniu umowy o pracę przyczyna zwolnienia – likwidacja stanowiska pracy w związku z reorganizacją zakładu pracy - była prawdziwa, a przyjęte kryteria wyboru zwolnienia powoda – celne.

Z uwagi na treść wyroku powoda obciążono kosztami zastępstwa procesowego poniesionymi przez pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jarosław Walentynowicz,  Anna Katarzyna Nikoniuk, Anna Okuszko
Data wytworzenia informacji: