Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 177/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2018-02-21

Sygn. akt III RC 177/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2018r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Grzegorz Olejarczyk

Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z powództwa I. Ż.

przeciwko J. Ż. reprezentowanemu przez A. W.

o obniżenie alimentów

I.  Obniża alimenty od powoda I. Ż. płatne na rzecz małoletniego J. Ż. do kwoty 700 (siedemset) złotych miesięcznie płatne przy zachowaniu dotychczasowych warunków
i terminów płatności z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od 1 lutego 2018r.
w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie w dniu 3.07.2012r. w sprawie III RC 181/12 w kwocie 800 zł.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Koszty procesu wzajemnie znosi.

SSR Grzegorz Olejarczyk

UZASADNIENIE

I. Ż. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego syna J. Ż. z kwoty 800 zł do kwoty 600 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 sierpnia 2017r. Jednocześnie domagał się zabezpieczenia roszczenia, poprzez obniżenie alimentów na czas trwania postępowania do kwoty 500 zł miesięcznie i zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku matki małoletniego pozwanego w zakresie egzekucji alimentów.

W uzasadnieniu pozwu podał, że od czasu ustalenia alimentów w 2012r. jego sytuacja majątkowa i życiowa uległa zmianie. Nadal pracuje jako strażak w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w G. za wynagrodzeniem w kwocie 2700 zł miesięcznie. W związku z tym, że zależy mu na częstych kontaktem z synem wyprowadził się z domu rodzinnego i wynajął mieszkanie w K.. Z tego tytułu ponosi koszty w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo wydatkuje kwotę 70 zł na telefon i 600zł miesięcznie przeznacza na wyżywienie. Ponosi również koszty utrzymania małoletniego syna w czasie gdy sprawuje nad nim opiekę. Wskazał, ze od lipca 2016r. po tym jak spóźnił się z zapłatą alimentów, matka małoletniego wszczęła przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, w związku z tym powód ponosi każdego miesiąca dodatkowe koszty egzekucji. Wobec zajęcia wynagrodzenia za pracę nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup własnego mieszkania. Natomiast od 2012r. polepszyła się sytuacja materialna matki małoletniego pozwanego, która w tamtym okresie nie pracowała. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego i dodatkowo prowadzi zajęcia „aqua fitness” na basenie w K.. Dochody matki małoletniego kształtują się na poziomie ok. 3000 zł miesięcznie, zatem w większym niż dotychczas stopniu winna partycypować w kosztach utrzymania dziecka (k. 2-8).

A. W. działając w imieniu małoletniego pozwanego J. Ż. w odpowiedzi na pozew domagała się oddalenia powództwa oraz oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W uzasadnieniu podała, że alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie zostały ustalone gdy dziecko miało ok. półtora roku. Aktualnie małoletni J. Ż. ma 6 lat i jego usprawiedliwione potrzeby wzrosły. Podała, że powód uzyskuje w rzeczywistości dużo większe dochody gdyż oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatki np. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz tzw. „mundurówkę”. Ponadto powód dorabia jako nurek i zajmuje się nielegalnym przemytem papierosów alkoholu i paliwa z Rosji. Z uwagi na to, że matka sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, powód powinien w większym stopniu partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Zawieszenie egzekucji komorniczej mogłoby spowodować szkodę dla dziecka, ponieważ powód jest osobą mało wiarygodną, nieregularnie i po terminie, w niepełnej wysokości lub wcale nie płacił alimentów na rzecz syna. Podała, że do dnia 30 sierpnia 2017r. jest zatrudniona w Zespole Szkół w M. za wynagrodzeniem 2734,75 zł miesięcznie, a do 30 czerwca 2017r. pracowała na umowę zlecenie w Liceum C.. Jej sytuacja zawodowa jest niestabilna, aktualnie poszukuje pracy. Podniosła, że powód faktycznie nie wynajmuje mieszkania w K.. Powód w sierpniu 2017r. przebywał z synem na działce w B.. Koszt utrzymania małoletniego syna określiła na kwotę 2000 zł miesięcznie (k. 27-29).

Sąd ustalił, co następuje:

W sprawie III RC 181/12 w dniu 3 lipca 2012r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie I. Ż. zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego syna J. Ż. tytułem alimentów kwotę 800 zł miesięcznie (k. 43 akt III RC 181/12).

I. Ż. zamieszkuje na stancji K.. Jest zatrudniony na stanowisku specjalisty ratownika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w G. gdzie zarabia ok. 3860 zł brutto miesięcznie (zaświadczenie o wynagrodzeniu k. 172). Za wynajem mieszkania w K. płaci 600 zł miesięcznie, nie wliczając rachunków za wodę, prąd czy media (kserokopia umowy najmu k. 14-16). Ponadto ponosi koszty dojazdu do pracy do G.. Alimenty na rzecz małoletniego pozwanego płacił za pośrednictwem komornika sądowego (kserokopia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i zajęcia wynagrodzenia za pracę k. 18-19). W toku postępowania w niniejszej sprawie na wniosek matki małoletniego komornik sądowy zawiesił wobec powoda postępowanie egzekucyjne (kserokopia postanowienia k. 216)

A. W. wspólnie w małoletnim synem zamieszkuje w K.. Jest zatrudniona w Zespole Szkół w M. jako nauczyciel kształcenia ogólnego, gdzie zarabia ok. 2730 zł netto miesięcznie (kserokopia umowy o pracę k. 30 i 81, historia rachunku bankowego k. 31). Dorabia jako instruktor zajęć „aqua fitness” podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu osiąga dochód wysokości od ok. 80 zł do ok. 250 zł miesięcznie (kserokopie rachunku do umowy zlecenia k. 34, 218,235, 243-244). Za mieszkanie płaci 670 zł miesięcznie, 76,99 zł płaci za media, ok. 70 zł za telefon komórkowy, 100 zł za prąd. Za przedszkole do którego uczęszcza małoletni syn płaci ok. 300 zł miesięcznie. Na dojazdy do pracy przeznacza 500 zł miesięcznie (zestawienie kosztów k. 35, kserokopie faktur, dowodów wpłat, historii rachunku bankowego k. 36-45, k. 82-113, k. 220-211).

Małoletni J. Ż. ma 7 lat. Uczęszcza do przedszkola (...) w K.. Ponadto uczęszcza ma dodatkowe lekcje j. angielskiego, których koszt w wysokości 126 zł miesięczne pokrywa matka małoletniego (kserokopia umowy k. 114)

Postanowieniem z dnia 13 września 2017r. w sprawie III RC 177/17 Sąd Rejonowy w Kętrzynie udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że na czas trwania procesu zobowiązał powoda I. Ż. do łożenia tytułem obniżonych alimentów na rzecz małoletniego J. Ż. kwotę po 640 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 września 2017r. (k. 115).

Sąd zważył, co następuje:

Na podstawie art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jednocześnie ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego Sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale także ustala na jakiej stopie życiowej żyją uprawnieni i zobowiązany do alimentacji (art. 135§1 kro). W sytuacji gdy rodzic, który nie wykonuje bieżącej pieczy nad dziećmi jest wówczas zobowiązany finansowo do łożenia na ich rzecz celem zapewnienia utrzymania.

Orzekając w niniejszej sprawie na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, w ocenie Sądu powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Podnieść należy, że sytuacja życiowa powoda od czasu orzekania w zakresie alimentów w 2012r. znacząco zmieniła się. W tamtym okresie powód zamieszkiwał wspólnie z rodzicami i na utrzymanie mieszkania przeznaczał od 500 zł do 700 zł miesięcznie oraz nie ponosił kosztów dojazdów do pracy. Aktualnie powód nadal pracuje u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku i zarabia na podobnym poziomie. Niemniej jednak od czasu ustalenia szerszych kontaktów z synem w sprawie I. N. 317/16 tj. od marca 2017r. wyprowadził się z domu rodzinnego i zamieszkał w wynajmowanym mieszkaniu w K.. Podał, że za wynajem mieszkania płaci 1000 zł miesięcznie oraz ponosi koszty dojazdów do pracy z K. do G. (zeznania powoda k. 116v). Dlatego też, koszty utrzymania powoda znacząco wzrosły, nie tylko z racji zmiany miejsca zamieszkania i dodatkowych kosztów dojazdów do pracy ale również ze względu na większy wkład w osobiste wychowanie małoletniego syna.

Zmieniła się także sytuacja majątkowa jak i możliwości zarobkowe matki małoletniego pozwanego. W czasie orzekania w zakresie alimentów w 2012r. A. W. nie pracowała i utrzymywała się z zasiłku dla bezrobotnych. Aktualnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w M., gdzie zarabia ok. 2700 zł netto miesięcznie oraz dorabia na podstawie umowy zlecenia jako instruktor „aqua fitness” osiągając dochody w wysokości od ok. 80 do ok. 230 zł miesięcznie.

Jednocześnie zauważyć należy, koszty utrzymania małoletniego pozwanego wzrosły, chociażby z tego powodu, że małoletni jest starszy o 4 lata. Aktualnie małoletni uczęszcza do przedszkola i korzysta z dodatkowych płatnych lekcji j. angielskiego. Niemniej jednak to oboje rodzice zobowiązani są do łożenia na utrzymanie małoletniego wedle własnych możliwości finansowych.

W tym miejscu podkreślić trzeba, iż małoletni J. Ż. od lipca 2017r. utrzymuje szersze kontakty z ojcem, co istotnie wpływa na wysokość należnych mu alimentów. Małoletni pozostaje pod opieką ojca praktycznie 8 dni w miesiącu tj. każdą środę oraz dwa weekendy, co niewątpliwie wpłynęło zmianę zasad partycypowania każdego z rodziców w kosztach jego utrzymania. Ponadto małoletni spędza z ojcem tydzień ferii zimowych oraz dwa tygodnie w czasie wakacji. Matka małoletniego przyznała, że powód realizuje ustalone dotychczas kontakty z synem (zeznania k. 525v). Nie ulega zatem wątpliwości, że wówczas to powód pokrywa koszty utrzymania dziecka, co w pewnym stopniu odciąża finansowo matkę. Dodatkowo powód kupuje synowi odzież, zapewnia atrakcje, na co przeznacza ok. 300-400 zł miesięcznie (zeznania powoda k. 116v).

W toku postępowania niejednokrotnie matka małoletniego podnosiła, że powód oprócz wynagrodzenia zasadniczego pobiera liczne dodatki oraz często wyjeżdża w celach zarobkowych do Obwodu Kaliningradzkiego. Powód powyższych okoliczności nie kwestionował. Podał, że wyjeżdża w celu zakupu tańszego paliwa do Obwodu Kaliningradzkiego średnio dwa razy w tygodniu (zeznania powoda k. 116v).

Ustalając wysokość alimentów, Sąd wziął pod uwagę wysokość wszystkich uzyskiwanych dochodów przez każdego z rodziców. Podnieść należy, że rodzice małoletniego pozwanego uzyskują porównywalne dochody, które kształtują się na poziomie ok. 3000 zł netto miesięcznie.

Każde z rodziców ponosi koszty utrzymania małoletniego pozwanego, lecz podkreślić należy, że koszty ponoszone przez powoda od 2012r. znacząco wzrosły z racji utrzymywania częstszych kontaktów z synem, co przekłada się bezpośrednio na wysokość należnych małoletniemu alimentów i stanowiło główną przesłankę do ich obniżenia. W ocenie Sądu, alimenty na poziomie 700 zł miesięcznie tj. o 100 zł mniej niż dotychczas, pozwolą matce na pokrycie połowy kosztów utrzymania małoletniego i zarazem nie obciążą nadmiernie powoda.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd obniżył alimenty od powoda I. Ż. płatne na rzecz małoletniego J. Ż. do kwoty 700 zł miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych warunków i terminów. W celu uniknięcia ewentualnych roszczeń i konfliktów między stronami wynikającymi z różnej wysokości alimentów ustalonych w czasie trwania procesu tj. 640 zł miesięcznie, Sąd ustalił termin płatności obniżonych alimentów poczynając od dnia 1 lutego 2018r.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt II wyroku), albowiem zdaniem Sądu alimenty w wysokości 600 zł byłyby nieadekwatne w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego matka wydatkuje na utrzymanie syna kwotę ok. 1400 zł miesięcznie (choć koszty te zmieniają się w poszczególnych miesiącach), zatem alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie od powoda zabezpieczą praktycznie połowę tych kosztów. Jednocześnie wskazać trzeba, że wysokość kosztów utrzymania dziecka bowiem nie jest jedyną przesłanką dla ustalenia wysokości alimentów.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 102 kpc (pkt. III wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Nowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Olejarczyk
Data wytworzenia informacji: