Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 72/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2016-10-27

Sygn. akt III RC 72/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2016r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSR Jolanta Litwinowicz

Protokolant

st.sekr.sądowy Julita Anczewska

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016r. w Kętrzynie

sprawy z powództwa małoletniego P. A. reprezentowanego przez opiekuna prawnego W. W.

przeciwko pozwanej I. K.

o alimenty

Powództwo oddala.

SSR Jolanta Litwinowicz

UZASADNIENIE

W. W. działająca w imieniu małoletniego powoda P. A. wniosła o zasądzenie od jego babki ojczystej I. K. alimentów w wysokości 370 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 stycznia 2016r.

W uzasadnieniu pozwu podała, że R. K. (ojciec małoletniego powoda) nie wykonuje dobrowolnie obowiązku alimentacyjnego, wobec czego komornik sądowy w K. prowadził postępowanie egzekucyjne. Od lipca 2014r. egzekucja z wynagrodzenia za pracę ojca małoletniego jest bezskuteczna. Skoro nie można uzyskać od ojca powoda świadczeń alimentacyjnych obowiązek alimentacyjny przechodzi na kolejnych najbliższych krewnych. Według kolejności stopnia pokrewieństwa są nimi dziadkowie tj. babka ojczysta powoda (k. 2-3).

I. K. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podała, że nie jest w stanie wykonać obowiązku alimentacyjnego wobec wnuka z uwagi na swoją trudną sytuację finansową i stan zdrowia. Podała, że jest osobą w podeszłym wieku, ma 74 lata. Jedynym źródłem jej utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 1027,24 zł miesięcznie. Ponosi koszty własnego utrzymania oraz dodatkowo koszty leczenia. Podała, że małoletni powód ma zapewnione przez opiekuna prawnego bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju (k.42-44).

Sąd ustalił, co następuje:

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie III RC 550/03 Sąd Rejonowy w Kętrzynie podwyższył alimenty od R. K. (ojca małoletniego powoda) na rzecz P. A. do kwoty 370 zł miesięcznie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie I. N. 304/09 R. K. został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnim P. A..

S. A. (matka małoletniego powoda) zmarła dnia 15 marca 2014r.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie I. N. 113/14 Sąd Rejonowy w Kętrzynie ustanowił opiekę prawną dla małoletnich: K. M. i P. A. a obowiązki opiekuna powierzył J. A..

Kolejnym postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie I. N. 217/14 Sąd Rejonowy w Kętrzynie zmienił swoje postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie I. N. 113/14 w ten sposób, że zwolnił dotychczasowego opiekuna prawnego- J. A. od sprawowania opieki nad małoletnimi: K. M. i P. A. a obowiązki opiekuna prawnego powierzył W. W..

Natomiast postanowieniem z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie I. N. 285/14 Sąd Rejonowy w Kętrzynie zezwolił W. W. jako opiekunowi prawnemu na wyjazd małoletnich: K. M. i P. A. na stałe za granicę wraz z opiekunem prawnym.

Małoletni powód P. A. razem z bratem K. M. i opiekunem prawnym mieszka na stałe w Belgii. Kontynuuje naukę w szkole zawodowej, w zawodzie piekarza, obecnie ma 16 lat. Dodatkowo uczęszcza na treningi piłki nożnej. Wszystkie bieżące potrzeby powoda zaspokaja ustanowiony opiekun prawny (k. 92v-93).

Opiekun prawny małoletniego powoda W. W. mieszka na stałe w Belgii gdzie pracuje jako sprzątacz. Z tytułu zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 1300-1500 euro miesięcznie. (k. 92v).

I. K. zamieszkuje w K.. Pobiera emeryturę w wysokości 1030,94 zł miesięcznie (k. 60,90). Prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, potrzebuje pomocy drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Opiekę nad nią sprawuje córka- E. L., której pozwana podarowała swoje mieszkanie. Pozwana leczy się z powodu zwyrodnienia stawu biodrowego lewego oraz przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Jest pod stałą opieką lekarską, po operacji stawu biodrowego (k.46, 54,82-84, 93v).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 133 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (w niniejszej sprawie pozwanej babki) powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (art. 132 krio).

Jednakże zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976r sygn. III CRN 205/76 taki obowiązek alimentacyjny nie może polegać na przerzuceniu niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, dziadkowie mogą bowiem być zobowiązani jedynie do takich świadczeń na jakie pozwalają im możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również ich usprawiedliwionych potrzeb.

Bezspornym jest, iż potrzeby małoletniego powoda są na bieżąco realizowane przez opiekuna prawnego, który pokrywa koszty wyżywienia, ubrania czy leczenia powoda. W. W. ma stałą pracę, średnio zarabia od 1300 do 1500 euro miesięcznie, zatem jej sytuacja majątkowa pozwala na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda (k. 92v). Niewątpliwie, W. W. wnosząc o wyrażenie zgody na wyjazd małoletniego powoda na stałe za granicę liczyła się z koniecznością utrzymania małoletniego powoda i jego brata K. M. ( mimo, że oczywistym jest ,że to rodzic powinien łożyć na utrzymanie małoletniego).

W ocenie Sądu, żądanie alimentów od babki dziecka w wysokości 370 zł miesięcznie jest roszczeniem nadmiernym, związanym z uszczerbkiem dla drugiej strony, gdyż sytuacja majątkowa i życiowa pozwanej jest bardzo trudna. Pozwana jest osobą w podeszłym wieku, ma 74 lata, niedawno przeszła operację stawu biodrowego, potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jedynym dochodem jaki otrzymuje jest emerytura w wysokości 1030,94 zł miesięcznie, która zdaniem Sądu ledwie wystarcza na pokrycie własnych niezbędnych potrzeb pozwanej tj. opłat za mieszkanie , pokrycie kosztów leczenia, wyżywienie itp. Sąd uznał zatem, że pozwana znajduje się w niedostatku. Pozwana nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi z uwagi na brak wystarczających możliwości finansowych i nie jest to sytuacja przejściowa. Strona powodowa nie kwestionowała stanu zdrowia pozwanej, kosztów jej utrzymania oraz trudnej sytuacji finansowej.

W niniejszej sprawie powód domagał się alimentów od babki ojczystej twierdząc, że jego ojciec nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego. W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że egzekucja alimentów wobec ojca małoletniego powoda stała się skuteczna, co potwierdzają pisma komornika sądowego z informacją o zajęciu wierzytelności od października 2016r. tj. z tytułu umowy cywilno-prawnej dot. R. K. (k.85-88).

Wprawdzie powód może domagać się dostarczenia uzupełniających środków utrzymania od krewnych zobowiązanych w dalszej kolejności. Jednak, zdaniem Sądu biorąc pod uwagę, że pozwana znajduje się w niedostatku, żądnie alimentów w wysokości 370 zł zasługiwało na oddalenie. Dlatego też, orzekając w niniejszej sprawie Sąd, zgodnie z dyspozycją art. 5 kc uznał, że żądanie powoda jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Opiekun prawny powoda podnosił, że ma trudności z wyegzekwowaniem alimentów od ojca małoletniego powoda. Samo prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości sytuacji, w której uprawniony nie otrzymuje należnych mu alimentów od osoby zobowiązanej do ich łożenia w pierwszej kolejności nie jest wystarczającą przesłanką do uwzględnienia powództwa o ich dostarczanie od osób zobowiązanych w dalszej kolejności.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Sądu, żądanie alimentów w wysokości 370 zł miesięcznie od osoby starszej, schorowanej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić własnych potrzeb jest nadużyciem przysługującego powodowi uprawnienia mimo posiadania przez pozwaną własnego dochodu.

Zeznania powołanych w sprawie świadków tj. J. A. i E. L. sąd uznał za wiarygodne i również na nich oparł stan faktyczny w sprawie. Powołani świadkowie przedstawili bowiem Sądowi obraz sytuacji majątkowej i życiowej stron (k. 69-70,93v).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd na podstawie art. 132 kro powództwo oddalił.

SSR Jolanta Litwinowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Nowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Litwinowicz
Data wytworzenia informacji: