Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 46/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2017-03-23

Sygn. akt III RC 46/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2017r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący SSR Jolanta Litwinowicz

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko J. K.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Powództwo oddala.

SSR Jolanta Litwinowicz

UZASADNIENIE

Powód R. K. wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy nim a pozwaną J. K. z datą wsteczną tj. od 1 grudnia 2016r.

W uzasadnieniu podał, że w dniu 30 listopada 2016r. pozwana wyprowadziła się do innego mężczyzny. Decyzję o rozstaniu pozwana podjęła samodzielnie a powoda tylko zawiadomiła o tym i przyznała się do zdrady. W dniu 31 stycznia 2014r. strony zaciągnęły kredyt w wysokości 79.428 zł na zakup mieszkania w W.. Obecnie tylko powód spłaca kredyt i pokrywa wszelkie koszty utrzymania mieszkania. Podniósł, że pozwana posiada oddzielny rachunek bankowy, który przed nim ukrywała. Z uwagi na to, że został oszukany i zdradzony przez pozwaną nie chce aby strony łączyły jakiekolwiek sprawy majątkowe. Podał jednocześnie, że od 1 grudnia 2016r. strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, każde z nich żyje na własny rachunek (k. 2-4).

Pozwana J. K. w odpowiedzi na pozew uznała powództwo.

W uzasadnieniu podała, że powód nigdy nie rozmawiał z nią na temat ustanowienia rozdzielności majątkowej. Gdyby powód uprzedził ją o tym, udałaby się wspólnie z nim do notariusza i podpisała umowę majątkową małżeńską. Od listopada 2016r. nie mieszka z mężem, ponieważ wyprowadziła się do innego mężczyzny. Oświadczyła ,że nie dała powodowi podstaw do uznania, że niewłaściwe dysponuje wspólnym majątkiem stron. Rozmawiała z powodem o ewentualnym sposobie podziału majątku. Dobrowolnie wyraziła zgodę na wypisanie siebie ze wspólnego rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie powoda. Wprawdzie wyprowadziła się od męża ale nie zaciągnęła żadnych zobowiązań, które mogłyby obciążać majątek wspólny. Porozumiała się z powodem co do tego, że każde z nich otrzyma po jednym samochodzie, a wspólne mieszkanie przypadnie powodowi w zamian za spłatę na jej rzecz kwoty 7500 zł i przy założeniu, że powód będzie spłacał pozostałe raty kredytu. Ponadto strony doszły do porozumienia w kwestii przepisania liczników wody w ich mieszkaniu na powoda. Dodatkowo wskazała , że w styczniu 2017r. powód otrzymał świadczenie urlopowe z pracy na wszystkich członków rodziny. We wniosku o wypłatę tego świadczenia podał, że pozwana razem z dzieckiem pozostają na jego utrzymaniu. Zrobił to celowo, aby wyłudzić świadczenie urlopowe w znacznie większej wysokości (k. 31)

Ostatecznie, na rozprawie w dniu 23 marca 2017r. domagała się oddalenia powództwa (k. 41).

Sąd ustalił, co następuje:

R. K. i J. N. zwarli związek małżeński w dniu 12 listopada 2011r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. (odpis skrócony aktu małżeństwa k. 5).

Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej, w rozumieniu art. 47§1 krio.

Powód zamieszkuje w W., gmina K. w mieszkaniu stron. Ponosi koszty utrzymania tego mieszkania oraz spłaca zaciągnięty kredyt mieszkaniowy. Pracuje w jednostce wojskowej jako kierowca, gdzie zarabia ok. 3000 zł miesięcznie. W lutym 2017r. powód złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew o rozwód (zeznania powoda k. 39,41).

Pozwana pracuje jako doradca finansowy, przedstawiciel w firmie (...) B. P.. Zarabia od 600 do 1200 zł miesięcznie, w zależności od ilości zleceń. W dniu 1 grudnia 2016r. pozwana z małoletnim synem stron wyprowadziła się od męża i zamieszkała z konkubentem R. Ż. w miejscowości K.. Od 1 lutego 2017r. pozwana wspólnie z synem i konkubentem zamieszkuje w K. (zeznania pozwanej k. 39,41).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 31§1 krio z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, a w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu, o czym stanowi art. 52§1i2 krio.

W judykaturze i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że ważnym powodem do ustanowienia rozdzielności majątkowej między stronami z datą wsteczną w rozumieniu art. 52§2 jest wytworzenie takiej sytuacji majątkowej, której dalsze trwanie zagraża interesom drugiego małżonka i z reguły interesom rodziny. W szczególności ważnymi powodami mogą być np. trwonienie majątku, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny czy też, kiedy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek i wykazuje zupełną niegospodarność.

W toku postępowania powód podnosił, że nie ma zaufania do żony. Miał obawy, że pozwana zapożyczy się, a on będzie musiał spłacać zaciągnięte przez nią zobowiązania. Ponadto twierdził, że pozwana straszyła go, że sprzeda samochody i ich wspólne mieszkanie, a on zostanie z niczym. Stanowczo domagał się ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną (tj. od 1grudnia 2016r.) czyli od momentu, kiedy pozwana wyprowadziła się do innego mężczyzny. Skoro strony mieszkają oddzielnie, zdaniem powoda jest to ważny powód dla ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Przytoczył sytuację, kiedy to pozwana chciała zabrać laptop, którego on nie chciał oddać. Pozwana wezwała policję i wówczas powód oddał go żonie. Podał jednocześnie, że w 2014r. gdy przebywał na misji poza granicami kraju, żona w okresie sześciu miesięcy wypłaciła z bankomatu kwotę 12000 zł i zużyła ją (zeznania powoda k. 37-40).

Natomiast pozwana wskazywała , że w żaden sposób nie naraziła na szwank majątku wspólnego stron. Odkąd wyprowadziła się, wypisała się ze wspólnego rachunku bankowego stron, na które wpływały pobory męża i zamknęła swoją kartę płatniczą. Nie zaciągnęła żadnych zobowiązań obciążających majątek wspólny stron i nie kupiła nic na raty. Nawet, w okresie kiedy miała dostęp do wspólnego konta stron nie wypłacała z niego pieniędzy. W dniu 5 grudnia 2016r. założyła własne konto w Banku (...), czego nie ukrywała przed powodem. Wspólnie z mężem przepisała liczniki na wodę w ich mieszkaniu na męża. Ponadto podała, że rozmawiała z mężem o ewentualnym podziale majątku wspólnego. Ustalili wówczas, że jak pozwana wyprowadzi się, to powód zostanie wyłącznym właścicielem mieszkania i będzie spłacał zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, natomiast pozwanej przekaże kwotę 7500 zł a także podzielą się samochodami. Zdaniem pozwanej, powód wniósł o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną bowiem w styczniu 2017r. otrzymał gratyfikację urlopową z pracy w wysokości ponad 2000 zł, którą zatrzymał dla siebie. Powód we wniosku o ww. świadczenie wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z pozwaną i ich dzieckiem, ale przecież nie zamierza spędzić z nią wspólnego urlopu. Ponadto powód nie zaproponował pozwanej aby udali się do notariusza w celu zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, na co ona wyraziłaby zgodę. Odnosząc się do zarzutu męża dotyczącego wypłaty z konta w 2014r. kwoty 12000 zł podała, że w tamtym okresie nie pracowała i zajmowała się wychowaniem syna. Pieniądze przeznaczyła na utrzymanie domu, wydatki związane z domem i utrzymaniem dziecka (zeznania pozwanej k. 38,40).

Orzekając w niniejszej sprawie, na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd uznał żądanie powoda za całkowicie nieuzasadnione i powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną oddalił. W ocenie Sądu, R. K. nie udowodnił jakie okoliczności tj. ważne powody w rozumieniu art. 52§2 krio uzasadniałyby ustanowienie rozdzielności między małżonkami i to z datą wsteczną.

Zdaniem Sądu, sam fakt, że strony od 1 grudnia 2016r. mieszkają oddzielnie nie stanowi przesłanki, dla której należałoby ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Bezsporne jest, że strony rozstały się. Pozwana bowiem w 30 listopada 2016r. wyprowadziła się od męża i zamieszkała z innym mężczyzną. W lutym 2017r. powód wystąpił powództwem o rozwód.

Nie mniej jednak pozwana nie naraziła w żaden sposób na szwank majątek wspólny stron. Gdy wyprowadziła się od męża, zlikwidowała kartę płatniczą do wspólnego konta, na które wpływało wynagrodzenie powoda, nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych obciążających majątek wspólny stron. W dniu 5 grudnia 2016r. pozwana założyła własne konto w banku, na które powód wpłaca po 150 zł miesięcznie. Wyprowadzając się, zabrała ze sobą tylko rzeczy osobiste. Mieszkanie i sprzęty domowe pozostawiła do wyłącznej dyspozycji męża. Dodatkowo zapłaciła część podatku od nieruchomości oraz zaległości za wodę. W okresie, gdy miała dostęp do konta, również nie wybrała żadnych pieniędzy. W toku postępowania pozwana zaprezentowała postawę ugodową. Wyraziła zgodę na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem. Mimo to, pozwany nadal domagał się ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną (pismo powoda k. 33, zeznania powoda k. 38).

Zdaniem Sądu, powód przestawiał żonę w pejoratywnym świetle. Podnosił niejednokrotnie, że nie ma zaufania do żony. Obawiał się, że żona zabierze mu samochód marki A., który on użytkuje i dojeżdża nim do pracy (Choć nie wiadomo jak miałaby tego dokonać skoro to w posiadaniu powoda jest dowód rejestracyjny i dwa komplety kluczyków do samochodu). Ponadto podnosił ,że obawiał się, iż żona sprzeda będący w jej dyspozycji drugi samochód matki Passat B4. Samochód marki A. (...) i mieszkanie należą do majątku wspólnego stron, zaś samochód marki P. (...) jest współwłasnością powoda i jego ojca. Nie ma zatem żadnych możliwości by pozwana dokonała sprzedaży nieruchomości, czy też ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego stron bez zgody współmałżonka a tym bardziej rzeczy, której nie jest właścicielem. Obawy powoda w tym zakresie, są zatem całkowicie nieuzasadnione.

Ponadto powód wymienił zamki we wspólnego mieszkaniu stron nie uzgadniając tego z żoną. Zarzucił żonie, że wezwała policję w sytuacji gdy nie chciał oddać jej laptopa. Natomiast pokreślić należy, że pozwana wyprowadzając się od męża zabrała jedynie własne rzeczy osobiste, nie wzięła żadnych rzeczy ruchomych należących do majątku wspólnego stron. Pozwana jest tak samo jak powód uprawniona do korzystania ze wspólnego majątku stron. Tymczasem, to powód nadal zamieszkuje we wspólnym mieszkaniu stron, korzysta z innych rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, do których pozwana nie ma dostępu bo powód wymienił zamki w drzwiach. Pozwana praktycznie nie korzysta z majątku wspólnego stron, gdyż to powód faktycznie nim włada.

Zauważyć jednocześnie należy, że nic nie stało na przeszkodzie aby strony udały się do notariusza i zawarły umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową tym bardziej, że pozwana na powyższe wyraziła zgodę (zeznania pozwanej k. 37). Strony mogły zatem w każdej chwili udać się do notariusza i podpisać umowę majątkową małżeńską (oczywiście nie z datą wsteczną).

W ocenie Sądu, zeznania powołanego w sprawie świadka A. Ż. nie wniosły nic znaczącego do sprawy. Powołana świadek nie miała wiedzy na temat sytuacji majątkowej stron. Podała jedynie, że pozwana aktualnie zamieszkuje z jej byłym mężem (co nie było kwestionowane przez strony).

Ponadto zaznaczyć należy, że nie można utożsamiać ważnych powodów w rozumieniu art. 52 krio z pojęciem trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i wiązać z kwestią winy powstania tego rozkładu, gdyż rozkład pożycia pomiędzy małżonkami dotyczy głównie stosunków osobistych małżonków i związany jest z elementem dotyczącym podstaw rozwodu małżonków a sprawy z art. 52 krio dotyczą kwestii majątkowych i dlatego wymienione w tym przepisie ważne powody powinny mieć charakter majątkowy, uzasadniony szczególnymi i ważnymi okolicznościami. Same obawy powoda i brak zaufania do pozwanej, nie poparte żadnymi dowodami nie stanowią okoliczności, dla których należałoby ustanowić rozdzielność majątkową między stronami i to z datą wsteczną.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd powództwo oddalił.

SSR Jolanta Litwinowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Nowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Litwinowicz
Data wytworzenia informacji: