Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 594/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2023-02-24

Sygn. akt II K 594/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2023 r. sprawy:

A. B.

s. R. i J. z domu Ż.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 28 lipca 2022r. w ruchu lądowym, w miejscowości B. gm. S. prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I – 0,73 mg/l, II -0,77 mg/l, III – 0,65 mg/l, IV – 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art.178a§1 kk

I.  oskarżonego A. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art.178a§1 kk skazuje go na karę grzywny w wysokości
150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę
20 (dwadzieścia) złotych,

II.  na podstawie art.42§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

III.  na podstawie art.63§4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 28 lipca 2022r.,

IV.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 6000 (sześć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

V.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w kwocie 370 (trzysta siedemdziesiąt) złotych, w tym kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 594/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. B.

w dniu 28 lipca 2022 r. w ruchu lądowym w B. prowadził pojazd mechaniczny V. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I - 0,73 mg/l; II – 0,77 mg/l; III – 0,65 mg/l; IV – 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. przestępstwo z art.178a§1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  spożywanie alkoholu przez oskarżonego w dniu 28 lipca 2022 r.

2.  prowadzenie przez A. B. będącego w stanie nietrzeźwości samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym w B. w dniu 28 lipca 2022 r.

3.  zatrzymanie wymienionego do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w B. około godz. 12.00 oraz przekazanie wymienionego funkcjonariuszom KPP w K. celem wykonania dalszych czynności

4.  badania stanu trzeźwości oskarżonego i otrzymanie wyniku I – 0,73 mg/l; II–0,77 mg/l; III–0,65 mg/l; IV–0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków:

J. K.,

M. Z.

K. D.,

R. P.,

protokoły badania stanu trzeźwości

k. 73-73v

k. 9v, 74

k. 12v , 74

k.73v-74

k. 73v

k. 3,5,7

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1,

1.1.2

wyjaśnienia

oskarżonego

w części, w której przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, tj. spożywania alkoholu i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, bowiem znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, tj. zeznaniach funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymujących oskarżonego do kontroli drogowej oraz wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji i protokołach z badania stanu trzeźwości oskarżonego

1.1.3

zeznania świadków:

J. K.,

M. Z.,

K. D.

R. P.

- brak podstaw do kwestionowania zeznań świadków,

- świadkowie zgodnie potwierdzili, iż oskarżony w chwili zatrzymania znajdował się pod działaniem alkoholu, wyczuwalna była od niego woń alkoholu, co potwierdziło również badanie trzeźwości,

1.1.5

protokoły badania stanu trzeźwości

sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, nie kwestionowane w toku postępowania

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

A. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Kierowanie pojazdem mechanicznym (samochodem osobowym) w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekraczała u oskarżonego 0,25 mg) w ruchu lądowym (miejscowość B.) bez wątpienia wyczerpuje dyspozycję art. 178a§1 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. B.

I

II

IV

I

I

I

Kara grzywny w wysokości 150 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 złotych.

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy, aczkolwiek w świetle okoliczności w jakich doszło do ujawnienia przestępstwa, przyznanie się oskarżonego do winy nie może stanowić okoliczności mającej istotny wpływ na wymiar kary,

- uprzednia niekaralność

- okazanie skruchy,

Okoliczności obciążające:

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu,

- stworzenie istotnego zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego – oskarżony poruszał się w godzinach natężonego ruchu, w okresie wakacyjnym, w obszarze zabudowanym.

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

- przy określaniu okresu zakazu uwzględniono znaczny stan nietrzeźwości, w jakim znajdował się oskarżony i stopień zagrożenia jaki swoim zachowaniem stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu (poruszanie się w godzinach natężonego ruchu w okresie wakacyjnym, w obszarze zabudowanym)

Świadczenie pieniężne w kwocie 6000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

- obligatoryjny środek karny,

- ma na celu wzmocnienie wychowawczego oddziaływania wymierzonej oskarżonemu kary.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. B.

III

I

zaliczenie na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 28.07.2022 r.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku obrońcy o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonego, bowiem nie można przyjąć w światle omówionych powyżej okoliczności, że jego stopień winy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Zachowanie oskarżonego było rażąco naganne. Stanowiło istotne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazać również należy, iż o możliwości utraty pracy wskutek skazania oskarżony winien myśleć w momencie popełniania czynu, nie zaś w momencie, gdy trzeba ponieść odpowiedzialność karną za swoje zachowanie.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

O kosztach sądowych orzeczono na postawie art. 627 kpk, zgodnie z którym od skazanego w spawach z oskarżenia publicznego Sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa.

Na wskazane koszty składają się:

- wydatki w postępowaniu przygotowawczym w wysokości 50,00 zł,

- opłata za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu sądowym w I instancji w kwocie 20 zł,

- opłata od wymierzonej kary grzywny w wysokości 300 zł.

Wysokość opłaty ustalono na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 26.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: