Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 368/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-12-20

Sygn. akt II K 368/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator: Tomasz Niesłuchowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniach: 18.10.2019r., 08.11.2019r. i 20.12.2019r. sprawy:

K. K.

s. Z. i H. z domu J.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 8 grudnia 2018r. do 26 czerwca 2019r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie z dnia 27 listopada 2017r. o sygn. akt III RC 213/18 na rzecz małoletniej M. K., przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

tj. o czyn z art.209§1 kk

I.  oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art.209§1 kk skazuje go, zaś na podstawie art.209§1 kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk wymierza mu karę
1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

II.  na podstawie art.72§1 pkt 3 kk w zw. z art.34§3 kk zobowiązuje oskarżonego do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie małoletniej M. K.,

III.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. B. kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu oraz kwotę
135,24 (sto trzydzieści pięć i 24/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

IV.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej E. B. kwotę (...) (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

V.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 368/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

K. K.

w okresie od 8 grudnia 2018 r. do 26 czerwca 2019 r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie z dnia 27 listopada 2017r. o sygn. akt III RC 213/18 na rzecz małoletniej M. K., przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

tj. o czyn z art.209§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego oskarżonego na rzecz małoletniej córki M. ugodą zwartą przed sądem

wyciąg z protokołu rozprawy z dnia 27.11.2018 r. w sprawie III RC 213/18

4

2.  uchylania się przez oskarżonego od wykonania obowiązku alimentacyjnego w okresie od 8 grudnia 2018 r. do 26 czerwca 2019 r

zeznania świadka E. B.

decyzja MOPS

wyjaśnienia oskarżonego z postępowania przygotowawczego

75

5

39

3.  powstanie zaległości z tytułu uchylania się przez oskarżonego od obowiązku alimentacyjnego stanowiących równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

informacja o stanie zadłużenia

3

22-23

4.  podejmowanie przez oskarżonego dorywczego zatrudnienia

informacja z Urzędu Skarbowego

informacja z Urzędu Pracy

wyjaśnienia oskarżonego

zeznania świadka H. K.

zeznania świadka E. B.

6

13

74v, 39

80

75

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. K.

w okresie od 8 grudnia 2018 r. do 26 czerwca 2019 r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie z dnia 27 listopada 2017r. o sygn. akt III RC 213/18 na rzecz małoletniej M. K., przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

tj. o czyn z art.209§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. ponoszenie przez oskarżonego kosztów związanych z utrzymaniem córki

wyjaśniana oskarżanego z postępowania sądowego

zeznania świadka

H. K.

paragony fiskalne

74

80

87-93

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

wyciąg z protokołu rozprawy z dnia 27.11.2018 r. w sprawie III RC 213/18

decyzja MOPS

zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

informacja o stanie zadłużenia

informacja z Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy

dokumentacja i informacje sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów

1.1.2

1.1.4

zeznania świadka E. B.

konsekwentne, logiczne i spójne ze zgromadzoną dokumentacją

1.1.2

1.1.4

wyjaśniania oskarżonego

w części, w której przyznał, iż w okresie objętym zrzutem nie płacił alimentów, nie miał stałego zatrudnienia i utrzymywał się z pracy dorywczej, bowiem są zgodne z dokumentacją i zeznaniami E. B.

1.1.4

zeznania świadka H. K.

w części, w której zeznała, że oskarżony nie pracował i utrzymywał się z pracy dorywczej na budowie, bowiem są zgodne z dokumentacją i zenanami E. B. oraz wyjaśnieniami oskarżonego

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśniana oskarżanego

zeznania świadka H. K.

paragony fiskalne

wyjaśnienia oskarżanego z postępowania sądowego w części, w której twierdzi, że łożył na utrzymanie córki są nielogiczne, niekonsekwentne i wewnętrznie sprzeczne, oskarżony z jednej strony twierdzi, że nie płacił alimentów, bo nie miał na to środków, natomiast z drugiej strony utrzymuje, że ponosił koszty utrzymania dziecka, kupował jej prezenty, ubrania i dobrowolnie płacił pieniądze na jej utrzymanie

jego twierdzenia w tym zakresie są ponadto sprzeczne z zeznaniami E. B., która zaprzeczyła, aby oskarżony ponosił w okresie objętym zarzutem jakiekolwiek koszty utrzymania ich córki

dowód nic nie wniósł do sprawy, nie przydatny dla stwierdzenia danej okoliczności - świadek nie posiadała żadnej wiedzy na temat kwot jakie oskarżony łożył na utrzymanie córki i ile zarabiał

dowód nie mający znaczenia dla ustalenia czy oskarżony łożył na utrzymanie córki, brak możliwości zweryfikowania czy zakupów dokonywał oskarżony i czy miały one zawiązek z utrzymaniem córki

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

K. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wyczerpał dyspozycję. art. 209 kk, albowiem uchylał się od ciążącego na nim wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości ugodą sądową. Oskarżony był zobowiązany do zapłaty kwot po 400 złotych miesięcznie, czego nie wykonywał, przy czym łączna wysokość powstałych zaległości alimentacyjnych przez oskarżonego stanowi więcej niż równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

Sprawowanie opieki nad córką w wyznaczone dni oraz wydatkowanie w związku z tym drobnych kwot związanych z jej utrzymaniem, jak zakup żywności itp. w okresie objętym zrzutem, kupowanie prezentów dla dziecka nie uchyla odpowiedzialności oskarżanego z art. 209 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K.

I

II

I

I

kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne

Okoliczności łagodzące:

- niedługi okres niealimentacji,

- podjęcie starań o uregulowanie zaległości

Okoliczności obciążające:

-znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, czyn popełniony na szkodę osoby najbliższej

- uprzednia karalność oskarżonego k.35

zobowiązanie do wykonywania ciążącego na oskarżonym obowiązku łożenia na utrzymania córki – w celu wzmocnienia wychowawczego odziaływania kary na oskarżonego, zapobieżeniu ponownego popełnienia przestępstwa

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

IV

V

zasądzono na rzecz adw. K. B. wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

zgodnie z art. 627 k.p.k. zasądzono od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej E. B. zwrot poniesionych wydatków z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika w kwocie ustalonej na podstawie §11ust 2 pkt 3 w zw. z §11 ust 6, §16 zd.2 i §17 ust 1 ust 3

zgodnie z art. 624§1 kpk zwolniono oskarżonego z kosztów sądowych – obecnie nie pracuje, tymczasowo aresztowany do innej sprawy

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: