Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 111/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-08-20

Sygn. akt II K 111/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w O., II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Śmiecińska

Protokolant: Damian Wietrak

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej M. S.

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2014 roku

sprawy M. F. ,

urodzonego (...),

syna W. i E. z domu K.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwa popełnione:

a)  w nocy (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  w (...) roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

c)  w nocy z (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

d)  w nocy z (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pobawienia wolności,

e)  w nocy z (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 kk i 86 § 1 kk połączono orzeczone wobec skazanego jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat tytułem próby, postanowieniem z dnia (...) roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) , za przestępstwo popełnione w okresie od (...)roku z art. 310 § 1 kk i art. 310 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat tytułem próby i karę grzywny w rozmiarze 80 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia (...)roku i od dnia (...)roku i uznano grzywnę za uiszczoną do kwoty 100 złotych, postanowieniem z dnia (...) roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawieo sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu (...)roku z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od (...)roku do (...) roku;

4.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w nocy z (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności i środek karny w postaci solidarnego obowiązku z M. J.i P. P.naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 800 zł;

5.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie (...) za przestępstwo popełnione w nocy z (...)roku z art. 278§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 415 §1 kc zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego S. B.kwotę 700 zł tytułem naprawienia szkody z ustawowymi odsetkami od dnia (...) roku,

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku, sygn. akt (...), którym połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności wyrokami z pkt 1, 4 i 5 i wymierzono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) za przestępstwa popełnione:

a)  w (...) roku z art. 278 § 1 kk i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin w stosunku miesięcznym,

b)  w okresie od (...) roku z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  w okresie od (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

d)  za ciąg przestępstw popełnionych w okresie od (...)roku oraz w okresie od (...) r. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

e)  za ciąg przestępstw popełnionych w okresie od (...)roku, w okresie od (...)r., w miesiącu (...)r. i w nocy z (...) r. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności,

orzeka

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 570 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 kk i art. 91 § 2 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...)(pkt 1), Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...)(pkt 4), Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...)(pkt 5) oraz Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 k.k. (pkt 6a), za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (pkt 6b), za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. (pkt 6c) i za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. (pkt 6d) wymierzając M. F. karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art.570 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk i art. 91 § 2 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokiem Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)r., sygn. akt (...)(pkt 2) oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)r., sygn. akt (...) za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. (pkt 6e) wymierzając M. F.karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I zalicza okres kary dotychczas odbytej w sprawie (...)Sądu Okręgowego w O.od dnia (...) r.;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II zalicza okres kary odbytej w sprawie (...)Sądu Okręgowego w O.od (...)r., od (...)r. i od (...) r.;

V.  na podstawie art. 576 § 1 kpk w pozostałej części połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 572 kpk w pozostałym zakresie postępowanie o wydanie wyroku łącznego umarza;

VII.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

VIII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedli ­wości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. A.kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu, powiększoną o kwotę 27,60 zł tytułem podatku VAT od tego wynagrodzenia.

Sygn. akt II K 111/14

UZASADNIENIE

M. F. został skazany następującymi wyrokami:

7.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwa popełnione:

f)  w nocy (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

g)  w (...) roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

h)  w nocy z (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

i)  w nocy z (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pobawienia wolności,

j)  w nocy z (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 kk i 86 § 1 kk połączono orzeczone wobec skazanego jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat tytułem próby, postanowieniem z dnia (...) roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

8.  Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) , za przestępstwo popełnione w okresie od (...)roku z art. 310 § 1 kk i art. 310 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat tytułem próby i karę grzywny w rozmiarze 80 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia (...)roku i od dnia (...)roku i uznano grzywnę za uiszczoną do kwoty 100 złotych, postanowieniem z dnia (...) roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

9.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawieo sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w dniu (...)roku z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od (...)roku do (...) roku;

10.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...) za przestępstwo popełnione w nocy z (...) roku z art. 278 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności i środek karny w postaci solidarnego obowiązku z M. J.i P. P.naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 800 zł;

11.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku w sprawie (...) za przestępstwo popełnione w nocy z (...)roku z art. 278§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 415 §1 kc zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego S. B.kwotę 700 zł tytułem naprawienia szkody z ustawowymi odsetkami od dnia (...) roku,

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku, sygn. akt (...), którym połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności wyrokami z pkt 1, 4 i 5 i wymierzono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

12.  Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w O.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) za przestępstwa popełnione:

f)  w (...) roku z art. 278 § 1 kk i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin w stosunku miesięcznym,

g)  w okresie od (...) roku z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

h)  w okresie od (...) roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

i)  za ciąg przestępstw popełnionych w okresie od (...)roku oraz w okresie od (...) r. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

j)  za ciąg przestępstw popełnionych w okresie od (...)roku, w okresie od (...)r., w miesiącu (...)r. i w nocy z (...) r. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowody: karta karna k. 11-12, odpis wyroku łącznego Sądu Okręgowego w O., sygn. akt (...)k. 7-8, odpis wyroku Sądu Rejonowego w s., sygn. akt (...)k. 16-19, odpis wyroku Sądu Okręgowego w O., sygn. akt (...) k. 20-20v, opinia o skazanym z Aresztu Śledczego w S.k. 26-26v)

Skazany M. F. wniósł o wydanie wobec niego wyroku łącznego obejmującego wskazane powyżej wyroki i wymierzenie mu kary łącznej w wysokości równej najwyższej z wymierzonych tymi wyrokami kar.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W myśl art. 85 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę, kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawarty w art. 85 kk zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa.

Wobec powyższego o przesłankach do orzeczenia kary łącznej, a co z tego wynika również wydania wyroku łącznego, decydują dwa warunki zbiegu: pierwszy to popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw i drugi – popełnienie tych przestępstw „zanim zapadł pierwszy wyrok” ( vide: uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005r., I KZP 36/04, OSNKW 2005r., z. 2, poz. 13).

W świetle tych uwag, biorąc pod uwagę wzajemne usytuowanie dat wydanych wobec skazanego wyroków oraz czas popełnienia przez skazanego poszczególnych przestępstw wskazać należy, iż zachodzą w niniejszej sprawie dwa zbiegi realne przestępstw.

Z opisaną wyżej sytuacją mamy do czynienia w przypadku przestępstw objętych wyrokami opisanymi w punktach 1, 4, 5 i 6a, b, c i d, popełnionych przed datą wydania pierwszego ze wskazanych powyżej wyroków przez Sąd Rejonowy w S.o sygn. akt (...), tj. przed dniem (...)roku oraz odnośnie przestępstw objętych wyrokami z punktów 2 i 6e popełnionych przed datą wydania wyroku Sądu Okręgowego w O.o sygn. akt (...) tworzącego drugą grupę przestępstw pozostających w realnym zbiegu, tj. przed dniem (...)roku.

Nie mogła być natomiast objęta wyrokiem łącznym kara orzeczona za przestępstwo, za które M. F.został skazany po wydaniu tworzących powyższe zbiegi wyroków tj. przestępstwo z wyroku Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)roku, sygn. akt (...) gdyż przestępstwo to nie tworzyło odrębnego zbiegu realnego ani nie wchodziło w skład wskazanych powyżej zbiegów.

W zakresie tego wskazanego wyroku postępowanie należało umorzyć z uwagi na brak przesłanek wskazanych do ich połączenia (pkt VI wyroku).

Rozważeniu przy łączeniu kar jednostkowych objętych wskazanymi wyrokami podlegała wysokość kary łącznej, którą należało orzec za zbiegające się przestępstwa.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak ustawowych granic wskazanych w tym przepisie.

W niniejszej sprawie, zatem granice wymiaru pierwszej kary łącznej pozbawienia wolności kształtują się między karą najsurowszą tj. 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną za jednostkowe przestępstwo z wyroku Sądu Rejonowego w S., sygn. akt (...), a karą 8 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności tj. sumą kar z wyroków podlegających łączeniu w ramach tego zbiegu, biorąc pod uwagę kary wymierzone za poszczególne przestępstwa zgodnie z treścią art. 86 1 kk, a nie kary łączne wymierzone skazanemu, a ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 87 kk stanowiącego, iż w razie zbiegu kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności przyjmuje się, iż miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Natomiast granice drugiej kary łącznej kształtowały się pomiędzy karą 2 lat pozbawienia wolności tj. najsurowszą karą wymierzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w O., sygn. akt (...), a karą 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności tj. sumą kar podlegających łączeniu w ramach drugiego zbiegu.

„Treść przepisów art. 85 i n. k.k. stwarza podstawy do oparcia wymiaru kary łącznej zarówno na zasadzie absorpcji, jak i zasadzie kumulacji oraz asperacji, przy czym wybór sposobu wymiaru kary łącznej uzależniony jest od oceny okoliczności konkretnego wypadku, w tym w szczególności więzi o charakterze przedmiotowym i podmiotowym pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, za które wymierzono kary jednostkowe (postanowienie SN z 7 października 2002 r., II KK 270/02, LEX nr 55547; por. wyrok SA w Katowicach z 8 marca 2001 r., II Aka 59/01, Prok. i Pr. 2002, z. 3, poz. 21; P. Zwolak, glosa do uchwały SN z 25 października 2000 r., I KZP 28/00..., s. 114 i n.).

Trafnie podnosi się w orzecznictwie, że "zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski jest związek przedmiotowo-podmiotowy łączący te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione" (wyrok SA w Łodzi z 9 maja 2001 r., II Aka 63/01, Prok. i Pr. 2002, z. 7-8, poz. 20)”. (Bogdan Grzegorz, Ćwiąkalski Zbigniew, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Raglewski Janusz, Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej, komentarz, Zakamycze 2004, Komentarz do art.85 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Zakamycze, 2004, wyd. II.).

Sąd podziela przy tym wyrażony w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, iż zasada absorpcji czy kumulacji, jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami raczej o charakterze wyjątkowym ( vide: wyrok SN z dnia 2 grudnia 1975r., sygn. akt. Rw 628/75, OSNKW 1976, z. 2, poz. 33). Priorytetową zasadą kary łącznej powinna być zatem zasada asperacji – częściowej absorpcji i na tej zasadzie Sąd oparł wymiar kary łącznej pozbawienia wolności w przedmiotowej sprawie. Kara łączna, bowiem nie może stanowić zbyt znacznej „premii” płynącej z faktu popełnienia większej liczby przestępstw. Kłóciłoby się to tak z wymogami prewencji ogólnej jak i szczególnej, gdyż premiowałoby sprawcę popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i prowadziłoby praktycznie do bezkarności pewnych jego działań oraz uprzywilejowywałoby sprawcę wielokrotnego w stosunku do sprawcy, który popełnia jedno przestępstwo.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie istnieje związek czasowy pomiędzy przestępstwami, za które M. F. został skazany wyrokami podlegającymi połączeniu w ramach pierwszego zbiegu, jednakże nie jest on dość ścisły, gdyż przestępstwa powyższe popełnione zostały, na przestrzeni trzech lat tj. 2008 r., 2009 r. i 2010 r. Pomiędzy przestępstwami połączonymi w ramach pierwszego zbiegu istnieje także bardzo ścisły związek przedmiotowy. Wszystkie bowiem przestępstwa są przestępstwami przeciwko mieniu. Natomiast pomiędzy przestępstwami połączonymi w ramach drugiego zbiegu istnieje zdecydowanie większy związek czasowy, gdyż przestępstwa te zostały popełnione w ciągu jednego roku. Nie istnieje zaś związek przedmiotowy pomiędzy przestępstwami połączonymi tym zbiegiem, gdyż są to przestępstwa zarówno przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwo przeciwko mieniu.

Podobieństwo przestępstw jest okolicznością zasadniczo działającą na korzyść skazanego przy wymiarze kary łącznej, jednakże nie można przyjąć, że zawsze stanowi okoliczność łagodzącą w sprawie, ponieważ może również świadczyć o niepoprawności sprawcy i jego konsekwencji, czy wręcz premedytacji w dążeniu do łamania porządku prawnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 rok II KK 172/10). W ocenie Sądu tak można ocenić postawę skazanego, który wcześniej wielokrotnie dopuszczał się przestępstw skierowanych przeciwko mieniu i mimo skazania go wyrokiem Sądu Rejonowego w S.z dnia (...)r. w sprawie (...)popełniał tego rodzaju przestępstwa w dalszym ciągu w (...) r.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd bierze pod uwagę również zachowanie skazanego podczas odbywania przez niego kary. Z opinii wystawionej przez Areszt Śledczy w S. wynika, że zachowanie skazanego uznać należało za poprawne. Skazany od podatku osadzenia ma umiarkowanie krytyczny stosunek do popełnionych czynów i dotychczasowego życia. Był ośmiokrotnie karany dyscyplinarnie między innymi za udział w bójce. Jednakże był również jedenaście razy nagradzany kodeksowo. Skazany nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Nie stosowano wobec niego środków przymusu (k.26-26v).

Opinia o skazanym, biorąc pod uwagę ilość wymierzonych mu kar dyscyplinarnych oraz umiarkowany krytycyzm do popełnionych przestępstw, nie przemawia na jego korzyść, albowiem nie świadczy o trwałej, ugruntowanej zmianie jego postawy i dodatniej prognozie kryminologicznej na przyszłość. Symptomatyczne jest przy tym, że sam skazany we wniosku o wydanie wyroku łącznego nie podnosi okoliczności związanych z dokonanymi postępami w zakresie swojej resocjalizacji, ale wskazuje na surowość orzeczonych wobec niego kar i nadal znaczny – w jego ocenie – wymiar postulowanej kary łącznej.

Biorąc, zatem pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd przy wymiarze kary łącznej uwzględnił charakter penalizowanych w poszczególnych wyrokach przestępstw oraz ich wzajemny, stosunkowo bliski związek przedmiotowy oraz obecną postawę skazanego i uznał za zasadne przyjęcie przy wymiarze kary łącznej zasadę asperacji tj. częściowej absorpcji (pkt I, II wyroku).

Dzięki instytucji kary łącznej skazanemu zostało zdecydowanie mniej kary do wykonania, w porównaniu z sytuacją, gdyby kary jednostkowe wykonywane byłyby w stosunku do skazanego po kolei. Orzeczone kary łączne są w sumie o 4 miesiące niższe od kar, jakie były dotychczas wprowadzone do wykonania wobec skazanego. W ocenie Sądu jest to wystarczająco wysoką premią dla skazanego zważywszy, że jest on sprawcą wielokrotnie karanym. Pamiętać należy przy tym, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu, racjonalizacja kary łącznej orzekanej, jako kara łączna w wyroku łącznym nie musi być rozumiana wyłącznie, jako łagodzenie i mieć charakter jednokierunkowy (por. wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2007 r., II KK 96/07, OSNKW 2008/1/6, wyrok SA w Krakowie z dnia 31 maja 2007 r. II AKa 96/07, KZS 2007/7-8/56).

Sąd dokonał zaliczenia skazanemu na poczet orzeczonych kar łącznych okresów kar dotychczas odbytych. Mianowicie na poczet kary orzeczonej w pkt I zaliczył okres kary dotychczas odbytej w sprawie (...)Sądu Okręgowego w O.od dnia (...)r. (pkt III wyroku). Natomiast na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt II zaliczył okres kary odbytej w sprawie (...)Sądu Okręgowego w O.od (...)r., od (...)r. i od (...) r. (pkt IV wyroku).

W zakresie, w jakim rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach nie mogły być objęte wyrokiem łącznym należało pozostawić je do odrębnego wykonania (pkt V wyroku).

Sąd zwolnił skazanego od zapłaty kosztów sądowych za wydanie wyroku łącznego, albowiem odbywa on karę pozbawienia wolności (pkt VII wyroku).

O kosztach obrony sprawowanej z urzędu orzeczono na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 16, poz. 124 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedli ­wości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, nr 163, poz. 1348 ze zm. - punkt VIII wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Urban
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Śmiecińska
Data wytworzenia informacji: