Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ka 436/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2014-09-15

Sygn. akt VIII Ka 436/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Przemysław Wasilewski

Sędziowie: SO Ilona Simonowicz

SO Marek Wasiluk– spr.

Protokolant: Aneta Chardziejko

przy udziale Prokuratora Małgorzaty Zińczuk

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 roku

sprawy M. Z.

o wydanie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Białymstoku

z dnia 29 kwietnia 2014 roku sygn. akt XV K 132/14

Uchyla wyrok łączny w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

UZASADNIENIE

M. Z. wniósł o wydanie wyroku łącznego poprzez połączenie kar orzeczonych względem niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie sygn. akt II K 810/10 oraz następującymi wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach sygn. akt: VII K 747/10, III K 1836/07, VII K 109/11, VII K 1256/12, XV K 420/13, XV K 645/13 i XV K 1252/13.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ustalił, że M. Z. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie sygn. akt XIII K 1113/03 za czyn popełniony z 5/6 kwietnia 2003 r. na podstawie art. 279 § 1 k.k., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano go w tym czasie pod dozór kuratora sądowego; rozstrzygnięto o powództwie cywilnym i kosztach procesu; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2005r. zarządzono wykonanie ww. kary pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie sygn. akt XIII K 2543/03 za czyny popełnione w nocy z 23/24 czerwca 2003 r. i w dniu 14 lipca 2003 r., na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 i 2 k.k., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 27 czerwca 2003.r. na podstawie art. 178a § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego karę 242 (dwustu czterdziestu dwóch) stawek dziennych grzywny ustalając, że wysokość jednej stawki dziennej jest równa kwocie 10 zł (dziesięciu złotych); na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 49a § 1 i 2 k.k. orzeczono świadczenie pieniężne; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie; orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; rozstrzygnięto o dowodach rzeczowych oraz kosztach procesu; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 14 lipca 2003 r. do 12 listopada 2003 r.; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2005 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sygn. akt III K 1640/03 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do dnia 5 maja 2003 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 (czterech) lat tytułem próby i oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego; rozstrzygnięto o powództwie cywilnym oraz kosztach procesu; postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 17 maja 2006 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie sygn. akt III K 5129/04 za czyn popełniony w dniu 26 października 2004 r. na podstawie art. 284 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; orzeczono o kosztach procesu;

V.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 września 2004.r. w sprawie sygn. akt III K 1493/04 za czyn popełniony w dniu 4 stycznia 2004.r. na podstawie art. 280 § 1 k.k. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyny popełnione w dniach 10 i 12 stycznia 2004 r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzono karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 30 stycznia 2004 r. do 26 maja 2004 r.; orzeczono o kosztach procesu;

VI.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23 września 2004 r. w sprawie sygn. akt III K 3323/04 za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004 r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2004 r. na podstawie art. 278 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 1 czerwca 2004 r. do 23 września 2004 r.; orzeczono obowiązek naprawienia szkody; orzeczono o kosztach procesu;

VII.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie sygn. akt III K 2511/04 za czyn popełniony w okresie od 9 do 11 stycznia 2004 r. na podstawie art. 279 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 7 grudnia 2004 r. do 4 stycznia 2005 r.; orzeczono obowiązek naprawienia szkody; rozstrzygnięto o kosztach procesu;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sygn. akt III K 5005/05 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt III K 1493/04, III K 3323/04 oraz III K 2511/04, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; umorzono postępowanie w pozostałym zakresie; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III K 1836/07 na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. połączono skazanemu M. Z. kary orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku wydanymi w sprawach o sygn. akt XIII K 1113/03, XIII K 2543/03 oraz III K 1640/03, i wymierzono skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy dotychczasowego pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu; umorzono postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach III K 2511/04, III K 3323/04, III K 1493/04 i III K 5129/04; w pozostałym zakresie wyroki jednostkowe podlegające łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania; kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa;

VIII.  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie sygn. akt II K 850/10 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 9 kwietnia 2010r., na karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 25.05.2010 r. do dnia 15.09.2010 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności; na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej; zwolniono skazanego od kosztów procesu;

IX.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie sygn. akt VII K 747/10 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 maja 2010 r., na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10.05.2010 r. do dnia 13.05.2010 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności; orzeczono o dowodach rzeczowych; zwolniono skazanego od kosztów procesu;

X.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26 września 2011r. w sprawie sygn. akt VII K 109/11 za czyny z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione odpowiednio w dniach 13 października 2010 r. i 21 października 2010 r., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; za czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 17 października 2010 r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k., orzeczono wobec skazanego karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20.05.2011 r. do dnia 26.09.2011 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności; zwolniono skazanego od kosztów procesu;

XI.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie sygn. akt VII K 1256/12 za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 8 listopada 2012 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat; zwolniono skazanego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych;

XII.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt XV K 420/13 za czyn z art. 178a § 4 k.k., popełniony w dniu 22 lutego 2013 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat; zwolniono skazanego od opłaty i pozostałych kosztów sadowych;

XIII.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt XV K 645/13 za czyny z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione odpowiednio w dniach 2 lutego 2013 r. i 28 lutego 2013 r., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k. orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) lat; zwolniono skazanego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych;

XIV.  Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 r. w sprawie sygn. akt XV K 1252/13 za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 12 czerwca 2013r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyny z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione odpowiednio w okresie od lutego 2013 r. do dnia 8 czerwca 2013 r. oraz w okresie od 20 czerwca 2013r. do dnia 28 czerwca 2013 r., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 193 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 20 czerwca 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 czerwca 2013 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 91 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązano skazanego solidarnie ze współsprawcami do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; zwolniono skazanego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych;

Biorąc pod uwagę powyżej wymienione wyroki Sąd I instancji wyrokiem łącznym z dnia 29 kwietnia 2014 roku, sygn. akt XV K 132/14 na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie sygn. akt II K 850/10 oraz Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie sygn. akt VII K 747/10 tj. opisane w pkt VIII i IX części wstępnej wyroku i orzekł wobec skazanego M. Z. karę łączną w wymiarze 4 (czterech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczył skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu, w tym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt II K 850/10 od dnia 25.05.2010 r. do dnia 15.09.2010 r., od dnia 30.10.2010 r. do dnia 27.09.2012 r. i od dnia 28.06.2013 r. do dnia 09.12.2013 r. oraz w sprawie sygn. akt VII K 747/10 od dnia 10.05.2010 r. do dnia 13.05.2010 r.

Na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach sygn. akt XV K 420/13 oraz XV K 645/13 tj. opisane w pkt XII i XIII części wstępnej wyroku i orzekł wobec skazanego M. Z. karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

W pozostałym zakresie wyroki podlegające łączeniu pozostawił do odrębnego wykonania.

Na podstawie art. 572 k.p.k. umorzył postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawach sygn. akt XIII K 1113/03, XIII K 2543/03, III K 1640/03, III K 5129/04, III K 1493/04, III K 3323/04, III K 2511/04, VII K 109/11, VII K 1256/12 i XV K 1252/13 tj. opisane w pkt I –VII, X – XI i XIV części wstępnej wyroku.

Zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie.

Powyższy wyrok w części dotyczącej środka karnego na korzyść skazanego M. Z. zaskarżył prokurator.

Powołując się na przepisy art. 427 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt. 1 k.p.k. zarzucił powyższemu wyrokowi łącznemu obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 k.k., polegającą na zaniechaniu połączenia orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Białymstoku o sygn. akt; XV K 420/13 oraz XV K 645/13 środków karnych tego samego rodzaju w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i pozostawienia w tym zakresie wyroków podlegających łączeniu do odrębnego wykonania pomimo, że Sąd był obowiązany również do połączenia orzeczonych tymi wyrokami środków karnych tego samego rodzaju, w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Podnosząc powyższe prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja Prokuratora jest zasadna o ile zmierza do uchylenia zaskarżonego wyroku jednakże z innych względów niż podnoszone w złożonym środku odwoławczym.

Sąd I instancji orzekając w przedmiocie wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego zażądał informacji o wszystkich wyrokach wydanych wobec niego. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w postępowaniu o wyrok łączny nie obowiązuje zasada skargowości, a co za tym idzie Sąd nie jest związany treścią wniesionego przez skazanego wniosku o wydanie wyroku łącznego tak w zakresie wyroków objętych łączeniem jak i zasad ich łączenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04 maja 2006 r., II KK 84/06, LEX 332299; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2008 r., V KK 212/07, LEX nr 377209). Jeśli zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, Sąd ma obowiązek wyrok taki wydać i to nie tylko z inicjatywy stron, ale także z urzędu. Wyrok łączny powinien obejmować wszystkie skazania na kary podlegające połączeniu, a nie tylko te, które wskazał skazany. Orzekając o karze łącznej w wyroku łącznym Sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie prawomocne skazania, które mogą wchodzić w grę, gdyż Sąd dokonuje syntetycznej, całościowej oceny zachowań sprawcy przestępstw, pozostających w realnym zbiegu i tylko kara orzeczona za wszystkie pozostające w realnym zbiegu przestępstwa może być karą prawidłowo ukształtowaną.

W sprawie przedmiotowej w dacie sporządzania karty karnej dotyczącej M. Z. uzyskanej w dniu 19 lutego 2014 roku (k. 10-12) oraz opinii o skazanym (k. 28-41), która wpłynęła do akt sprawy w dniu 28.02.2014 roku nie funkcjonował jeszcze w obiegu wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 października 2013 roku, sygn. akt III K 95/13, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie II AKa 269/13, na mocy którego M. Z. za czyn popełniony w dniu 23 stycznia 2013 roku z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. skazany został na karę 5 lat pozbawienia wolności. Dane te zawiera już informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 13 sierpnia 2014 roku (k. 94 - 96). Wpłynęły one jednak do akt już po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd I instancji.

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 85 k.k. Przepis art. 85 k.k. stanowi, iż Sąd orzeka karę łączną, wówczas gdy zaistnieje realny (rzeczywisty) zbieg przestępstw, który ma miejsce wówczas, gdy ten sam sprawca popełnia kilka przestępstw (tzn. co najmniej dwa) przed wydaniem pierwszego, nawet nieprawomocnego wyroku za którekolwiek z nich. Zbieg realny zachodzi więc wtedy, gdy dwa lub więcej czynów sprawcy stanowi dwa lub więcej przestępstw i nie zachodzi jednocześnie podstawa do przyjęcia pomijalnego (niewłaściwego) zbiegu przestępstw. Karę łączną orzeka się, jeżeli za przestępstwa pozostające w realnym zbiegu orzeczono kary tego samego rodzaju, albo inne podlegające łączeniu.

Powyżej wskazane przesłanki wskazują, że możliwe jest połączenie kar pozbawienia wolności wymierzonych w sprawach Sądu Okręgowego w Białymstoku, sygn. akt III K 95/13 (czyn popełniony w dniu 23 stycznia 2013 roku) i Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VII K 1256/12, w której wyrok zapadł w dniu 25 stycznia 2013 roku.

Sąd Rejonowy nie dysponował wszystkimi skazaniami M. Z., ale w sprawie niniejszej pozostawienie wyroku łącznego w kształcie zaproponowanym przez tenże Sąd, nawet po uwzględnieniu zarzutów podniesionych przez prokuratora w złożonej apelacji, który ma rację, iż doszło do rażącej obrazy prawa karnego materialnego (art. 90 § 2 k.k. i art. 85 k.k.), poprzez zaniechanie połączenia środków karnych tego samego rodzaju w sprawach XV K 420/13 i XV K 645/13 Sądu Rejonowego w Białymstoku, prowadziłoby do naruszenia prawa materialnego także poprzez zaniechanie rozważenia możliwości połączenia skazanemu wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie sygn. akt III K 95/13.

Biorąc zaś pod uwagę treść art. 569 § 2 k.p.k. aktualnie właściwym rzeczowo do orzekania w kwestii wyroku łącznego w stosunku do M. Z. jest Sąd Okręgowy w Białymstoku. To zaś nakazywało uchylenie wyroku łącznego w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

Przy ponownym jej rozpoznawaniu Sąd winien mieć oczywiście na uwadze także treść art. 90 § 2 k.k., co pozwoli na prawidłowe ukształtowanie nie tyko kary łącznej, ale również prawidłowe połączenie środków karnych tego samego rodzaju.

W świetle powyższego Sąd odwoławczy nie mógł wydać innego orzeczenia jak o uchyleniu zaskarżonego wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, jako właściwemu rzeczowo do jej rozpoznania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sacharewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Wasilewski,  Ilona Simonowicz
Data wytworzenia informacji: