Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2633/12 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-06-13

Sygn. akt I C 2633/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Dalba

Protokolant: Mateusz Cieślak

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. H.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. H. kwotę 25.446,- zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 listopada 2011 r. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie umarza postępowania;

3.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. H. kwotę 2.606,- zł. (słownie: dwa tysiące sześćset sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.944,- zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.  zasądza od powoda Ł. H. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 589,- zł. (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 456,- zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nakazuje pobrać od powoda Ł. H. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie kwotę 132,- zł. (słownie: sto trzydzieści dwa złote) tytułem kosztów poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa na poczet wynagrodzenia biegłego;

6.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie kwotę 648,- zł. (słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych) tytułem kosztów poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa na poczet wynagrodzenia biegłego.

Sygn. akt I C 2633/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 maja 2012 r. Ł. H. zażądał zasądzenia od (...) S.A. w W. (pozew i załączniki – k. 1 – 44):

1.  Kwoty 24.051,65 zł tytułem kosztów naprawy motoru marki Y. (...) o nr rej. (...), stanowiącego własność powoda i uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej z dnia 14 października 2011 r. przez sprawcę posiadającego w chwili zdarzenia aktualne ubezpieczenie OC w pozwanej, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27 listopada 2011 r. do dnia zapłaty.

2.  Kwoty 7.267,00 zł tytułem zwrotu kosztów odzieży Powoda uszkodzonej w wyniku ww. kolizji drogowej, wraz z odsetkami.

3.  Kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej oraz opłaty od pełnomocnictwa według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanej, radca prawny P. S., wniósł o oddalenie powództwa w całości. (odpowiedź na pozew z załącznikami – k. 63 – 79). Pełnomocnik pozwanej podniósł przy tym, że do przedmiotowej szkody nie mogło dojść w deklarowanych przez uczestników zdarzenia okolicznościach.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 14 października 2011 r. w miejscowości G. na skrzyżowaniu ul. (...) i ul. (...) doszło do wypadku komunikacyjnego. Sprawcą kolizji był M. K., kierujący pojazdem marki B. o nr rej. (...), który nie zachowawszy należytej ostrożności, wyjechał z drogi podporządkowanej na pas ruchu z pierwszeństwem przejazdu, którym poruszał się powód kierujący motorem marki Y. (...) o nr rej. (...). W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ motor powoda oraz jego ubranie ochronne. (opinia biegłego - k. 136 -172)

Sprawca kolizji był ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej u pozwanej. (bezsporne)

Powód dokonał zgłoszenia szkody w dniu 27 października 2011 r. Pozwana przyjęła szkodę do likwidacji, po czym dokonała wyceny uszkodzonego motoru, ustalając jego wartość rynkową na kwotę 25.500,00 zł oraz koszty naprawy na kwotę 24.051,65 zł (wycena – k. 12 – 21)

Zdaniem pozwanej, naprawa uszkodzonego motoru była nieopłacalna, dlatego opowiadała się ona za sprzedażą pozostałości pojazdu i ewentualne wyrównanie powodowi wartości rynkowej motoru. Powód nie zaakceptował tego sposobu likwidacji szkody, żądając przywrócenia zniszczonego motoru do stanu sprzed szkody (pismo pozwanego – k. 23 i 24).

W toku dalszej likwidacji, pismem z dnia 21 listopada 2011 r., pozwana dokonała oszacowania poniesionych przez powoda strat materialnych polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu odzieży ochronnej powoda podczas zdarzenia. Pozwana wyceniła szkodę powoda z tego tytułu na kwotę 1.967,60 zł (pismo - k. 27).

Ostatecznie pozwana odmówiła wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania w niniejszej sprawie, argumentując, że do przedmiotowej szkody nie mogło dojść w deklarowanych przez uczestników zdarzenia okolicznościach. Pomimo złożenia odwołania od decyzji pozwanej przez powoda, pozwana podtrzymała swoje stanowisko (pismo - k. 26).

Pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. powód podtrzymał wnioski złożone na rozprawie w dniu 21 czerwca 2013 r. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki motoryzacyjnej celem (k. 102 – 104):

a)  Ustalenia czy do wypadku z dnia 14 października 2011 r. mogło dojść w okolicznościach opisanych przez uczestników tego zdarzenia na etapie postępowania likwidacyjnego raz przed Sądem.

b)  Ustalenia wartości motocykla powoda przed ww. wypadkiem oraz wartości napraw niezbędnych do przywrócenia tego pojazdu do stanu sprzed wypadku.

c)  Ustalenia wartości szkody poniesionej przez powoda w związku z uszkodzeniem odzieży ochronnej, w którą był on ubrany podczas ww. wypadku.

d)  Wyjaśnienie czy istnieje możliwość ponownego użytkowania odzieży ochronnej motocyklisty po jej uszkodzeniu na skutek wypadku.

M. K., który uczestniczył w kolizji z dnia 14 października 2011 r. skręcając nie zauważył powoda na motocyklu, usłyszał klakson oraz uderzenie o asfalt. Po wyjściu z samochodu zobaczył powoda obok rozbitego motoru. M. K. przyznał, iż to on spowodował wypadek oraz potwierdził szkody, które zostały spisane w oświadczeniu po wypadku. Powód w celu uniknięcia bezpośredniego zderzenia z samochodem położył motocykl na asfalcie, w wyniku czego uległ on zniszczeniu. Zniszczeniu uległa jego odzież ochronna. Powód nie przystał na propozycję pozwanego odnośnie odkupienia zniszczonego motocykla, gdyż chciał go naprawić i dalej używać (był to prezent od żony). (zeznanie świadka - k. 116 – 117, zeznanie powoda – k. 117-1118)

W dniu 28 stycznia 2014 r. biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej oraz wyceny maszyn i urządzeń inż. R. R. przedstawił opinię (opinia biegłego - k. 136 -172), w której stwierdził, że:

1.  Do zdarzenia z dnia 14 października 2011 r. mogło dojść w okolicznościach wskazanych przez jego uczestników w toku postępowania likwidacyjnego oraz przed Sądem.

2.  Wartość motocykla w stanie nieuszkodzonym na dzień kolizji wynosiła 25,400 zł, zaś urealniony koszt naprawy motocykla wynosi 32,432.16 zł brutto (26,367,61 zł netto).

3.  Wartość motocykla po szkodzie to: 5.001,- zł.

4.  Wartość szkody w zakresie odzieży ochronnej powoda wynosi 5,047 zł brutto.

5.  Takie elementy odzieży ochronnej jak kask, spodnie i kurtka nie nadają się po kolizji do dalszej eksploatacji.

W konsekwencji koszt naprawy przewyższał wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym i zaistniała tzw. szkoda całkowita.

Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2014 r. (k. 207) pełnomocnik powoda oświadczył, że popiera powództwo w części, tj. w zakresie pkt 1 pozwu do kwoty 20,399 zł i cofa powództwo ponad tę kwotę ze zrzeczeniem się roszczenia. Co do pkt 2 pozwu oświadczył, cofa powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia ponad kwotę 5,047,- zł. Żądania odsetek od obu kwot zostały podtrzymane zgodnie z pozwem.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów akt sprawy, których prawdziwość w świetle wszechstronnej oceny materiału dowodowego nie budziła wątpliwości i których strony nie kwestionowały. Sąd oparł się z powyżej wskazanych względów na opinii biegłego sądowego, która to w ocenie Sądu została sporządzona rzetelnie i zgodnie z wiedza fachową w zakresie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 805 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ustawodawca doprecyzował zakres tego rodzaju umów w art. 822 kc ustalając, iż przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Jeszcze węziej odpowiedzialność ubezpieczającego ujęta jest art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152), który stanowi, że z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Według opinii biegłego – do kolizji z dnia 14 października 2011 r. mogło dojść w opisywanych przez powoda okolicznościach, co przesądziło o odpowiedzialności pozwanego jako ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Ustalając wartość odszkodowania obejmującego koszty naprawy samochodu, Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy samochodowego R. R..

Na zasądzoną kwotę składają się:

- 20.399,- zł. jako różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie sprzed szkody tj. pomiędzy 25.400,- zł., a wartością pozostałości tj. 5.001,- zł. (tzw. szkoda całkowita);

- 5,047 zł wartość uszkodzonej odzieży.

Łącznie: 25.446,- zł.

Na podstawie ww. opinii, pełnomocnik powoda oświadczył, że popiera powództwo w części, tj. w zakresie pkt 1 pozwu do kwoty 20,399,- zł i cofa powództwo ponad tę kwotę ze zrzeczeniem się roszczenia. Co do pkt. 2 pozwu oświadczył, że cofa powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia ponad kwotę 5,047,- zł. Łącznie daje to kwotę 25,446 zł, co stanowi 81% pierwotnego żądania z pozwu.

Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

W ocenie Sądu przedmiotowe cofnięcie pozwu jest skuteczne, dopuszczalne i nie narusza treści art. 203 § 4 k.p.c.

W myśl przepisu art. 355 k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym.

Przedmiotowe cofnięcie jest zgodne z przepisem art. 203 k.p.c.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 KC. Stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W konsekwencji Sąd zasądził kwotę 25.446 zł wraz z odsetkami od dnia 27 listopada 2011 r. do dnia zapłaty, albowiem wówczas upłynął 30-dniowy termin wymagalności świadczenia z tytułu odszkodowania komunikacyjnego, liczony od dnia zgłoszenia szkody.

Z tych względów Sąd orzekł jak w punkcie 1 i 2 wyroku.

Orzekając o kosztach Sąd miał na względzie treść art. 100 kpc – powód wygrał sprawę w 81 %, zaś pozwana w 19 %. Z tego względu, w pkt 3 wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu Sąd orzekł od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2,606,- zł, w tym kwotę 1,944,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (tj. 81% z kwoty 2,400,- zł). Natomiast od powoda na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów procesu Sąd orzekł 589,- zł, w tym 456,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (tj. 19% z kwoty 2400 zł). (pkt. 4 wyroku)

W pkt. 5 i 6 Sąd orzekł na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) Łączna kwota wynagrodzenia biegłego 3.100,- zł. Z tego względu mając na uwadze proporcje jak wyżej Sąd orzekł o obowiązku zapłaty wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa z uwzględnieniem poniesionych zaliczek.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dalba
Data wytworzenia informacji: